Praca w zamkniętych pomieszczeniach i studniach

Zawsze zapobiegaj niebezpieczeństwu uduszenia, zatrucia itp.

Zwróć na to szczególną uwagę m.in. podczas prac w:

 • studniach,
 • kadłubach pomp,
 • tunelach,
 • rurach,
 • silosach,
 • szybach i podobnych miejscach.

Młodzież poniżej 18. roku życia nie może wykonywać prac w zamkniętych pomieszczeniach, studniach, rurach itp., jeżeli zachodzi ryzyko uduszenia lub jeżeli istnieje zagrożenie wybuchem.

Wiele z wymienionych powyżej prac należy do prac o podwyższonym ryzyku, które zawsze wiążą się ze sporządzeniem pisemnej oceny uwzględniającej środki ostrożności zapewniające ich poprawne wykonanie.

Jeżeli pracownicy placu budowy są zatrudnieni przez kilku pracodawców, inwestor ma obowiązek opracowania planu BHP (PSS) dla wykonywanych prac.

Prace w studniach

Podczas wykonywania prac w studniach itp. na miejscu zawsze musi być obecny jeden pracownik nadzorujący. Ma on za zadanie utrzymywanie ciągłego kontaktu z osobami znajdującymi się w studni. Często konieczna jest również obecność asystenta, którego osoba nadzorująca prace szybko może wezwać na miejsce.

Przed rozpoczęciem prac:

 • Sprawdź, czy ściany studni i drabiny są w dobrym stanie.
 • Napraw ewentualne szkody.
 • Studnia musi być wyposażona w skuteczny system wentylacyjny – w razie konieczności zapewnij wdmuchiwanie świeżego powietrza.
 • Przed zejściem do studni sprawdź, czy powietrze jest czyste i zawiera dostateczną ilość tlenu. Powtórz pomiary podczas prac w studni.
 • Mierz zawartość tlenu, siarkowodoru i substancji wybuchowych.
 • Osobom wykonującym prace w studni należy zapewnić możliwość ewakuacji. Zawsze korzystaj z pasów i lin do podnoszenia. Lina musi być przymocowana do trójnogu z wciągarką.
 • Pracownicy muszą być zaznajomieni i przeszkoleni w zakresie korzystania ze sprzętu ratunkowego itp.

arbejde-i-lukkede-rum-og-broende-1-kap-5-polsk

Jeżeli konieczne jest zejście do studni z niedostateczną cyrkulacją powietrza, należy:

 • zastosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (z dopływem tlenu).
 • korzystać z maszyn, narzędzi, oświetlenia oraz odzieży odpornych na iskry.
 • osoba nadzorująca prace musi być wyposażona w dodatkową ochronę dróg oddechowych z dopływem tlenu.

Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo wybuchu, w okolicy studni zabronione jest palenie tytoniu i używanie otwartego ognia.

Pasy do podnoszenia

Lina przymocowana do pasa do podnoszenia często stanowi jedyną możliwość wydobycia osoby ze studni. Dotyczy to np. sytuacji, w których osoba uległa wypadkowi lub straciła przytomność w wyniku oddziaływania gazu lub niewystarczającej ilości tlenu w studni.

Nieprzytomnej osoby nie wolno wyciągać ze studni ręcznie. W tym celu nad studnią należy zamontować stosowną wyciągarkę.

faldsikring-1-kap-6-polsk

Jako sprzętu wciągającego można również użyć pojazdu z mechaniczną wciągarką, jeżeli możliwe jest ustawienie go w odpowiedniej odległości do studni. Należy to zrobić zanim którykolwiek z pracowników zejdzie do studni oraz zapewnić możliwość ręcznej obsługi wciągarki w przypadku awarii jej mechanizmu.

Osoba nadzorująca prace musi uprzednio przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie korzystania ze sprzętu ratunkowego i posiadać wiedzę o wzywaniu pomocy.

Prace kanalizacyjne

W przypadku prac kanalizacyjnych wykonywanych na istniejących, używanych instalacjach obowiązują szczególne przepisy. Wymagają one odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Duński Urząd Inspekcji Pracy osoby wykonujące tego rodzaju prace przez większość dnia pracy powinny przejść odpowiednie szczepienia.

Na bieżąco należy wykonywać pomiary zawartości tlenu, siarkowodoru i substancji wybuchowych i podejmować odpowiednie środki ostrożności.

Do wykonywania poszczególnych zadań zawsze używaj odpowiedniej odzieży roboczej. Pracownicy muszą mieć możliwość zmiany ubrania roboczego na suche w przypadku jego zamoczenia.

Istnieją szczególne wymogi w związku z oddzielną łazienką, szatnią, oddzielnym przechowywaniem odzieży roboczej i zwykłej oraz konieczności skorzystania z prysznica po zakończeniu prac.

Higiena osobista

Zawsze myj ręce przed i po wizycie w toalecie oraz przed spożywaniem posiłków i bierz prysznic od razu po zakończeniu pracy.

Przed posiłkiem musisz przebrać się, abyś podczas jego spożywania nie miał na sobie odzieży roboczej.

Zamknięte pomieszczenia, rury itp.

Nie wolno wykonywać prac w rurach o średnicy mniejszej niż 1,2 m. Można jednak złożyć wniosek o zezwolenie na ich wykonywanie w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy. Zezwolenie to wydawane jest jedynie w wyjątkowych przypadkach i wiąże się z podjęciem szeregu szczególnych środków ostrożności. Między innymi dostępny musi być szczegółowy plan środków bezpieczeństwa zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na inne sposoby.

Prace wewnątrz rur nie mogą trwać długo, dlatego też należy ograniczać czas ich trwania.

W wyjątkowych, nieodzownych przypadkach nie obowiązuje wymóg zastosowania szczególnych środków ostrożności. W takich sytuacjach organizacja ds. środowiska pracy musi uprzednio przedstawić odpowiednie wytyczne i procedury, a po zakończeniu prac sporządzić ocenę ich przebiegu.

W tych szczególnych przypadkach do wciągania osób na powierzchnię używa się pasów krzyżowych z mocowaniem przy kostce.

Jeżeli osoba nadzorująca prace nie jest w stanie utrzymać kontaktu z osobami znajdującymi się w studni lub wewnątrz rury, należy skorzystać z osoby pośredniczącej w komunikacji. Ma ona przebywać między miejscem pracy a osobą nadzorującą i musi mieć możliwość porozumiewania się z obiema stronami.

Instalacje ciepłownicze

Podczas prac wykonywanych przy instalacjach ciepłowniczych należy zapobiegać niebezpieczeństwu poparzenia oraz przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących prac w studniach, wewnątrz rur oraz w zamkniętych pomieszczeniach.

Pracownicy podczas prac w otoczeniu o podwyższonej temperaturze muszą mieć dostęp do zimnej wody pitnej.

Prace w ciasnych pomieszczeniach są wyczerpujące. Dlatego też należy ograniczyć czas ich wykonywania, organizować regularne przerwy oraz wykonywać je na przemian z innymi czynnościami.

Ponadto należy pamiętać, że instalacje ciepłownicze mogą zawierać izolacje azbestowe np. na rurach/kolankach rurowych.