En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Oznakowanie kodami

Część produktów musi posiadać kody. Dotyczy to produktów malarskich i innych, takich jak np. środki do impregnacji drewna, kleje i masy uszczelniające. Kod musi znajdować się na opakowaniu lub w zapewnianej przez dostawcę instrukcji zastosowania.

oznakowanie-kodami-img-1

Kodu należy używać przy wyborze właściwego produktu (z zasady wybieraj produkty oznakowane jak najniższym kodem) oraz aby zadecydować, jakie podjąć środki bezpieczeństwa, np. wyposażenie ochronne.

Kody składają się z dwóch liczb połączonych myślnikiem, od 00-1 do 5-6.

Liczba przed myślnikiem używana jest do określenia środków bezpieczeństwa, które zapobiegają wdychaniu oparów, w tym również tych wydzielanych przez rozpuszczalniki organiczne.
Im wyższa jest liczba przed myślnikiem, tym większa jest konieczność użycia ochrony dróg oddechowych i wentylacji miejsca pracy w celu zabezpieczenia przed wdychaniem. Farby wodne oznakowane są zazwyczaj kodami 00-1 (1993). Farby alkidowe zawierające mineralną terpentynę są oznakowane kodami 2-1 (1993). Produkty bazujące na rozpuszczalnikach ksylenowych mają zazwyczaj kody 4-3 (1993).

Liczby po myślniku używane są do określania środków ostrożności zapobiegających kontaktowi substancji ze skórą i oczami, wdychaniu oparów, mgły powstałej wskutek opryskiwania oraz ewentualnemu jej spożyciu, np. podczas palenia tytoniu lub spożywania pokarmów.

  • -1 oznacza, że istnieje ryzyko podczas wdychania oparów lub w przypadku długotrwałego zabrudzenia.
  • -2 oznacza, że istnieje ryzyko w przypadku spożycia i wdychania pyłu opryskowego.
  • -3 oznacza, że istnieje ryzyko podrażnień lub alergii.
  • -4 oznacza, że substancja jest żrąca.
  • -5 oznacza, że istnieje duże ryzyko alergii.
  • -6 oznacza, że produkt jest toksyczny lub rakotwórczy.

Z zasady im większa jest liczba, tym większe jest niebezpieczeństwo. Produkt oznaczony kodem 5-6 to najbardziej szkodliwa istniejąca substancja.

Farba oznaczona kodem 00-1 to najbezpieczniejszy produkt, jaki obecnie można wyprodukować.

Zastosowanie kodów

Oznakowanie kodami ma na celu ułatwienie wyboru środków ochrony osobistej. Duński Urząd Inspekcji Pracy jest w posiadaniu schematów, z których odczytać można, jakiego wyposażenia ochronnego należy używać. Zależy to od kodu, wielkości powierzchni oraz metody nakładania substancji.

Przykład:

oznakowanie-kodami-img-2

  1. Praca polega na pomalowaniu wnętrza żelaznej konstrukcji, która jest narażona na oddziaływanie wielu czynników oraz ma pełnić wiele funkcji.
  2. Trzeba użyć farby oznakowanej kodem 2-1.
  3. Farba ma być nakładana pędzlem lub rolką na duże powierzchnie.

Ze schematu wynika, że jako minimum należy użyć półmasek tlenowych, a w przypadku rozpryskiwania substancji również rękawic.

Wątpliwości

W wątpliwych lub granicznych przypadkach zawsze należy wybierać najskuteczniejszą ochronę.

Oznaczenie „małe powierzchnie” odnosi się do progów, paneli podłogowych, rur itp., których powierzchnia obejmuje najwyżej 10% całej powierzchni pomieszczenia, przy czym nie może przekraczać 4 m2.

Jeżeli temperatura pomieszczenia lub powierzchni (np. kaloryfera) jest wyższa niż zwykła temperatura pokojowa, liczbę kodu po myślniku podwyższyć należy o jeden.