En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Platformy robocze, 1- i 2-kolumnowe

Arbejdsplatforme, 1- og 2- søjle kap 3

Platformy robocze muszą być dostosowane do wykonywanych prac. Dotyczy to zarówno ich nośności, jak i wielkości. Do platform musi być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim. Musi ona zawierać m.in. informacje dotyczące użytkowania, obsługi i codziennej konserwacji platformy.

Miejsce pracy musi być wyposażone w czytelną tablicę z krótką instrukcją obsługi. Powinna ona zawierać dane dotyczące dopuszczalnego obciążenia i jego rozłożenia na platformie.
Musi istnieć możliwość odcięcia dopływu energii np. przy pomocy wyłącznika kluczykowego w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym obsługi podnośnika osobowego.
Z platformy nie wolno korzystać jak z windy.

Wszystkie platformy robocze oddane do użytku po 1 stycznia 1997 r. muszą posiadać oznakowanie CE oraz spełniać wymogi dyrektywy maszynowej.

Dziennik

Na platformie roboczej lub w jej pobliżu musi znajdować się dziennik jej obsługi, zawierający m.in. informacje o próbach obciążenia, naprawach i kontrolach. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest właściciel urządzenia.

platformy-robocze-1-i-2-kolumnowe-img-1
Przegląd

Producent lub fachowy personel musi przynajmniej raz do roku przeprowadzać główną kontrolę.

Rozstawianie

Montować, demontować, przemieszczać oraz przebudowywać platformy robocze mogą jedynie osoby posiadające szczególne przeszkolenie w tym zakresie. Dotyczy to również platform roboczych przemieszczanych na bieżąco.

Podłoże musi być wytrzymałe i odporne na działanie sił nacisku podanych przez dostawcę.
Klocki podwyższające mogą mieć maksymalną wysokość 0,20 cm, muszą być stabilne i być w stanie wytrzymać siły nacisku działające z każdej strony.

W przypadku przytwierdzenia masztu platformy do budynku, zarówno sam maszt, jak i materiał, za pomocą którego jest on przymocowany, muszą być odpowiednio wytrzymałe.

Podczas rozstawiania i korzystania z platformy roboczej na drogach publicznych lub w ich pobliżu wykonywane prace są objęte przepisami drogowymi. Dlatego też jeżeli występuje niebezpieczeństwo kolizji, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Przemieszczanie platformy roboczej

Platformę przemieszczać można jedynie po twardym i wytrzymałym podłożu. Poza tym wysokość masztu nie może przekraczać wysokości podanej przez dostawcę.

Podpory muszą być umieszczone bezpośrednio nad podłożem.

Przestrzegaj instrukcji dostawcy dotyczących warunków pogodowych i siły wiatru.

Oznakowanie

W pobliżu wejścia należy umieścić tablicę informującą o maksymalnym obciążeniu wyrażonym w następujących wartościach:

  • maks. obciążenie w kg,
  • rozkład obciążenia na platformie,
  • liczba osób oraz pozostałe obciążenie (przyjmuje się, że na jedną osobę przypada 85 kg).

Panel obsługi musi być opatrzony czytelnymi piktogramami lub napisami w języku duńskim.

Osłony

Platformę roboczą można zakrywać jedynie za uzgodnieniem z osobą odpowiedzialną za jej rozstawienie oraz zgodnie ze wskazówkami dostawcy. Nawet najmniejsze osłony czy tablice umieszczone na platformie zwiększą obciążenie powodowane przez wiatr. Wiąże się to z koniecznością zaostrzenia wymogów związanych z montażem/mocowaniem.

Dostęp

Należy zapewnić łatwy dostęp do platformy roboczej. Jeżeli odległość od podłoża przekracza 0,5 m, należy ją wyposażyć w stałe schody lub drabinę opatrzoną poręczą lub inną możliwością podpory.
Wejście na platformę musi być samozamykające i bez możliwości otwarcia go z zewnątrz. Furtka musi mieć ponadto automatyczny zamek lub elektryczny czujnik zapobiegający podnoszeniu platformy w stanie otwartym.

