Odpady

Odpady i puste opakowania należy przechowywać w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w regularnie opróżnianych kontenerach.

odpady

Materiały i odpady należy usuwać zgodnie z wytycznymi w tym zakresie wydawanymi przez poszczególne gminy.

Materiałów i odpadów nie wolno składować w sposób uniemożliwiający odśnieżanie oraz usuwanie błota i wody.

Zwróć uwagę na szczególne przepisy i środki ostrożności w związku z odpadami w postaci azbestu, produktów epoksydowych i izocyjanianowych oraz PCB. Dotyczy to również rozlanych substancji, pustych opakowań, brudnej odzieży roboczej itp.