En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Windy

Jedynie specjalnie wyszkolony personel może przeprowadzać montaż, demontaż i przebudowę podnośników do materiałów oraz podnośników budowlanych do transportu osób.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać windy niesterowane przy pomocy przycisków jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Właściciel lub dzierżawca windy musi zadbać o prawidłowe użytkowanie oraz konserwację urządzenia i jego wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osobowe windy budowlane

Kontrola rozstawiania

Przy ustawianiu windy w nowym miejscu, jej przebudowie lub większej naprawie należy przeprowadzić kontrolę.
Poprawne rozstawienie windy notowane jest w książce serwisowej, a na maszynie umieszczana jest tablica inspekcyjna z datą następnej kontroli.

Elevator 1 kap 3

Jeżeli natomiast podczas kontroli okaże się, że urządzenie nie spełnia wymogów, właściciel lub użytkownik musi otrzymać odpowiednie powiadomienie z uzasadnieniem. Winda może zostać oddana do użytku dopiero po usunięciu wad i braków.
Kontrolę rozstawienia przeprowadza organ inspekcyjny zatwierdzony przez odpowiedni organ akredytacyjny.

Przegląd

Przegląd, konserwację oraz naprawy wind budowlanych mogą przeprowadzać jedynie odpowiednie firmy posiadające stosowne uprawnienia.

Windy budowlane używane do przewozu osób muszą być poddawane przeglądowi przynajmniej raz w miesiącu.

Roczna liczba kontroli musi wynikać z książki serwisowej, do której musi być załączona kopia raportu przeglądu.Kopia raportu przeglądu musi zostać umieszczona w książce serwisowej urządzenia.

Kontroli podlegają również drogi dostępu do windy oraz miejsca załadunku.

Przegląd i badania

Jeżeli winda stoi w jednym miejscu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, należy ją poddawać przeglądom i testom raz na rok kalendarzowy w najwyżej 14-miesięcznych odstępach czasowych. Podczas przeglądu i badania obowiązują te same wymagania jak podczas kontroli po rozstawieniu.

Wyposażenie

Windy muszą być wyposażone w tablicę informującą o przeznaczeniu, w tym również tablicę kontroli podającą maksymalną liczbę osób/obciążenie.

Windy używane do przewozu osób muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby możliwe było otwarcie jedynie drzwi załadunkowych. W przypadku załadunku na rusztowaniach należy zamontować system pokryw producenta. Po otwarciu systemu pokryw, winda nie może ruszyć.

Najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r. wyposażenie musi być zgodne z wytycznymi normy DS/EN 12159 (dot. wind do przewozu osób).

Towarowe windy budowlane

Przegląd

Winda towarowa musi być na bieżąco utrzymywana w odpowiednim stanie. Należy to do obowiązków fachowego personelu, który w tym celu musi przeprowadzać stosowne przeglądy oraz prace konserwacyjne.

Elevator 2 kap 3

Inspekcje należy przeprowadzać przed każdym uruchomieniem urządzenia oraz po każdym rozstawieniu w nowym miejscu. Jeżeli winda przez dłuższy czas stoi w jednym miejscu, musi na bieżąco podlegać kontroli zgodnie ze wskazówkami dostawcy, jednakże przynajmniej raz na 12 miesięcy.

Wyniki kontroli należy udokumentować i przechowywać do wglądu Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy.

Wyposażenie

Windy muszą być wyposażone w tablicę informującą o ich przeznaczeniu oraz tablicę przeglądów podającą maksymalną ilość ładunku.

Muszą być zabezpieczone przed upadkiem osób z podstawy ładunkowej. Oznacza to, że wszystkie miejsca załadunkowe muszą być wyposażone w pełne poręcze.
Podstawa wind towarowych musi być zabezpieczona poręczą umieszczoną na wysokości 1 m.

Musi ponadto być wyposażona w mechanizm uniemożliwiający zakleszczenie podczas jazdy.

Najpóźniej od dnia 1 stycznia 2012 r. wyposażenie musi być zgodne z wytycznymi norm DS/EN 12158 (dot. wind towarowych).

Podnośniki ukośne

Podnośniki ukośne należy rozstawiać zgodnie z instrukcjami dostawcy. Muszą one również posiadać oznakowanie informujące o największym dopuszczalnym obciążeniu.

Elevator 3 kap 3

Ponadto obowiązują następujące warunki:

  • Szyny należy odpowiednio przymocować zarówno do podłoża, jak i do krawędzi dachu.
  • Ewentualne podpory muszą być rozstawione na twardym i stabilnym podłożu i zabezpieczone przed przesuwaniem.
  • Należy odgrodzić obszar w okolicy podnośnika, aby uniemożliwić dostęp nieupoważnionych osób.
  • W miejscu obsługi musi być wyłącznik awaryjny. Ponadto należy zapewnić dobrą widoczność nad platformą ładunkową.
  • Ładunek należy zabezpieczyć przed upadkiem. Ponadto nie może on wystawać ponad 20% za boczną krawędź platformy ładunkowej.
  • Miejsca pracy przy krawędzi dachu lub otworach w ścianach należy zabezpieczyć przed upadkiem za pomocą poręczy.
  • Należy zapewnić możliwość wyłączenia urządzenia przy pomocy włącznika głównego.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać podnośniki ukośne jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.