En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Montaż elementów budowlanych

Montaż elementów budowlanych klasyfikowany jest jako prace niebezpieczne, dla których inwestor ma obowiązek sporządzić plan BHP (PSS), jeżeli na placu budowy zatrudnionych jest kilku pracodawców jednocześnie.
W przypadku szczególnie niebezpiecznych prac pracodawca ma obowiązek dokonać pisemnej oceny uwzględniającej środki bezpieczeństwa (plan pracy), umożliwiającej prawidłowe wykonywanie prac i będącej podstawą dla wstępnej narady oraz instruktażu pracowników.

Opracowanie projektu

W budowę obiektu z elementów prefabrykowanych zaangażowanych jest wiele stron. Koordynator z ramienia inwestora w fazie projektu powinien kontrolować uwzględnienie tymczasowej statyki budynku podczas jego budowy. W tym również sprawdzić, czy został opracowany plan odnośnie tymczasowego usztywnienia oraz określenia, kiedy będzie można je usunąć.
Przed rozpoczęciem montażu istotne jest skoordynowanie prac oraz przeanalizowanie wszystkich szczegółów projektu na spotkaniu, na którym ewentualnie można wprowadzić zmiany w planie BHP.
Podstawa prawna umowy jest oparta na modelach, o których mowa w publikacji BIPS 113A.

Narada wstępna

Na naradzie wstępnej zespół montażowy powinien otrzymać instrukcje dotyczące przeprowadzania prac. Należy przeanalizować dokumentację projektu, plan BHP, informacje od dostawców, specjalne elementy, punkty kontrolne, rozmieszczenie dźwigów itp.
Sporządzony przez inwestora plan BHP musi uwzględniać drogi dla pojazdów, miejsca składowania oraz obszar pracy dźwigu.

Instrukcje montażowe muszą zawierać informacje dotyczące poprawnego montażu i usztywnienia.

Transport i rozładunek elementów budowlanych

Do rozładunku palet/naczep dostępne musi być równe i poziome podłoże o wystarczającej nośności.

Rozładunek należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostawcy.

W przypadku uszkodzenia palety podczas dostawy na plac budowy, np. w przypadku, gdy elementy nie mają odpowiednich uchwytów w trzpieniach, dostawca MA OBOWIĄZEK podać alternatywny sposób rozładowania materiałów. W przeciwnym razie należy je odesłać z powrotem.

elementmontage-1-kap-5-polsk

Należy unikać tymczasowego przechowywania materiałów na placu budowy. Ewentualnie konieczny przeładunek lub tymczasowe składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z instrukcjami dostawcy. Materiały należy zazwyczaj przechowywać w specjalnie przygotowanych regałach/na paletach lub naczepach.

Wybór innych metod składowania może wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności. Dlatego też należy zadbać, aby przeładunek i składowanie materiałów odbywało się z uwzględnieniem przynajmniej tego samego poziomu bezpieczeństwa, jak metoda opisana w instrukcji dostawcy.

Wybór dźwigu

Przy wyborze dźwigu należy zwrócić uwagę, aby jego udźwig umożliwiał prawidłowe i bezpieczne rozmieszczenie elementów. Ciężar elementu jest podany na etykiecie elementu. Zwróć uwagę na wartości tolerancyjne wynoszące +/–10% ciężaru danego elementu.

elementmontage-2-kap-5-polsk

Trzpienie

Istnieją standardowe wymiary trzpieni:

  • 40 mm, maks. 4,5 tony, szerokość elementu 100–800 mm
  • 60 mm, maks. 10,5 tony, szerokość elementu 200–800 mm
  • 90 mm, maks. 25,5 tony, szerokość elementu 200-1200 mm

Wymagane są trzpienie jakości 34CrNiMo6.

Pas lub łańcuch musi być umieszczony jak najbliżej elementu, zapobiegając wygięciu trzpienia. Korzystaj z króćców dystansowych.

elementmontage-3-kap-5-polsk

Montaż

W celu zaplanowania prawidłowego i bezpiecznego montażu konieczne jest uzyskanie wszelkich informacji, które mogłyby mieć wpływ na tymczasowe usztywnienie elementów betonowych. Zdobycie tych informacji leży w zakresie obowiązków kierownika prac montażowych. Dane te muszą uwzględniać obliczenia związane z tymczasową statyką i dotyczące tym samym tymczasowego usztywnienia.

Dostawca ma obowiązek załączyć instrukcje konieczne do montażu danego elementu.

Kolejność montażu poszczególnych elementów i tymczasowego usztywnienia zależna jest od właśnie tych danych.

W sąsiedztwie prac montażowych elementów betonowych nie wolno wykonywać żadnych innych prac. Pisemna ocena pracy sporządzana przez pracodawcę musi uwzględniać, kiedy i gdzie wolno wykonywać inne prace, w tym również wypełnianie elementów betonowych.

Usztywnienie

Tymczasowe usztywnienie elementów betonowych należy przeprowadzać zgodnie z planem usztywniania, który jest sporządzany na podstawie tymczasowej statyki konstrukcji oraz instrukcji montażowych dostawcy dotyczących poszczególnych elementów betonowych.

elementmontage-4-kap-5-polsk

Przyjmuje się, że podczas montażu elementów ścian i kolumn ustawić należy przynajmniej dwie osłony usztywniające. Mają to być dwa usztywnienia ukośne lub jedno usztywnienie ukośne oraz jedno okucie do połączenia z elementem sąsiadującym. Zapobiega to przewracaniu się elementów.

Również kolumny należy przytwierdzić do podłoża.

Podczas mocowania w podłogach szczelinowych lub w nieutwardzonym betonie (włącznie z elementami) konieczne może być sprawdzenie, czy osiągalna jest wymagana wartość ciągnąca.

Śrub betonowych wolno używać jeden raz – uszkodzony gwint zmniejsza wartość ciągnącą.

Moment obrotowy sworzni zależy od użytych wkładek, należy stosować się do instrukcji obsługi dostawcy.

W razie wątpliwości w związku z momentem obrotowym skontaktuj się z dostawcą.

Warunkiem jest zastosowanie do dokręcania klucza dynamometrycznego.

Płaszczyzny stykowe podstaw elementów muszą być w pełni umieszczone na powierzchni elementu lub stropu.

Inwestor zastępczy ma obowiązek poinformować o szczególnej konstrukcji okuć, wpływającej na organizację projektu.

Demontaż usztywnienia

Nie usuwaj konstrukcji usztywniających, jeżeli budynek nie jest stabilny. Stabilizacja budynku jest osiągana dopiero po wystarczającym utwardzeniu wylewek betonowych itp., co wynikać powinno z dokumentacji projektu.

Elementy fasad i ścian

Przed rozpoczęciem montażu ścian zewnętrznych należy rozstawić poręcze.

elementmontage-5-kap-5-polsk

Poręcze te usunąć można wraz z postępem prac montażowych lub w późniejszym terminie. Podczas ich usuwania należy korzystać z wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Montaż elementów stropów/dachów

Przy montażu stropów należy uprzednio podeprzeć nośne konstrukcje lub w inny sposób zapewnić ich odpowiednią nośność.

Wzdłuż elewacji należy rozstawić poręcze łatwo dające się przesunąć do przedniej strony miejsca montażu.

Poręcze muszą zawsze być umieszczone za i wzdłuż zewnętrznej krawędzi przedniej części miejsca montażu.

Elementy stropów należy układać równolegle, ponieważ minimalizuje to niebezpieczeństwo upadku z wysokości oraz utraty równowagi.

Prace montażowe muszą przebiegać z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń, jako minimum wyposażenia zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.