En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Podnośniki osobowe/podnośniki teleskopowe koszowe

Podnośniki osobowe muszą być dostosowane do wykonywanych prac. Dotyczy to m.in. ich nośności i wytrzymałości. Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim, określająca m.in., do jakich prac wolno używać podnośnika, sposób jego obsługi, awaryjnego opuszczania oraz codziennej konserwacji.

Miejsce pracy musi mieć czytelną tablicę informującą o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu. Panel obsługi musi być opatrzony czytelnymi piktogramami lub napisami w języku duńskim.

W przypadku mniejszych napraw oraz prac konserwacyjnych można wykorzystać podnośnik teleskopowy lub windę z koszem.
Maszyna z koszem musi posiadać oznakowanie CE i być zmontowana w zatwierdzony sposób. Informacje o rodzaju zatwierdzenia można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej przez dostawcę.

Personløfter el. telekoplæsser 1 kap 3

Podczas prac wykonywanych z kosza należy m.in.:

  • pozostawać w koszu przez cały czas trwania prac,
  • korzystać z zabezpieczenia przed upadkiem w postaci szelek i liny bezpieczeństwa przytwierdzonych do kosza.

Prace w koszu z otwartym frontem można wykonywać jedynie, jeżeli kosz i maszyna zostały zatwierdzone do tego rodzaju prac. Informacji na ten temat udziela dostawca urządzenia.

Dziennik

Na urządzeniu lub w jego pobliżu musi znajdować się dziennik obsługi, zawierający informacje o próbach obciążenia, naprawach i kontrolach. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest właściciel urządzenia.

Przegląd

Producent lub fachowy personel musi przynajmniej raz do roku przeprowadzać główną kontrolę.

Wyposażenie

Wokół całego miejsca pracy należy rozstawić ogrodzenie o minimalnej wysokości 1,1 m. Musi ono być wykonane z odpowiednich płyt lub solidnych poręczy. Ogrodzenie poręczowe musi składać się co najmniej z listwy górnej, kolanowej oraz burtnicy o wysokości 0,15 m, przylegającej do krawędzi podłogi.

Personløfter el. telekoplæsser 2 kap 3
Furtka ogrodzenia musi być wyposażona w mechanizm samozamykający i nie może być możliwości otwarcia jej z zewnątrz.

Aby uniknąć zakleszczania rąk, ogrodzenie należy opatrzyć listwami umieszczonymi w odległości 10 cm od jego krawędzi zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie.

Przyciski obsługi w koszu muszą być wyposażone w opcję funkcję wymagającą przytrzymywania i być umieszczone lub oznakowane w sposób uniemożliwiający ich błędną obsługę. Przyciski, uchwyty itp. służące do obsługi podnośnika osobowego muszą być oznakowane zrozumiałymi symbolami (piktogramami) lub napisami w języku duńskim.

Sposób użycia podnośnika osobowego

Osoby na stanowisku pracy muszą używać pasów i lin bezpieczeństwa. Nie dotyczy to jednak podnośników poruszających się jedynie w pionie, np. nożycowych.

Podłoże w miejscu rozstawienia podnośnika musi być twarde i wytrzymałe. Zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących korzystania z podpór oraz maksymalnego nachylenia terenu.

Podczas rozstawiania i korzystania z podnośnika osobowego na drogach publicznych lub w ich pobliżu wykonywane prace są objęte przepisami drogowymi. Dlatego też jeżeli występuje niebezpieczeństwo kolizji, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.
Przed rozpoczęciem prac należy opracować plan oznakowania, który musi zostać zatwierdzony przez odpowiedni urząd ds. bezpieczeństwa drogowego. Jeżeli plan zawiera również ograniczenie prędkości potrzebna jest ponadto zgoda policji.

Oprócz osoby wykonującej prace na podnośniku w miejscu pracy musi znajdować się przynajmniej jedna osoba, którą można wezwać w razie ewentualnej awarii lub wypadku. Wzywać można okrzykiem lub korzystając z telefonu komórkowego. Osoba musi być odpowiednio poinstruowana odnośnie procedury opuszczania.
Pracownicy korzystający z podnośnika osobowego muszą otrzymać odpowiednie instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać podnośniki osobowe w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu).

Młodzież poniżej 18. roku życia może wykonywać prace, przebywając na podnośniku.