En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Ogólnie o środkach ochrony osobistej

Środki ochrony osobistej to kaski, ochrona dróg oddechowych i inne wyposażenie mające na celu zabezpieczenie pracowników podczas pracy. Zobacz rysunek.

Środki ochrony osobistej stanowią wariant ostateczny.

Problemy środowiska pracy zawsze należy próbować rozwiązać w miejscach ich powstawania. Dlatego też na środki ochrony osobistej należy decydować się dopiero po wypróbowaniu wszystkich innych opcji.

generelt-om-personlige-vaernemidler-1-kap-6-polsk

generelt-om-personlige-vaernemidler-2-kap-6-polsk

Wymogi dotyczące wyposażenia ochronnego

Ochrona: Sprawdź, czy dane wyposażenie zapewnia wystarczającą ochronę.
Przykład: Ochrona dróg oddechowych musi posiadać odpowiednie filtry. Przykładowo podczas pracy z rozpuszczalnikami nie wolno korzystać z filtrów przeciwpyłowych.

Dyskomfort: Wyposażenie ochronne nie może powodować dyskomfortu użytkownika w stopniu większym niż jest to konieczne do zapewnienia jego poprawnego funkcjonowania.
Przykład: Nie wszyscy mogą używać tego samego obuwia, należy zapewnić możliwość wyboru spośród większej ilości modeli.

Przeznaczenie: Wyposażenie ochronne musi nadawać się do wykonywania planowanego zadania.
Przykład: Podczas prac wymagających kontaktu z wodą, np. w wykopie lub jego okolicy, należy użyć kaloszy zamiast zwykłego obuwia ochronnego.

Środki ochrony osobistej nie powinny mieć więcej właściwości niż jest to potrzebne, ponieważ mogą one powodować zbędny dyskomfort.

Dostarczanie, koszty, konserwacja i prawa własności

Do obowiązków pracodawcy należy dostarczenie pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej, ich czyszczenie oraz konserwacja.

Wyjątek stanowi obuwie bezpieczeństwa oraz specjalistyczna odzież robocza. W tym przypadku organizacja pracodawcy oraz związki zawodowe (lub pracodawca i pracownicy nieobjęci zbiorowym układem pracy) muszą zawrzeć umowę o pokrywaniu części kosztów związanych z wyposażeniem przez pracowników.

Jeżeli pracodawca opłaca sprzęt ochronny i jest on jego własnością, może zażądać, aby pracownik pozostawiał go w miejscu pracy po zakończeniu dnia pracy.

Odpowiedzialność za środki ochrony osobistej

Pracodawca odpowiada za to, aby:

 • zapewnić, aby pracownicy używali środków ochrony osobistej podczas pracy.
 • poinstruować pracowników w zakresie korzystania z wyposażenia oraz zapewnić, że przestrzegają oni udzielonych instrukcji.
 • przedstawić pracownikom konsekwencje dla bezpieczeństwa i zdrowia w razie nieprzestrzegania instrukcji.

Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:

 • Korzystanie ze środków ochrony osobistej od momentu rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. Warunkiem do spełnienia tego wymagania jest oczywiście otrzymanie wyposażenia oraz odpowiedniej instrukcji obsługi.
 • Zgłaszanie kierownikom prac lub pracodawcy uszkodzeń i braków w wyposażeniu.

Ograniczenia użytkowania
Korzystanie ze środków ochrony osobistej może powodować dyskomfort, a to może wiązać się z koniecznością ograniczenia czasu pracy poprzez np. wprowadzanie przerw. Dla niektórych środków ochrony dróg oddechowych ustalono granicę czasu użytkowania.

Instrukcje obsługi i oznakowanie

Dostawca ma obowiązek dołączyć do środka ochrony osobistej instrukcję obsługi.

Instrukcja ta musi być sporządzona w języku duńskim i zrozumiała.

Ma ona zawierać informacje o:

 • sposobie korzystania z wyposażenia;
 • przechowywaniu, użyciu, czyszczeniu, konserwacji, naprawach i dezynfekcji;
 • odporności zmierzonej podczas badań technicznych;
 • akcesoriach do użycia wraz z danym wyposażeniem;
 • ograniczeniach użytkowania;
 • dacie upływu przydatności do użycia;
 • odpowiednim opakowaniu wyposażenia podczas transportu;
 • znaczeniu ewentualnego oznakowania;

generelt-om-personlige-vaernemidler-3-kap-6-2-polsk

Wszystkie środki ochrony osobistej muszą posiadać oznakowanie CE.