En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

Siatka bezpieczeństwa

Siatka bezpieczeństwa musi być odpowiednia do planowanego użycia.

W zależności od rodzaju montażu siatki mogą zabezpieczać przed urazami, upadkiem z wysokości, spadaniem z wysokości przedmiotów, narzędzi itp.

Jako zabezpieczenie przed upadkiem materiałów, narzędzi itp. z wysokości należy używać gęstych siatek.

Należy je montować i używać zgodnie z instrukcjami obsługi dostawcy. Zwróć uwagę, aby nie pomylić siatki przeciwpyłowej z siatką bezpieczeństwa.

W przypadku użycia siatki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, należy opracować plan bezpiecznego przetransportowania osób z powrotem na górę lub na ziemię.

Jeżeli siatka ma jednocześnie zabezpieczać przed upadkiem z wysokości, musi być luźno rozwieszona. Pod siatką nie wolno umieszczać materiałów i przedmiotów. Siatka musi być skonstruowana i certyfikowana zgodnie z obowiązującymi normami i standardami i wyposażona w tablicę z nazwą producenta oraz informacjami dotyczącymi jej zastosowania.

Na placu budowy musi znajdować się instrukcja dostawcy dotycząca użytkowania i konserwacji siatki.

Podwieszanie siatki

Punkty mocowania siatki należy rozplanować i wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku.

Do rozwieszania siatki zaleca się użycie podnośników osobowych. Siatkę należy rozwieszać na wysokości jak najbliżej miejsca pracy. Należy ją przymocować do tych części konstrukcyjnych budynku, które są w stanie wytrzymać siłę spadającej w siatkę osoby.

Zawieś ją na odpowiedniej, gwarantującej bezpieczeństwo, wysokości wyznaczonej przez producenta. Pod siatką nie wolno przechowywać przedmiotów zmniejszających wysokość bezpieczeństwa. To samo dotyczy obszarów, po których poruszają się osoby lub przedmioty oraz podwieszonych kabli itp.

W przypadku połączenia kilku siatek należy uniemożliwić uderzenie podczas ewentualnego upadku w elementy łączące.

Siatkę należy chronić przed iskrami spawalniczymi itp.

Przestrzegaj wskazówek dostawcy dotyczących przeglądów i konserwacji.

Elewacje otwarte

Praktyczne może okazać się użycie poręczy, które łatwo można zdemontować podczas rozmieszczania materiałów przy pomocy dźwigu lub montażu elementów elewacyjnych.

Jeżeli demontaż poręczy itp. grozi upadkiem z wysokości, należy jako minimum użyć wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Jeżeli poprzeczna ściana działowa blokuje drogę, należy rozstawić tzw. „ambonę”. Pamiętaj o wyposażeniu boków „ambony” w poręcze.

Sikring mod nedstyrtning 1 kap 4
Budownictwo prefabrykowane

W przypadku budownictwa prefabrykowanego prace należy zawsze zabezpieczać przed upadkiem, niezależnie od wysokości. Poręcze należy zawsze rozstawiać w następujących sytuacjach:

  • przy korzystaniu z wąskich elementów takich jak gazobeton i beton komórkowy (siporex).
  • jeżeli w stropach są nacięcia i otwory.
  • jeżeli konieczne jest podnoszenie materiałów.
  • jeżeli występuje szczególne zagrożenie upadkiem z wysokości, np. ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub warunki pogodowe.
  • jeżeli podłoże stwarza wyjątkowe zagrożenie upadkiem z wysokości.

Wymiana okien

Używaj platform roboczych, np. rusztowań, podnośników lub innych pomocy technicznych, jeżeli dolna krawędź okna znajduje się na wysokości większej niż 2 m nad podłożem.
W przypadku montażu okien od wewnątrz należy umieścić zabezpieczenia uniemożliwiające upadek z okna.
Zawsze należy zadbać o bezpieczny transport okien do miejsca ich montażu, stosując odpowiednie pomoce techniczne zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Sikring mod nedstyrtning 2 kap 4

Wymiana balkonów

Podczas wyburzania odlewanych balkonów należy rozstawić rusztowania lub inne podstawy na wysokości do 10 cm pod balkonem. Rusztowanie musi być w stanie wytrzymać wstrząsy wywołane wyburzaniem (zazwyczaj ciężar dwa razy większy niż ciężar balkonu).

Rozstaw ogrodzenie obszaru wykonywania prac, aby spadające betonowe elementy nie stwarzały zagrożenia.

Ościeże otworów drzwiowych

Zawsze umieszczaj poręcze w ościeżach otworów drzwiowych przy np. szybach schodów i wind.

Sikring mod nedstyrtning 3 kap 4

Słupki poręczy

Słupki poręczy mogą być wykonane z rury umieszczonej na elemencie mocującym. Niektóre z nich można również zastosować do osłony elewacji.

Sikring mod nedstyrtning 4 kap 4

Niebezpieczeństwo upadku na niższy poziom

Otwory w podłogach, dachach, ścianach, stropach itp., które stwarzają zagrożenie upadkiem z wysokości, należy zabezpieczyć poręczami, pokrywami lub inną odpowiednią osłoną.

