En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Spawanie i cięcie

Dym wytwarzany podczas spawania i cięcia zawiera gazy i szereg metali ciężkich, mogących powodować chroniczne zapalenie oskrzeli oraz nowotwory dróg oddechowych. Dlatego też zawsze zapewniaj skuteczne odprowadzanie dymu. Zadbaj o ochronę skóry przed światłem ultrafioletowym oraz iskrami. Światło wytwarzane podczas spawania może ponadto powodować trwałe uszkodzenia wzroku.

Materiały z powłoką powierzchniową

Przed rozpoczęciem spawania należy usunąć olej, farbę i inne powłoki powierzchniowe. W miarę możliwości czyść powierzchnie mechanicznie i używaj jedynie rozpuszczalników organicznych, jeżeli nie jest możliwe usunięcie tych substancji w inny sposób. Zawsze korzystaj z wyposażenia ochrony dróg oddechowych, a przed rozpoczęciem spawania zadbaj o usunięcie resztek rozpuszczalnika.

Dym spawalniczy

Dym spawalniczy usuwaj przy pomocy odpowiedniej instalacji wentylacyjnej. Jeżeli nie jest możliwy montaż centralnej wentylacji procesu roboczego, korzystaj z przenośnych instalacji. Jeżeli to też nie jest możliwe, stosuj odpowiednią ochronę dróg oddechowych.

Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie skutecznej wentylacji z wyciągiem zanieczyszczeń na zewnątrz, należy zapobiec rozprzestrzenianiu się ich na placu budowy, rozmieścić tablice informujące o konieczności zastosowania odpowiedniej ochrony dróg oddechowych podczas wykonywania prac i poruszania się po danym obszarze.

Hałas

Obróbka metali, np. cięcie i szlifowanie wiąże się zazwyczaj ze szkodliwym dla słuchu hałasem, któremu należy zapobiegać poprzez przeniesienie prac do oddzielnych zamkniętych pomieszczeń, wygłuszanie hałasu itp. Konieczne może być zastosowanie odpowiedniej ochrony słuchu. Nie wolno narażać innych osób na szkodliwe lub zbędne oddziaływanie hałasu. Obszary, na których obowiązkowa jest ochrona słuchu, należy odgrodzić i opatrzyć tablicami informującymi o konieczności zastosowania odpowiedniego wyposażenia.

Szkolenia

Wykonywanie prac polegających na spawaniu, cięciu termicznym metali oraz związanym z tymi pracami szlifowaniem wymaga przejścia odpowiedniego szkolenia BHP. Szkolenie to nie obejmuje innych rodzajów szlifowania. Wymóg odnośnie szkolenia BHP dotyczy również operatorów maszyn do spawania i cięcia wytwarzających dym.

Szkolenie musi być zatwierdzone przez Duński Urząd Inspekcji Pracy i organizowane w wielu miejscach.

Rękawice

Do spawania zawsze używaj rękawic chroniących przed promieniowaniem i oparzeniami płomieniem spawalniczym.

Podczas spawania w pozycji klęczącej korzystaj z nakolanników/poduszki oraz fartucha i odpowiedniej osłony kostek, chroniących przed iskrami i rozżarzonymi kroplami metali.

Ochrona oczu

svejsning-og-skaering-1-kap-5-polsk

Podczas wykonywania prac spawalniczych lub przebywania w ich pobliżu korzystaj z kasku spawalniczego, osłony ręcznej lub odpowiednich okularów z osłonami bocznymi. W kasku spawalniczym, osłonie ręcznej lub okularach stosuj odpowiedni filtr. Zaleca się korzystanie ze stacjonarnej lub przenośnej osłony, której stopień zabezpieczenia jest taki sam, jak w przypadku okularów ochronnych.

Światło spawalnicze/dolegliwości spawacza

Nadwrażliwość na światło, łzawienie oczu, opuchlizna powiek oraz silne bóle oczu to typowe objawy „oczu spawacza”.

Jeżeli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie odwiedzić lekarza, który może przepisać leki wydawane na receptę i objaśnić sposób ich użycia.

Odnieś się do tego zagadnienia podczas opracowania przez przedsiębiorstwo oceny miejsca pracy APV i zasięgnij porady lekarza okulisty, zanim prace zostaną rozpoczęte.

Zagrożenie pożarem

Z miejsca wykonywania prac spawalniczych należy usunąć materiały łatwopalne. W przypadku konieczności spawania w pobliżu materiałów łatwopalnych, których nie da się usunąć, należy zapewnić obecność osoby nadzorującej prace i udostępnić gaśnicę.

Sprawdź sąsiadujące przestrzenie połączone z pomieszczeniem spawania przy pomocy rur. Zbadaj również, czy ewentualny pożar zablokuje drogi ewakuacyjne. Po zakończeniu spawania zawsze przeprowadź kontrolę.

Spawanie elektryczne

Nie dotykaj przewodzących prąd przedmiotów umieszczonych często między rurami i za zbiornikami itp. Wilgotna ziemia może przewodzić prąd. Dlatego też szczególną uwagę należy zachować, gdy skóra jest mokra od deszczu lub potu.

