En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Oddziaływania psychiczne

Psychiczne środowisko pracy w branży budowlanej pod wieloma względami różni się od innych branż. Prace są często niebezpieczne, a rzemiosło stawia wysokie wymagania odnośnie jakości wykonania i jakości. Również współpraca może dostarczać problemów, ponieważ nie dotyczy jedynie stosunków między pracownikami a pracodawcami, ale również relacji z innymi grupami rzemieślniczymi, projektantami, dostawcami i inwestorami.

Obciążenia psychiczne podczas pracy mogą prowadzić do wzrostu liczby zwolnień chorobowych, niepoprawnych zachowań, konfliktów lub opuszczenia przedsiębiorstwa przez pracowników.

Reguły dotyczące tego zakresu skupiają się na trzech głównych aspektach:

 • pośpiechu, dużej ilości pracy
 • traumatycznych zdarzeniach, np. poważnych wypadkach przy pracy,
 • mobbingu i napastowaniu seksualnym.

Pośpiech, duża ilość pracy

Duże ilości pracy i pośpiech mogą powstawać lub zwiększać się z powodu nieodpowiedniego planowania prac, zwłaszcza w kwestiach koordynacji z innymi fachowcami, którzy muszą pracować w sąsiadujących miejscach pracy lub przejmować miejsca pracy po sobie. Dużym ilościom pracy i pośpiechowi można zapobiegać poprzez odpowiednie planowanie, które należy przeprowadzać na wszystkich poziomach. Zarówno inwestor, projektant, wykonawca, mistrz, pracownik, jak i cały zespół mają wpływ na odpowiednie planowanie. Sprawdź plan BHP i przedstaw ewentualny problem na naradzie wstępnej lub naradzie BHP, jeżeli uważasz, że duża ilość pracy i pośpiech są wynikiem nieodpowiedniej koordynacji i planowania na placu budowy.

Psykiske påvirkninger 1 kap 2

Wpływ pracownika na sposób wykonywania prac również może zwiększyć zadowolenie z wykonywanej pracy. Istotne jest, aby pracownicy brali udział w podejmowaniu decyzji o ilości pracy, aby uniknąć zbyt dużego pośpiechu oraz zapewnić dopasowanie kompetencji do wykonywanego zadania. Wpływ pracownika na wykonywaną pracę może również dotyczyć wyboru poszczególnych zadań, co umożliwia unikanie prac szkodliwych dla zdrowia.

Dla pracowników wykonujących prace w pojedynkę pośpiech oraz zbyt duża ilość pracy mogą stanowić duże obciążenie psychiczne. Zaleca się, aby pracownicy zawsze mogli skontaktować się z przełożonym lub współpracownikami przy pomocy telefonu komórkowego. Zwiększa to bezpieczeństwo i zapobiega powstawaniu sytuacji stresowych.
Jeżeli w wyniku pośpiechu pracownicy nie zwracają uwagi na korzystanie z pomocy technicznych, nie sprzątają lub nie dokonują bieżących kontroli środków ostrożności, może występować zwiększone ryzyko wypadków.

Przy zapobieganiu zbyt dużym ilościom pracy i pośpiechowi, a także wypadkom znaczenie mają również odpowiedni instruktaż i szkolenia. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy byli zaznajomieni ze sposobem korzystania z materiałów, używania maszyn i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania prac. Pracownicy zagraniczni oraz nowo zatrudnieni mogą mieć większe potrzeby odnośnie instruktażu niż Duńczycy i dlatego mogą potrzebować większego wsparcia od swoich duńskich kolegów.

Traumatyczne zdarzenia

Niestety częstotliwość wypadków w przemyśle budowlanym nadal jest wysoka, dlatego też dla pracowników i kierowników prac istnieje ryzyko udziału w poważnym wypadku lub bycia jego świadkiem. Ważne jest, aby firma odpowiednio zajęła się tymi pracownikami, ponieważ może to mieć daleko idący wpływ na ich zdrowie psychiczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga się, aby firmy były przygotowane pod kątem udzielania pierwszej pomocy psychologicznej oraz miały opracowany plan gotowości w razie wypadku przy pracy.

Pierwsza pomoc psychologiczna to zwykłe działania mające na celu pomoc w poradzeniu sobie z nieprzyjemnym lub traumatycznym przeżyciem. W tym celu należy wyznaczyć jedną lub kilka osób w przedsiębiorstwie, które w razie potrzeby będą mogły udzielać pierwszej pomocy psychologicznej. Osoby te muszą odbyć odpowiednie szkolenie oraz posiadać stosowne wyposażenie (np. środek transportu, telefon itp.). Pracownicy przedsiębiorstwa muszą być poinformowani o środkach pierwszej pomocy psychologicznej. Przedsiębiorstwo ma obowiązek ustalenia odpowiednich środków pomocy.

