En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Niskie piwnice, pomieszczenia strychowe i przestrzenie pod skosami poddasza

Prace w ciasnych pomieszczeniach można podzielić na dwie grupy:

 1. Prace instalacyjne w nowym budownictwie (w tym również większe przebudowy i remonty).
 2. Naprawy i konserwacja instalacji w istniejących budynkach.

Zarówno podczas montażu, jak i naprawy pracownicy są narażeni na wysokie ergonomiczne obciążenia całego ciała.

Często konieczne jest czołganie się lub poruszanie w niewygodnych pozycjach, a w wielu przypadkach pokonywanie przeszkód w postaci elementów instalacyjnych umieszczonych na różnych wysokościach.

Niebezpieczeństwo wypadków przy pracy często jest większe ze względu na nadwyrężenia, np. kolan, a prace ponadto mogą być fizycznie wyczerpujące.

W przypadku prac w wąskich pomieszczeniach należy uzupełnić ocenę miejsca pracy o opis warunków danego miejsca pracy, w tym również drogi dostępu.

Dodatkowo może być konieczne sporządzenie planu ratunkowo-ewakuacyjnego wraz z planem ćwiczeń, który będzie zawierał opis procedury ewakuacji osób poszkodowanych. Plan wymaga zatwierdzenia przez miejscowy oddział pogotowia ratunkowego.

Nowe budownictwo

Problem ten nie dotyczy nowego budownictwa. Przepisy budowlane ustalają, że przejścia w niskich piwnicach z instalacjami wymagającymi obsługi, przeglądów lub konserwacji muszą mieć wysokość 1,9 m i wolną szerokość co najmniej 0,7 m.
Budowa niskich piwnic jest dozwolona, jeżeli umieszczone w nich instalacje da się obsługiwać przez otwieraną od góry pokrywę.

Istniejące budynki

W istniejących budynkach nie ma najczęściej możliwości przebudowy ciasnych pomieszczeń. Konieczne jest tutaj takie rozplanowanie prac, aby czas pracy w obciążających pozycjach został skrócony do minimum.

W praktyce należy uwzględnić następujące warunki:

 • Ograniczyć dzienny wymiar pracy.
 • Wprowadzić dodatkowe przerwy dla pracowników, poza zwykłymi przerwami na spożywanie posiłków i napojów.
 • Wykonywać prace wspólnie (regularny kontakt z drugą osobą).
 • Wyposażyć pracowników w specjalną odzież roboczą, a w razie konieczności również w odpowiednią ochronę dróg oddechowych i inne środki ochrony osobistej (m.in. nakolanniki, kask i miękkie podkładki izolacyjne do wykorzystania w pozycji leżącej/klęczącej).
 • Oświetlenie orientacyjne i robocze jest w dobrym stanie i podłączone do dwóch różnych obwodów w rozdzielni.
 • We wszystkich miejscach, w których jest to możliwe, należy zapewnić małe wózki do transportu narzędzi i materiałów.
 • Zadbać o dostępność wyposażenia umożliwiającego ewentualny transport poszkodowanych.
 • Odległość między miejscami dostępu musi wynosić ok. 15 m (konieczne może okazać się wykucie kilku otworów prowadzących do istniejących budynków lub na zewnątrz).
 • Otwory dostępu muszą mieć minimalne wymiary 60 x 80 cm.
 • Zapewnić odpowiednie dojście do otworu dostępu, jeżeli jest on umieszczony ponad lub poniżej poziomu okolicznego terenu.
 • Przed rozpoczęciem prac gruntownie oczyścić miejsce pracy.

Odległość między miejscem pracy a otworami musi być mniejsza niż maksymalna dopuszczalna, jeżeli istnieje zagrożenie pożarem, oparami itp., na drodze znajdują się rury utrudniające ewakuację lub jeżeli ograniczona jest widoczność.

Skorzystaj ze schematu oceny (patrz poniżej) podczas ustalania maksymalnego dziennego czasu pracy w niskiej piwnicy.

Podczas prac w niskich piwnicach obowiązkowe jest oświetlenie awaryjne w postaci np. latarki na baterie do użycia jako oświetlenia orientacyjnego w przypadku niesprawnej instalacji elektrycznej.

krybekaeldre-loft-og-skunkrum-kap-5-polsk

Pył, azbest itp.

Prace w piwnicach i pomieszczeniach strychowych związane są z podwyższonym ryzykiem kontaktu ze szkodliwym dla zdrowia pyłem i materiałami izolacyjnymi. W budynkach sprzed 1975 r. istnieje niebezpieczeństwo kontaktu z materiałami izolacyjnymi zawierającymi azbest. Substancja ta może również występować w innych materiałach stosowanych do połowy lat 80.

Jeżeli stwierdzi się obecność azbestu, przed przystąpieniem do prac należy oczyścić miejsce z substancji. Czyszczenie powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie usuwania azbestu.

W budynkach uszkodzonych wilgocią należy zwracać uwagę na aktywne biologicznie pylenie w postaci pleśni, grzybów itp.

W innych sytuacjach, np. w przypadku dużej ilości pyłu lub odpadów budowlanych, czy też odchodów zwierzęcych, konieczne może być uprzątnięcie miejsca przed rozpoczęciem prac.

Unikaj czołgania się wśród odpadów budowlanych i gruzu, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń kolan i dłoni.

Prace na poddaszach, w pomieszczeniach strychowych i niskich piwnicach wymagają wysokiej koncentracji i zawsze należy je dobrze zaplanować. Konieczne pomoce techniczne, środki ochrony osobistej zawsze muszą znajdować się na miejscu przed rozpoczęciem prac.