En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Drogi dostępu

Zawsze należy zapewniać bezpieczne drogi dostępu do budynków, dołów budowlanych, rusztowań itp. Muszą one być wolne od dziur i progów oraz uprzątnięte z odpadów i materiałów.

Schody

Należy jak najszybciej udostępnić docelowe schody w budynkach, które mogą posłużyć za drogi dostępu na placu budowy. Pamiętaj, że zarówno ich stopnie, jak i podesty muszą być opatrzone poręczami.

Adgangsveje 1 kap 4

Podesty muszą być wyposażone w poręcze o pełnej konstrukcji opatrzone listwą górną, kolanową i burtnicą. Zazwyczaj nie trzeba umieszczać burtnic na stopniach schodów.

Jeżeli nie jest możliwe korzystanie z istniejących schodów, należy rozstawić wieże schodowe.

Drabiny

Drabiny jako drogi dostępu można używać jedynie w przypadku mniejszych wysokości oraz mało intensywnego użytkowania. Na drabinie można przenosić jedynie lekkie materiały i narzędzia, które można unieść jedną ręką.

Należy ustawić drabinę pod odpowiednim nachyleniem, zapewniającym stabilność oraz przytwierdzić jej górny koniec. Na wysokości 1 m od najwyższego poziomu drabiny należy umieścić uchwyt lub zapewnić możliwość przytrzymania się.

Drogi dla pojazdów

Drogi na placu budowy muszą być na tyle szerokie oraz znajdować się w na tyle dobrym stanie, aby umożliwić bezpieczny ruch pieszych i pojazdów.

 • Oddzielaj ruch pojazdów od ruchu pieszych.
 • Drogi dla pojazdów powinny być jednokierunkowe.
 • Tam, gdzie jest to możliwe, zapobiegaj konieczności cofania ciężkich i długich pojazdów. Tam, gdzie nie jest to możliwe, opracuj procedury określające bezpieczne cofanie pojazdów. Można w tym przypadku zastosować kierowanie cofaniem przez asystenta z flagami lub zamontować sygnały cofania.
 • Organizuj drogi w sposób umożliwiający użycie odpowiednich pomocy technicznych.
 • Regularnie usuwaj błoto z dróg i rowów.

Należy umożliwić łatwe odśnieżanie i posypywanie żwirem. Jeżeli na noc przewidywany jest mróz, należy posypać drogę żwirem. Zabezpieczony przed mrozem skład żwiru musi być umieszczony na niskiej wysokości. Przed rozpoczęciem zimy należy przygotować wyposażone w system odprowadzania wody miejsca składowania śniegu.

W suchym okresie konieczne może być opryskiwanie dróg wodą zapobiegające rozprzestrzenianiu się pyłu.

Konstrukcja i podłoże

Zaleca się korzystanie z przyszłych dróg osiedlowych i placów parkingowych jako dróg placu budowy.

Tymczasowe drogi na placu budowy należy konstruować tak, aby umożliwić przejazd ciężkich maszyn niezależnie od pogody. Dlatego też, aby zachować twardość nawierzchni, należy odprowadzać wodę.

Obszar dróg można np. powyższych oraz okopać rowami, efektywnie odprowadzającymi wodę do kanalizacji.

Drogi dla pieszych

Obszar dróg dla pieszych musi być podwyższony lub skonstruowany w sposób umożliwiający poruszanie się po nich o każdej porze oraz usuwanie wody i błota.

Adgangsveje 2 kap 4

Drogi dla pieszych należy konstruować w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z płaskich wózków, wózków magazynowych, taczek i innych pomocy technicznych do transportu materiałów itp.

Podczas wykonywania tych prac należy wyłączyć dany obszar z ruchu ciężkich pojazdów, takich jak ciężarówki, koparki, ładowarki teleskopowe itp.

Minimalna szerokość drogi dla transportu materiałów musi wynosić 80 cm, lecz konieczne może okazać się jej poszerzenie.

Szerokość dróg dostępu przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszych można zmniejszyć do 60 cm.

