Roboty drogowe

W przypadku wykonywania prac na drogach lub w innych obszarach o podwyższonym ryzyku kolizji należy podjąć środki ostrożności, które zapewnią skuteczną ochronę pracowników, np. osłony i oznakowanie.

Wszelkiego rodzaju prace wykonywane przy drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach podlegają przepisom drogowym i muszą być planowane z ich uwzględnieniem.

Plan oznakowania
Jeżeli prace są wykonywane na drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach lub w ich pobliżu, wykonawca ma obowiązek opracować plan oznakowania, który musi zostać zatwierdzony przez lokalny urząd ds. bezpieczeństwa drogowego. Jeżeli plan oznakowania zawiera zmiany w ograniczeniach prędkości na drodze, blokadę drogi, objazd lub uprzywilejowanie ruchu, musi zostać również zatwierdzony przez policję. Plan oznakowania musi być dostępny w miejscu pracy. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z przepisami Duńskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.
Plan należy sporządzać równolegle ze sporządzaniem projektu robót drogowych, co ułatwia dostosowanie metod pracy do oznakowania i optymalizację przebiegu robót.

Wyposażenie do oznakowania musi spełniać przepisy rozporządzenia o oznakowaniu.

Zwróć uwagę, że w przypadku większych dróg obowiązują zaostrzone przepisy w tym zakresie. Niektóre urzędy, w tym również Duńska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, wymagają, aby pracownicy wykonujący prace odbyli uprzednio kurs pt. „Droga jako miejsce pracy”.
Poziomy ochrony
W związku z planem oznakowania należy opracować opis poziomów ochrony, które zostały wybrane w związku z planowanymi robotami drogowymi. W miejscu pracy należy udostępnić egzemplarz tego planu.

Rozróżnia się 8 poziomów bezpieczeństwa, które wymagają różnego rodzaju środków ostrożności. Są one m.in. zależne od:

 • rodzaju prac drogowych
 • miejsca wykonywania prac
 • natężenia oraz prędkości ruchu
 • czasu trwania planowanych prac drogowych

Zakłada się, że prędkość ruchu na obszarze prac drogowych nie przekracza ograniczenia prędkości lub prędkości zalecanej.

Oprócz powyższych środków ostrożności wymaga się również, aby:

 • pracownicy drogowi stosowali odzień ostrzegawczą,
 • pojazdy na obszarze ruchu miały włączone świata ostrzegawcze (żółte światła migające).

8 poziomów ochrony zostało również wyjaśnionych i zilustrowanych w „Kieszonkowym podręczniku oznakowania prac drogowych” (Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m.), który można pobrać na stronie www.bar-ba.dk

vejarbejde-1-kap-5-polsk

Oznakowanie

Tablice i inne wyposażenie służące do oznakowania miejsca prowadzenia robót zawsze musi być w odpowiednim stanie, należy je odpowiednio konserwować i dbać o poprawne użytkowanie. Ważny jest również dobór odpowiednich materiałów, np. o odpowiedniej grubości lub zapobiegających przewracaniu się tak, aby mogły one spełniać swoją funkcję, nawet przy dużym obciążeniu fizycznym.

Przykładowe oznakowanie:

vejarbejde-2-kap-5-polsk

vejarbejde-3-kap-5-polsk

Zapory drogowe

Zadaniem zapory drogowej jest zarówno ochrona osób uczestniczących w ruchu przed wjechaniem w wykop, jak i ochrona pracowników w wykopie przed najechaniem.

Zaporę drogową należy rozstawiać zgodnie z instrukcjami producenta, uwzględniając przy tym szerokość odkształcenia przy określonej prędkości. Zaporę drogową należy ustawiać z uwzględnieniem najmniejszej odległości odpowiadającej maksymalnej szerokości odkształcenia.

Na obszarze wolnym od prac nie mogą przebywać żadne osoby. Ponadto nie wolno na nim składować narzędzi ani przechowywać urobku. Nie może się na nim odbywać żaden ruch pojazdów.

Wykorzystana zapora drogowa musi być przetestowana i zatwierdzona. Jako zapory drogowej nie wolno wykorzystywać betonowych podstaw pod znaki. Zapora drogowa to stabilne ogrodzenie będące w stanie wytrzymać najechanie przez pojazd (stalowa zapora lub elementy betonowe, spełniające wymogi testowe normy DS/EN 1317-2).

