En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Rozbiórka budynków

Rozbiórka budynków wymaga odpowiedniego zaplanowania i organizacji. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać obchodu budynku lub konstrukcji.

Osoba odpowiedzialna za projekt budowlany, zawierający prace rozbiórkowe ma obowiązek zaplanować go w sposób umożliwiający bezpieczne przeprowadzenie tych prac. Inwestor zastępczy ma obowiązek doradzać inwestorowi w kwestii koniecznych badań, np. stwierdzenia obecności azbestu i ołowiu w budynku.

nedrivning-1-kap-5-polsk

W wielu przypadkach rozbiórka budynku lub większej jego części postrzegana jest jako prace szczególnie niebezpieczne. Wiążą się one z koniecznością opracowania przez inwestora planu BHP dla placów budowy, na których prace wykonuje jednocześnie kilku pracodawców.

Pracodawca musi dokonać pisemnej oceny prac z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa gwarantujących ich odpowiedni przebieg.

Budynek lub konstrukcja muszą zostać poddane ocenie w związku z:

 • Obecnością szkodliwych dla zdrowia materiałów, elementów budowlanych lub, pozostałości, np:
  • azbestu, PCB, chlorowanej parafiny, farby zawierającej metale ciężkie (ołów, cynk i rtęć)
  • strzykawek po środkach odurzających, baterii lub odchodów ludzkich i zwierzęcych
  • czy budynek był używany np. do przechowywania zboża bejcowanego rtęcią, paszy lub uległ znacznym uszkodzeniom poprzez zawilgocenie (pylenie aktywne biologicznie)
 • Zanieczyszczeniem podłoża
 • Osłabieniem konstrukcji poprzez częściową rozbiórkę
 • Koniecznością wprowadzenia szczególnych środków ostrożności w związku z wpływem wibracji, hałasu lub pyłu na otoczenie
 • Koniecznością specjalnego zabezpieczenia instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych i. in.
 • Możliwością przeprowadzenia prac w inny, mniej szkodliwy dla środowiska sposób, np. rozsadzanie i cięcie zamiast wyburzania
 • Koniecznością usunięcia granulatu izolacyjnego przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych w celu uniknięcia obciążenia pyłem
 • Strunobetonem

Jeżeli badanie wykazuje, że w konstrukcji jest np. azbest, PCB, wełna mineralna, farba zawierająca metale ciężkie (ołów, cynk lub rtęć) lub odchody, należy usunąć te elementy przed rozpoczęciem właściwych prac rozbiórkowych.

Za kierowanie i nadzór pracami odpowiedzialna jest doświadczona osoba, potrafiąca określić stabilność pozostających części budynku. Same prace rozbiórkowe muszą być wykonywane przez doświadczony personel.

Młodzież poniżej 18 roku życia może wykonywać prace związane z rozbiórką budynków jedynie w ramach zdobywania wykształcenia (np. podczas nauki zawodu) oraz po otrzymaniu odpowiedniego instruktażu.

Lista kontrolna dla prac rozbiórkowych

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wykonawca ma obowiązek sprawdzić, czy:

 • zostały odłączone przewody elektryczne, gazowe itp. (przez autoryzowanego instalatora).
 • miejsce pracy zostało odgrodzone, a tymczasowe usztywnienia i zabezpieczenia montowane są na bieżąco.
 • do dyspozycji są potrzebne materiały usztywniające.
 • drzwi i okna są zakryte uniemożliwiając wypadanie materiałów.
 • w razie konieczności rozstawić wartowników.
 • w razie konieczności zabezpieczyć drogi transportu zadaszeniem.
 • prace wykonywane są w kolejności wynikającej z dokumentacji przetargu i harmonogramu prac.
 • rozstawione zostały konieczne tablice.
 • niedostatecznie wytrzymałe konstrukcje zostały zabezpieczone.
 • rozstawione zostały konieczne do wykonania prac rusztowania i inne pomoce techniczne.
 • pracownicy wyposażeni są i korzystają ze stosownych środków ochrony osobistej, np. kasku i obuwia ochronnego.
 • odpady składowane i usuwane są zgodnie z dokumentacją przetargu.
 • wykorzystywane maszyny i instalacje są czyszczone i poddawane odpowiedniemu przygotowaniu pod względem BHP zarówno przed użyciem, jak i po jego zakończeniu. Należy przykładowo skontrolować, czy uwzględniono pozostawione pomoce techniczne, maszyny, pojemniki pod ciśnieniem, pojemniki materiałowe, podnośniki, wyposażenie będące źródłem promieniowania itp.

Pył

Zminimalizuj ilość pyłu w powietrzu, stosując instalację odciągającą zanieczyszczenia, czyszcząc przy pomocy odkurzacza i spryskując wodą. W razie konieczności stosuj maski przeciwpyłowe, ochronę oczu i odzież przeciwpyłową.

Jako maskę przeciwpyłową można użyć półmaski z filtrem przeciwpyłowym klasy P2 lub, co lepsze, maski całotwarzowej.  Zaleca się skorzystanie z filtra zgrubnego jako ochrony filtra do drobnego pyłu.

nedrivning-2-kap-5-polsk

Tradycyjne maski jednorazowe z reguły nie nadają się do użycia podczas rozbiórki i innych silnie pylących prac.

Ze względu na silne pylenie podczas prac rozbiórkowych, niezależnie od sposobu ich ograniczania, często konieczne jest zastosowanie ochrony dróg oddechowych przez cały czas pracy. W tym przypadku nie wolno stosować zwykłej ochrony dróg oddechowych z filtrem, ponieważ korzystać z niej można jedynie przez 3 godziny rozłożone na cały dzień pracy. W zamian należy użyć stosownej maski z filtrem turbo lub ochrony dróg oddechowych z dopływem tlenu. Więcej na temat ochrony dróg oddechowych można dowiedzieć się w rozdziale 6.