Między placem parkingowym a kontenerami pracowniczymi należy zapewnić możliwość poruszania się w zwykłym obuwiu. Między kontenerem pracowniczym a miejscem pracy należy zapewnić możliwość poruszania się w obuwiu roboczym. W przypadku prac ziemnych musisz mieć możliwość poruszania się po drogach w kaloszach.

Różnice poziomów w terenie należy wyrównać za pomocą odpowiednich stopni lub ramp.

Drogi ewakuacyjne

Plan BHP (PSS) musi uwzględniać drogi ewakuacyjne, a ponadto zawierać informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za ich rozmieszczenie, konserwację i usunięcie.

Drogi ewakuacyjne należy uwzględniać w następujących przypadkach:

 • prace wykopowe lub w dołach budowlanych
 • prace dachowe
 • układanie papy dachowej wymagające dwóch dróg dostępu/ewakuacyjnych
 • układanie rur, kanalizacji, instalacji wodnych, ogrzewania centralnego, gazowych itp.
 • rozbiórka budynków
 • rozstawianie rusztowań oraz prace z ich wykorzystaniem
 • prace w zamkniętych pomieszczeniach, studniach itp.
 • prace na podnośnikach, wózkach, dźwigach, masztach, kominach itp. (w tych miejscach pracownicy muszą mieć możliwość wezwania pomocy, np. w przypadku potrzeby awaryjnego opuszczenia)
 • prace kanałowe, wewnątrz rur itp.
 • prace w niskich piwnicach, pod skosami poddasza itp.
 • przebywanie w kontenerach, przyczepach pracowniczych itp.
 • tam, gdzie obszar pracy może zostać zalany
 • w miejscach, w którychpracownicy narażeni mogą być na szkodliwe działanie substancji i materiałów

Zazwyczaj trzeba zapewnić drogi ewakuacyjne prowadzące przynajmniej w dwóch kierunkach. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zapewnić wizualny nadzór, możliwość kontaktu z jedną lub kilkoma osobami oraz inne szczególne środki bezpieczeństwa pracy.

Do zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracodawców należy ocena konieczności utworzenia dróg ewakuacyjnych w związku z wykonywanymi przez nich pracami, zanim pracownicy rozpoczną zadania. Należy omówić tę kwestię z inwestorem, jeżeli po dokonaniu oceny stwierdzona zostanie konieczność wprowadzenia zmian w sporządzonych przez niego planach budowlanych.

Plac kontenerowy

Plac kontenerowy należy zagospodarować w taki sposób, aby w największym możliwym zakresie unikać składowania materiałów między kontenerami.

Przewody elektryczne, wodne, kanalizacyjne i telefoniczne należy odpowiednio rozmieszczać, umożliwiając proste podłączanie poszczególnych kontenerów.

Plac kontenerowy musi być dobrze oświetlony, aby umożliwić bezpieczną orientację. Rury wodne i kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed mrozem.

Przy organizacji placu kontenerowego należy uwzględnić następujące warunki:

 • Należy zapewnić dostęp do publicznej drogi lub parkingu.
 • Odległość do miejsc pracy nie może być zbyt duża.
 • Do placu kontenerowego należy zapewnić dostęp z drogi publicznej lub placu parkingowego bez konieczności poruszania się po obszarach, na których obowiązuje kask ochronny.
 • Należy zapewnić dobry dostęp do placu kontenerowego z drogi publicznej w zwykłym obuwiu, niezależnie od pogody.
 • Kontenery umieszczaj tak, aby między krawędziami okien zachować odstęp przynajmniej 2,5 m. Zapewnia to dostateczną ilość światła dziennego.
 • Dla wszystkich kontenerów muszą być dostępne drogi ewakuacyjne przynajmniej w dwóch kierunkach. Drogi muszą mieć szerokość przynajmniej 2 m i nie mogą być zablokowane żadnymi materiałami itp.
 • Umieszczaj kontenery pracownicze w miejscach zabezpieczonych przed przedmiotami spadającymi z wysokości oraz o jak najmniejszej emisji pyłu i innych zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, nieprzyjemnych zapachów itp.

W miejscu pracy musi być dostępny telefon do użytku dla pracowników.