Podczas spawania:

 • Używaj nieuszkodzonych i suchych rękawic spawalniczych, wyposaż w nie również ew. asystenta. Elektrody dotykać można jedynie w rękawicach izolacyjnych.
 • Podczas wymiany elektrody nie umieszczaj jej między ramieniem a klatką piersiową.
 • Nie umieszczaj przewodu urządzenia spawalniczego na karku lub ramieniu.
 • Utrzymuj kombinezon suchy i czysty.
 • Uszkodzony sprzęt spawalniczy natychmiast wymieniaj.

Jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia przewodzących prąd elementów (np. w kotłach i zbiornikach), obowiązują następujące wymogi w związku z agregatem spawalniczym:

 • Należy obniżyć napięcie prądu jałowego do uzyskania prądu przemiennego o napięciu 12V lub przetworzyć na prąd stały o napięciu maks.
  100 V przed upływem 0,2 s.po zgaszeniu łuku elektrycznego.
 • Konieczne jest urządzenie kontrolne, nadzorujące system ochrony.

Spawanie gazowe

Lista kontrolna podczas spawania gazowego (autogenem):

 • Zadbaj o zabezpieczenie stalowych butli przed wstrząsami, uderzeniami, przewróceniem oraz nagrzewaniem.
 • Przechowuj je w miejscach chronionych przed słońcem i deszczem.
 • Napełnione i puste butle przechowuj oddzielnie.
 • Zamykaj zawory pustych butli i zakrywaj je nakrętką ochronną.
 • Przewody doprowadzające gaz i tlen nie mogą być uszkodzone ani łączone.
 • Zaworów butli nie wolno oliwić, ani działać na nie siłą.
 • Nie wolno używać butli z uszkodzonymi zaworami.

svejsning-og-skaering-2-kap-5-polsk

 • Butle należy transportować przy pomocy odpowiednich pojazdów.
 • Sprawdzaj, czy butle zostały poddane okresowej kontroli. Na poszczególnych butlach umieszczone są stemple z datą następnej kontroli.

Spawanie MIG

Podczas spawania MIG wytwarzany jest ozon zbierający się wokół łuku świetlnego w promieniu 1 m.

Ozon jest substancją szkodliwą dla zdrowia, której odprowadzanie możliwe jest jedynie za pomocą wyciągu z podciśnieniem, który charakteryzuje się znacznie większym zasięgiem niż wyciąg pneumatyczny.

Chroń się przed opryskaniem i promieniowaniem optycznym przy pomocy kasku ochronnego z osłoną szyi, rękawic oraz odpowiedniej odzieży roboczej.

Kask musi być wyposażony w samozamykające okienko spawalnicze, które automatycznie uszczelnia się po włączeniu łuku elektrycznego. Samozamykające okienko spawalnicze zmniejsza ryzyko wystąpienia dolegliwości „oczu spawacza”, ponieważ zapobiega szkodliwemu oddziaływaniu promieniowania w przypadku zbyt późnego zamknięcia kasku po włączeniu łuku elektrycznego.

Ponadto rozstaw osłony chroniące współpracowników przed bezpośrednim oraz odbitym promieniowaniem optycznym.

Przy wysokim natężeniu prądu i podczas spawania aluminium ozon wydziela się w odległości od łuku elektrycznego uniemożliwiającej jego skuteczne usuwanie przy pomocy wyciągu z podciśnieniem. Dlatego też wyciąg ten należy połączyć z użyciem odpowiedniej ochrony dróg oddechowych przed ozonem.

Duński Urząd Inspekcji Pracy zezwala na ochronę dróg oddechowych z jednostką turbo (maskę turbo), jeżeli wyciąg z podciśnieniem skutecznie usuwa cały dym. W przeciwnym razie należy użyć ochrony dróg oddechowych z dopływem tlenu.svejsning-og-skaering-3-kap-5-polsk

Oxygen (tlen)

Butle z tlenem muszą mieć niebieski kolor i białą czaszę. Butle, przewody i urządzenia nie mogą wchodzić w kontakt z olejem lub innymi tłuszczami, ponieważ może to powodować samozapłon.

Acetylen (gaz)

Butle z acetylenem muszą mieć czerwono-brązowy kolor. Acetylen jest silnie wybuchowy, dlatego też nigdy nie używaj butli z nieszczelnym lub uszkodzonym zaworem. Podczas korzystania z butli powinna ona stać. Aby uniknąć uderzenia zwrotnego w butli z acetylenem, należy zamontować zawór zwrotny przy zaworze redukcyjnym. Uderzenie zwrotne lub oddziaływanie wysokiej temperatury może spowodować wybuch butli.

Lutowanie i topnik

Podczas podgrzewania większość topników wytwarza podrażniające opary (często opary kwasowe), które są szkodliwe dla zdrowia. Opary należy usuwać za pomocą wywietrznika, zanim przedostaną się do nosa i ust. Topniki i metale do lutowania nie mogą zawierać kadmu w ilości powyżej 0,1% ze względu na zagrożenie zatruciem.