En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Żurawie wieżowe

Rozstawianie

Dźwigi wieżowe może rozstawiać jedynie specjalnie przeszkolony w tym zakresie personel. Podczas rozstawiania dźwigu należy przestrzegać wskazówek dostawcy, szczególnie w zakresie podłoża, tolerancji, zabezpieczenia szyn dźwigu itp. Po rozstawieniu urządzenia należy dokonać jego rejestracji i przeprowadzić próbę obciążenia.

Dźwig umieszczony musi być na wytrzymałym podłożu w bezpiecznej odległości od nachyleń terenu oraz wykopów. Ruchome części dźwigu nie mogą stwarzać zagrożenia zakleszczeniem – odstęp między dźwigiem a budynkami, elementami konstrukcji i materiałami musi wynosić przynajmniej 0,50 m.

Podczas rozstawiania dźwigu należy zwrócić uwagę na:

 • Umieszczenie tablic z dopuszczalnym obciążeniem.
 • Kontrolę wyłącznika krańcowego podnoszenia dźwigu, wyłącznika krańcowego obsługi oraz wyłącznika awaryjnego.
 • Kontrolę urządzeń sygnalizacyjnych (dzwonek/klakson).
 • W szoferce znajdować musi się instrukcja obsługi oraz dziennik urządzenia.
 • Przed opuszczeniem placu budowy monter powinien wraz z operatorem dźwigu przeprowadzić jazdę próbną, aby usunąć ew. błędy.

Jeżeli droga dostępu do szoferki jest dłuższa nić 25 m, należy wyposażyć dźwig w windę osobową. Dotyczy to jedynie urządzeń rozstawionych na więcej niż 2 miesiące oraz jeżeli istnieje taka techniczna i praktyczna możliwość.

Należy również umieścić tablice ostrzegawcze z napisem: „Nie wchodzić pod nosiwo”, jeżeli dźwig używany jest na obszarach, po których poruszają się osoby. Tablice muszą być widoczne i czytelne.

Szyny dźwigu

Wymogi związane z szynami dźwigu:

 • Szynę dźwigu należy ułożyć na wytrzymałym podłożu. Materiały, które mogą ulec rozmiękczeniu i tym samym ograniczyć stabilność dźwigu należy wykopać i zastąpić wytrzymałymi materiałami (np. podłożem z tłucznia, wyłożonym cienkimi warstwami i utwardzonym).
 • Tor dźwigu można również odlać w betonie zgodnie z jego instrukcją obsługi.
 • Szyny dźwigu muszą być wyposażone w system drenażu i rozmieszczone w taki sposób, aby było możliwe przestrzeganie tolerancji różnic odległości i wysokości.
 • Łączenia szyn należy wykonać w sposób zapewniający ich usztywnienie. Muszą one być podtrzymywane przez podwójne lub szczególnie szerokie podwaliny poprzeczne.
 • Szyny należy układać w sposób gwarantujący bezpieczną odległość do nachyleń terenu, wykopów, nieruchomych elementów oraz składów materiałów.

Po ułożeniu szyn, należy skontrolować, czy:

 • Rozstaw toru jest odpowiednio zabezpieczony, przestrzegane są zalecane przez dostawcę wymiary i wartości tolerancyjne oraz zapewnione jest łagodne przejście na zakrętach.
 • Każda szyna jest wyposażona w zderzak krańcowy umieszczony w odpowiedniej odległości od zewnętrznego wspornika, jednakże nie mniejszej niż 30 cm. Zderzaki krańcowe muszą być umieszczone na końcach szyn w taki sposób, aby dotykane były przez dźwig jednocześnie.
 • Wyłącznik krańcowy obsługi musi być umieszczony w taki sposób, aby umożliwić całkowite zatrzymanie dźwigu przed osiągnięciem przez niego przytwierdzonych na stałe zderzaków krańcowych.
 • Mechanizm jezdny (kółka dźwigu) stoi prosto na szynach i jest wyposażony w zderzak, pałąk i kleszcze szynowe.
 • Dźwig jest wyposażony w urządzenia zapobiegające jego przewróceniu w przypadku uszkodzenia osi lub wykolejenia.

Dźwig szynowy nie może być w stanie najechać na osoby, np. w sytuacjach, w których operator nie ma możliwości kontroli całego obszaru zasięgu dźwigu. Można temu zapobiec poprzez odgrodzenie obszaru, po którym porusza się dźwig lub wyposażenie go w wyłącznik dotykowy. Należy skontrolować szyny dźwigu testując wszystkie zakręty, zanim monterzy opuszczą plac budowy.

Zderzenie

Jeżeli na jednym placu znajduje się kilka dźwigów wieżowych, należy zapobiec kolizjom. Podczas parkowania wysięgnik musi mieć możliwość wykonania obrotu bez ryzyka zderzenia z innymi dźwigami i elementami budynków.

Tårnkraner 3 kap 3