En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Prace w wysokiej temperaturze

Prace w wysokiej temperaturze to wszystkie zadania związane z niebezpieczeństwem pożaru w części budynku itp. Pod pojęciem prac w wysokiej temperaturze mieszczą się wszystkie prace z wykorzystaniem otwartego źródła ognia. Dotyczy ono jednak również prac z użyciem narzędzi wydzielających ciepło, stwarzających ryzyko zaprószenia ognia, np. szlifierek kątowych, pił tarczowych lub narzędzi do suszenia, lutowania itp. Dlatego też podane przepisy można zastosować również dla tego rodzaju prac.

Wykonywanie prac w wysokiej temperaturze jest często przyczyną pożaru, ponieważ pracownikom brakuje wiedzy na temat odpowiednich środków ostrożności. Dlatego też istotne jest opracowanie rutyny bezpieczeństwa i zadbanie o to, aby wszyscy mieli świadomość ryzyka pożaru i otrzymali odpowiednie instrukcje.

Również towarzystwa ubezpieczeniowe stawiają wymagania w związku z pracą w wysokich temperaturach. Zazwyczaj firma wykonująca tego rodzaju prace zostaje objęta zakresem wykupionego przez inwestora ubezpieczenia obiektu.

Przed rozpoczęciem prac wypełnij formularz umowy dotyczący prac w podwyższonych temperaturach. Formularz ten można otrzymać w Duńskim Instytucie ds. Pożarowych i Bezpieczeństwa na stronie internetowej www.brandteknisk-institut.dk.

Dobra organizacja prac może zapobiegać ryzyku pożaru i wybuchu. W dokumentacji przetargu lub planie BHP należy uwzględnić konkretne procedury.

W wielu przypadkach w okresie po zakończeniu prac w wysokiej temperaturze konieczna jest obecność osoby nadzorującej.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o zagrożeniu pożarem oraz poinstruować ich o sposobach zapobiegania i zwalczania ognia.

Zagrożenie pożarem

Istnieją dwa rodzaje zagrożeń pożarem wynikających z prac w wysokiej temperaturze.

 1. Błędy podczas użytkowania narzędzi lub ich niepoprawne użycie.
 2. Ciepło wydzielane podczas pracy, będące w stanie podpalić łatwopalne materiały.

W obu przypadkach łatwo można zapobiec tym zagrożeniom za pomocą prostych środków:

 • Sprawdź, czy narzędzia podlegają odpowiedniej konserwacji i są używane zgodnie z przeznaczeniem podanym przez producenta.
 • Usuń wszystkie łatwopalne materiały, np. znane produkty/procesy ulegające samozapłonowi (olej lniany, ściereczki itp.). Jeżeli usunięcie materiału nie jest możliwe, należy przechowywać go w odpowiednim pojemniku.

Zbadaj budynki pod kątem warunków, na które należy zwrócić szczególną uwagę przed rozpoczęciem prac.

 • Czy przechowywane są łatwopalne materiały, płyny lub gazy?
 • Czy istnieją przestrzenie z łatwopalnymi materiałami?
 • Czy istnieją ukryte kanały kablowe lub wentylacyjne, prowadzące do miejsc znajdujących się tuż pod nad dachem, skąd możliwe jest wdmuchiwanie łatwopalnych oparów lub pyłu?
 • Czy w budynku znajdują się stare papiery, pajęczyny, które łatwo mogą się zapalić i prowadzić do rozniecenia większego pożaru?

Inne warunki wymagające szczególnej uwagi:

 • Odpady i puste opakowania na bieżąco usuwaj do odpowiednich pojemników.
 • Nigdy nie zastawiaj dróg ewakuacyjnych.
 • Odpowiednio przechowuj urządzenia spawalnicze po zakończeniu prac.
 • W miejscach zastosowania i przechowywania rozpuszczalników lub mieszanek zawierających rozpuszczalniki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Na każdym piętrze umieść gaśnice pianowe.
 • Gaśnice pianowe opatrz odpowiednimi tablicami, a drogi do nich prowadzące strzałkami kierunkowymi.
 • Poinformuj pracowników o środkach ochrony przeciwpożarowej.

Przy każdym aparacie telefonicznym umieść numer do centrali alarmowej oraz adres placu budowy. Wprowadź numer centrali do pamięci telefonu komórkowego.

Podczas cięcia, szlifowania oraz spawania ciepło rozprzestrzenia się przede wszystkim w postaci iskier wydobywających się z materiałów obrabianych (nie istnieją „zimne iskry”).

Sprzęt gaśniczy

Regularnie kontroluj sprzęt gaśniczy i sprawdzaj, czy gaśnice nie mają widocznych wad i braków, czy ich plomby nie są uszkodzone, a manometr wskazuje odpowiednie ciśnienie butli.

Gaśnica w złym stanie daje pozorne bezpieczeństwo i nie jest w stanie ugasić pożaru zapobiegając jego rozprzestrzenieniu.

varmt-arbejde-1-kap-52-polsk

Gaśnice muszą być zatwierdzone i oznakowane symbolem „DS”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzone gaśnice należy przynajmniej raz na 5 lat napełniać i kontrolować w licencjonowanej zgodnie z duńską normą (dansk standard, DS) stacji napełniania gaśnic.

W przypadku korzystania z gaśnicy na zewnątrz, narażaniu jej na zmienne warunki pogodowe lub częsty transport należy poddawać ją kontroli przez autoryzowany punkt warsztatowy DS przynajmniej raz na pół roku.

Prace z wykorzystaniem otwartego źródła ognia

Korzystanie ze otwartych źródeł ognia, nazywane również pracami w wysokiej temperaturze to np. krycie dachów lub spawanie.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o zagrożeniu pożarem oraz poinstruować ich o sposobach zapobiegania i zwalczania ognia.

Unikaj otwartych płomieni, które mogą wejść w kontakt z łatwopalnymi materiałami lub elementami konstrukcji budynku. Zadbaj o uszczelnienie ewentualnych szczelin i łączeń elementów budynku i osłon, przez które ewentualne palne/żarzące się materiały mogłyby się przedostać.

varmt-arbejde-2-kap-5-polsk

Zwróć szczególną uwagę na ogień w małych pustych przestrzeniach, np. podczas krycia dachów lub obróbki metali. Ogień może tlić się długo i doprowadzić do zapalenia materiałów łatwopalnych znajdujących się z dala od miejsca pracy.

Rozdzielaj planowanie prac na:

 • środki ostrożności przed rozpoczęciem pracy
 • zagospodarowanie miejsca pracy
 • wykonanie pracy
 • środki ostrożności podczas pracy
 • środki ostrożności w przypadku pożaru
 • środki ostrożności po zakończeniu pracy, w tym nadzór przeciwpożarowy