Osoba odpowiedzialna musi być w stanie:

 • zaprowadzić spokój wokół osoby poszkodowanej, przejąć dowodzenie
  i zachować kontrolę,
 • uważnie, spokojnie i cierpliwie wysłuchać relacji osoby poszkodowanej
  o swoich przeżyciach,
 • spróbować odnieść się do poczucia winy osoby poszkodowanej,
 • zadbać o to, aby osoba poszkodowana nie jechała sama do domu w stanie
  szoku lub ograniczonej świadomości,
 • poinformować bliskich osoby poszkodowanej o zdarzeniu,
 • ustalić z osobą poszkodowaną przebieg nadchodzących dni i tygodni.

Jeżeli pracownicy są w stanie dużego szoku, konieczne w ramach kontynuacji pierwszej pomocy psychologicznej może okazać się zapewnienie pomocy kryzysowej. W wielu przedsiębiorstwach w ramach układu zbiorowego obowiązuje rozporządzenie zdrowotne, dzięki któremu pracownicy otrzymują bezpłatną, telefoniczną pomoc psychologa, która może być anonimowa i jest niezależna od planu pracy. Można również uzyskać pomoc od profesjonalnego psychologa ds. sytuacji kryzysowych.

Mobbing i napastowanie seksualne

Mobbing jest definiowany jako krzywdzące działania, które można postrzegać jako raniące lub ubliżające. Napastowanie seksualne rozumiane jest jako mobbing na tle seksualnym. Decydujące znaczenie mają tutaj przeżycia osoby poszkodowanej związane z krzywdzącą sytuacją. Nie ma przy tym znaczenia, czy działania te są wynikiem lekkomyślności czy też skrzywdzenie ofiary jest celowe. Celowość zachowań ma natomiast wpływ na postrzeganie mobbingu przez osobę poszkodowaną.

Psykiske påvirkninger 2 kap 2

Krzywdzące działania stają się mobbingiem, gdy osoby przeciwko którym są one skierowane, nie są w stanie się skutecznie przed nimi obronić. Zaczepki postrzegane przez obie strony jako nieposiadające negatywnego podłoża oraz pojedyncze konflikty nie są wyrazem mobbingu.

Mobbing lub napastowanie seksualne mogą mieć miejsce w każdym miejscu pracy. Dlatego też kierownictwo musi jednoznacznie ustosunkować się do kwestii mobbingu i napastowania seksualnego. Przedsiębiorstwo może przykładowo opracować politykę dotyczącą zapobiegania mobbingowi i napastowaniu seksualnemu. Polityka kadr przykładająca wagę do otwartości i dialogu może zapobiegać mobbingowi i napastowaniu seksualnemu. Może ona przykładowo zawierać plany działania i zapobiegania, opisywać możliwości składania i przetwarzania skarg itp.

Należy szukać prostych i praktycznych rozwiązań. Mobbing musi być postrzegany jako wspólny problem w miejscu pracy, a nie jedynie jako spór między osobą poszkodowaną a osobą wyrządzającą szkodę. Problem można ewentualnie omówić w grupie ds. środowiska/organizacji ds. środowiska i spróbować znaleźć konkretne rozwiązania.

Zachowanie

Psychiczne środowisko pracy to wiele więcej niż warunki dyktowane przepisami. Zwykłe, codzienne zachowanie w miejscu pracy ma decydujące znaczenie dla poczucia, czy dzień pracy był udany czy nie.

Dobra współpraca oparta na otwartości i dialogu wiele znaczy dla poczucia przynależności do przedsiębiorstwa i zapobiegania konfliktom.

Szacunek oraz sprawiedliwość to również istotne elementy środowiska pracy zarówno w zakładzie, jak i na placu budowy. Poprawne zachowanie oraz uwzględnienie zdania pracowników są ważnymi warunkami dobrej współpracy.

W przedsiębiorstwach budowlanych często mamy do czynienia z nowymi pracownikami. Przyjemna atmosfera w firmie i na placu budowy pozwala zapewnić, że nowi pracownicy są przyjmowani przez kolegów z uprzejmością. Dotyczy to przede wszystkim młodzieży, uczniów oraz osób z zagranicy, którzy powinni otrzymać gruntowne wprowadzenie w nowe miejsce pracy. Muszą oni otrzymać informacje o tym, czego mogą oczekiwać od kierowników i współpracowników, aby umożliwić zapewnienie zdrowego miejsca pracy i konstruktywnych form współpracy.

W utworzonym zespole mogą również występować problemy związane ze współpracą, które należy rozwiązywać, zanim przerodzą się w prawdziwe konflikty. Można sobie z nimi radzić poprzez reorganizację zespołu w taki sposób, aby wszyscy mieli do czynienia ze swoim najbliższymi współpracownikami i przełożonymi.