Biało-czerwone taśmy plastikowe nie są zatwierdzone i nie wolno z nich korzystać.

vejarbejde-4-kap-5-polsk

Oznakowanie świetlne

Różnego rodzaju oznakowanie świetlne jest niezwykle skuteczne i używane jest często w przypadku prac trwających krótki czas (rozstawiane na przyczepach sygnalizacyjnych, jako wzdłużne linie świetlne, poprzeczne linie świetlne itp.) Jeżeli wystąpi konieczność zainstalowania silnego światła ostrzegawczego, należy zapewnić potrzebną ilość prądu o odpowiednim natężeniu.

vejarbejde-5-kap-5-polsk vejarbejde-6-kap-5-polsk vejarbejde-7-kap-5-polsk

Stacjonarne i ruchome roboty drogowe

Istnieją dwa typy robót drogowych:

 1. Pod pojęciem ruchomych robót drogowych rozumie się prace wykonywane za pomocą przejezdnych maszyn, natomiast podczas tymczasowych prac oznakowanie nie pozostaje rozstawione na noc.
 2. Podczas stacjonarnych prac oznakowanie zazwyczaj zostaje na noc.

Miejsce prowadzenia robót należy wyraźnie podzielić na miejsce prac oraz miejsce wolne od prac.

Na obszar prac składa się właściwe miejsce pracy, konieczne wolne obszary oraz obszary ruchu, pobocza itp., gdzie rozmieszczone są narzędzia i materiały.

vejarbejde-8-kap-5-polsk

Wolny obszar znajduje się między obszarem pracy a ogrodzeniem od jezdni i nie wolno na nim składować maszyn ani materiałów.

Oznakowanie wzdłużne stosowane jest do oddzielenia obszaru ruchu drogowego od obszaru wolnego/obszaru prac.

W konkretnym przypadku polega to na utworzeniu obszaru o szerokości przynajmniej 1 m oddzielającego jezdnię od miejsca prac. Tutaj nie wolno wykonywać pracy ani ustawiać materiałów.

Ogrodzenie musi składać się z ogrodzenia poprzecznego skierowanego w stronę ruchu drogowego oraz podłużnego między obszarem pracy a jezdnią, po której poruszają się samochody. Należy rozmieścić widoczne oznakowanie zapewniające prawidłową funkcję obszaru wolnego.

vejarbejde-9-kap-5-polsk

Jeżeli nie jest możliwe utworzenie obszaru wolnego od prac o szerokości 1 m, należy zastosować inne bezpieczne rozwiązanie.

Sytuacja ta ma często miejsce podczas łatania dróg i prac wykonywanych na skrzyżowaniach, kiedy konieczne jest zastosowanie innych rozwiązań. Przykłady opisane zostały w „Podręczniku oznakowania robót drogowych”.

Jest on dostępny na stronie internetowej www.bar-ba.dk.

Odzież robocza z elementami odblaskowymi

Podczas wykonywania prac przy drogach i obszarach drogowych należy stosować odblaskową odzież roboczą, aby pracownicy byli widoczni dla uczestników ruchu. Zasada ta obowiązuje również podczas przejścia/transportu do zabezpieczonego miejsca prac i z powrotem.

beskyttelsestoej-2-kap-6-polsk

Odzież odblaskowa dzieli się na 3 klasy:

 • Klasa 3 – z odzieży tej klasy należy korzystać, jeżeli prędkość ruchu na przylegającym obszarze przekracza 60 km/h.
 • Klasa 2 – z odzieży tej klasy lub wyższej należy korzystać, jeżeli prędkość ruchu na przylegającym obszarze wynosi od 30 do 60 km/h.
 • Klasa 1 – z odzieży tej klasy lub wyższej należy korzystać, jeżeli prędkość ruchu na przylegającym obszarze wynosi do 30 km/h.

Zakłada się, że prędkość ruchu na obszarze prac drogowych nie przekracza ograniczenia prędkości lub prędkości zalecanej.

Należy pamiętać, że pojazdy mogą poruszać się z wyższą prędkością niż podana na znakach drogowych. W razie wątpliwości lub w przypadku pozycji pracy ograniczających widoczność bądź zmiennych warunków pracy zawsze używaj odzieży klasy 3.

Podczas wykonywania prac drogowych powinieneś używać jedynie odzieży klasy 2 lub 3. Elementy nieodblaskowe odzieży muszą mieć kolor żółty, pomarańczowy lub czerwony.

Osoby przeprowadzające kontrolę i wizytację miejsc pracy muszą stosować odzież roboczą przynajmniej tej samej klasy co pracownicy.

Jeżeli odzież odblaskowa jest stosowana w połączeniu z pracami spawalniczymi, musi ona również posiadać właściwości ograniczające rozprzestrzenianie ognia.

Czyszczenie

Niepoprawne lub niedostateczne czyszczenie elementów odblaskowych odzieży roboczej zmniejsza jej widoczność. Odzież powinna być widoczna po skierowaniu na nią strumienia światła w ciemności. Osłabienie tej funkcji może prowadzić do poważnych wypadków, dlatego też istotne jest przestrzeganie instrukcji producenta dotyczącej prania i czyszczenia odzieży.

Obuwie ochronne

Podczas każdego rodzaju robót drogowych należy korzystać z obuwia ochronnego, tzw. obuwia bezpieczeństwa, ponieważ stopy zawsze narażone są na urazy.

Więcej na temat środków ochrony osobistej można dowiedzieć się w rozdziale 6.