Zawsze rozstawiaj poręcze lub inne gwarantujące bezpieczeństwo ogrodzenia, jeżeli istnieje ryzyko upadku z miejsca pracy, platformy roboczej, drogi dostępu itp. W przypadku prac na wysokości powyżej 2 m zazwyczaj sama wysokość stwarza ryzyko wypadku.

W przypadku mniejszych wysokości poręcze również należy rozstawiać, jeżeli:

  • Rodzaj wykonywanej pracy stwarza szczególne zagrożenie, np. podczas piaskowania i czyszczenia wysokociśnieniowego.
  • Jeżeli podłoże w miejscu ewentualnego upadku jest wyjątkowo niebezpieczne, np. ze względu na wystające zbrojenia lub magazynowane materiały.

W przypadku zasłaniania otworów żaluzjami należy również umieścić listwę górną, kolanową i burtnicę.

Budowę planuj w taki sposób, aby już w fazie projektowej uwzględnić osadzenie mocowań w elementach betonowych, umożliwiających montaż słupków poręczy bez konieczności wywiercania w nich otworów.

Wymogi dotyczące poręczy i osłon dachowych

Poręcze muszą składać się z listwy górnej na wysokości 1 m, listy kolanowej na wysokości 0,5 m oraz burtnicy o wysokości 15 cm.

W miejscach, w których zagrożenie spadającymi materiałami lub narzędziami jest duże, należy rozmieścić odpowiednio wysoką i gęstą osłonę. Może to być np. siatka lub płyty.

Sikring mod nedstyrtning 5 kap 4

Wymogi związane z poręczami

Poręcze muszą być odpowiednio wytrzymałe i móc zapobiegać upadkom osób.
Drewniane poręcze z odstępem między słupkami o maksymalnej wartości 2,25 m można stosować jedynie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • Słupki muszą być w stanie wytrzymać obciążenie punktowe o wartości 1,25 kN (125 kg) w miejscu mocowania listwy górnej i nie ulec przesunięciu większemu niż 25 mm.
  • Listwy górna i kolanowa muszą być wykonane z desek o wymiarach

32 x 125 mm, a burtnice z desek o wymiarach 32 x 150 mm.

Poręcze zabezpieczające przed upadkiem z pochyłych dachów można zazwyczaj wykonać w ww. sposób, jeżeli dodatkowo zostaną one wyposażone w szczelne osłony z płyt sklejkowych, osłony kasetowe lub stalową siatkę.

Osłonę dachową można wypróbować, dwukrotnie spuszczając po powierzchni dachu z odległości 5,0 m ciężki przedmiot. Musi on ważyć przynajmniej 75 kg, mieć długość 1 m i średnicę 0,3 m. Osłona dachowa musi być w stanie wytrzymać to obciążenie.

Otwory w stropach i różnice poziomów w drogach dostępu itp.

Wszystkie otwory należy zakrywać lub zabezpieczać, jeżeli istnieje zagrożenie potknięciem, wdepnięciem w nie lub jeżeli mogą wpaść w nie materiały. Dotyczy to wszystkich otworów, niezależnie od ich wielkości i rozmieszczenia. Zapewnij osłony o odpowiedniej wytrzymałości i przytwierdź je w sposób uniemożliwiający przesuwanie się.

Sikring mod nedstyrtning 6 kap 4
W ten sam sposób, aby zapobiec potknięciom i upadkom, należy zabezpieczyć lub oznaczyć różnice poziomów we wszystkich miejscach, po których poruszają się osoby.

Duże otwory

W odległości przynajmniej 2 m od dużych otworów rozstaw poręcze lub innego rodzaju wyraźne i trwałe oznakowanie.

Sikring mod nedstyrtning 7 kap 4

Średnie otwory

Średnie otwory można zakryć pokrywami z listwami poprzecznymi zapobiegającymi ich przesuwaniu. Zabezpiecz pokrywy w zawiasami, aby zapobiec ich usuwaniu, ale umożliwić np. transport materiałów.

Sikring mod nedstyrtning 8 kap 4

Małe otwory

Nawet niewielkie otwory należy zakrywać, jeżeli stwarzają one zagrożenie potknięciem lub jeżeli pracownicy korzystają z przejezdnych pomocy technicznych.

Sikring mod nedstyrtning 9 kap 4

Świetliki

Otwory przeznaczone na przyszłe świetliki należy zakryć wytrzymałym i antypoślizgowym materiałem, nieulegającym przesunięciu.

W tym przypadku można również rozstawić poręcze lub wyraźne oznakowanie w odległości przynajmniej 2 m od krawędzi.

Sikring mod nedstyrtning 10 kap 4

Niedostatecznie wytrzymałe podłoże

Nie wolno wykonywać prac na niedostatecznie wytrzymałym podłożu bez zabezpieczenia go przed upadkiem z wysokości przez otwór w podłożu. Dotyczy to np. tych miejsc, w których belki, płyty dachowe itp. nie są wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać poruszającą się po nich osobę.