Poręcze/ogrodzenia

Platformy muszą być wyposażone w poręcze składające się z listwy górnej na wysokości 1 m, listwy kolanowej na wysokości 0,5 m oraz burtnicy o wysokości przynajmniej 0,15 m. Funkcję poręczy mogą również spełniać wytrzymałe płyty lub siatki.

Podczas wykonywania prac elewacyjnych z reguły nie jest konieczne rozstawianie poręczy wewnętrznych. Dotyczy to jednak wyłącznie platform, których podłoga ustawiona jest równolegle do elewacji, a odległość między nimi w żadnym miejscu nie przekracza 0,3 m.

W przypadku jednokolumnowych podnośników osobowych wykorzystywanych do prac elewacyjnych poręcze można zdjąć jedynie, jeżeli oba końce platformy roboczej są wyposażone w rolki prowadzące wzdłuż fasady, a odstęp platformy od budynku nie przekracza 0,3 m.

Wokół platformy należy umieścić trwałe oznakowanie, uniemożliwiające zbliżenie się do niej na niebezpieczną odległość.

Podłoga

Podłoga platformy musi być pozioma i wykonana z antypoślizgowych materiałów i wyposażona w otwory umożliwiające odpływ wody, które nie mogą być większe niż 25 mm.

Prace na platformach roboczych

Obciążenie platformy roboczej nie może przekraczać podanych przez dostawcę wartości umieszczonych na tablicy obciążeń w pobliżu furtki.

Maksymalne obciążenie musi być podane w kg wraz z rozkładem obciążenia, liczbą osób oraz pozostałym dopuszczalnym obciążeniem. Zakłada się, że na jedną osobę przypada 85 kg.

Osoby pracujące na platformie zawsze muszą mieć możliwość wezwania przynajmniej jednego pracownika placu budowy. Może być to konieczne w sytuacjach awaryjnych lub w razie wypadku. Wzywać można okrzykiem lub korzystając z telefonu komórkowego.

Osoba obsługująca platformę roboczą musi przed jej uruchomieniem upewnić się, że na drodze nie znajdują się otwarte okna itp., o które mogłaby ona zahaczyć.

Młodzież poniżej 18. roku życia może obsługiwać platformy robocze jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu. Osoby te mogą jednak wykonywać prace, przebywając na platformach roboczych.

Do podwyższania wysokości pracy nie wolno używać drabin, skrzynek itp.

Z zasady nie wolno schodzić z platformy roboczej, jeżeli znajduje się ona na wysokości. Niekiedy jest to jednak konieczne, lecz takiego rodzaju przypadki należy uprzednio zgłosić w miejscowym oddziale Urzędu Inspekcji Pracy. Przykładem takiej sytuacji są prace balkonowe.

W takich przypadkach należy zabezpieczać platformy i pomosty robocze oraz inne drogi dostępu przed upadkiem z wysokości za pomocą poręczy lub innych osłon. Na panelu obsługi musi również znajdować się wyłącznik zamykany na klucz.

Na koniec dnia pracy należy ustawiać platformę w najniższej pozycji i pamiętać o odłączeniu źródła energii i zamknięciu dostępu do włącznika.

Szczególne niebezpieczeństwa

Uniemożliwiaj zakleszczanie części ciała podczas poruszania się platformy – zadbaj o ogrodzenie itp. Istnieje ryzyko zakleszczenia między masztem a platformą, platformą a budynkiem oraz platformą a podłożem.

Unikaj zderzeń z otwartymi oknami oraz innymi elementami konstrukcji lub materiałami. Może to spowodować przeciążenie platformy i grozi jej zawaleniem.

Nierównomierne rozłożenie ciężarów na platformie może mieć fatalne skutki.

Jeżeli miejsce pracy znajduje się na wysokości powyżej 30 m, wymagane jest sporządzenie planu gotowości, zawierającego informacje o przebiegu akcji ratunkowej w sytuacji awaryjnej.