En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Urazy doznane w czasie pracy

Urazy doznane w czasie pracy to określenie obejmujące wypadki przy pracy, krótkotrwałe, negatywne oddziaływania na zdrowie i dolegliwości wywołane wykonywaną pracą.

Wypadki przy pracy
Wypadek przy pracy to niespodziewane, mające szkodliwe skutki zdarzenie związane z wykonywaną pracą, prowadzące do uszkodzenia ciała.

Jako wypadek przy pracy sklasyfikowany może być np. upadek pracownika, kierownika prac lub mistrza z dachu, na którym wykonywał prace. Jeżeli wypadek ma miejsce w pracy, nie ma znaczenia rodzaj wykonywanej pracy ani miejsce, w którym do niego doszło.

Do wypadków przy pracy wlicza się również wypadki drogowe podczas pracy.

Dolegliwości wywołane wykonywaną pracą
Dolegliwości wywołane wykonywaną pracą to choroby zawodowe, będące skutkiem wykonywanej pracy lub oddziaływania warunków pracy przez dłuższy okres.

Mogą to być np. nowotwór płuc, w przypadku którego stwierdzono, że powstał w wyniku narażenia pracownika na oddziaływanie włókien azbestowych.

W niektórych przypadkach ciężko jest jednoznacznie odróżnić wypadki przy pracy od dolegliwości wywołanych wykonywaną pracą. Uszkodzenie słuchu powstałe w wyniku eksplozji to wypadek przy pracy, podczas gdy uszkodzenie słuchu powstałe w wyniku długotrwałego przebywania w środowisku o wysokim poziomie emisji hałasu jest dolegliwością wywołaną wykonywaną pracą.

Uraz pleców powstały w wyniku upadku to wypadek przy pracy, podczas gdy uraz pleców powstały w wyniku długotrwałej pracy w nieodpowiedniej pozycji jest dolegliwością wywołaną wykonywaną pracą.

Zgłaszanie wypadków przy pracy

Pracodawca ma obowiązek zgłaszania wypadków przy pracy, w tym niespodziewanych urazów powstałych w wyniku podniesienia ciężkiego ładunku w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy w przeciągu 9 dni od nieszczęśliwego zdarzenia.

Obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich wypadków przy pracy, które powodują przynajmniej jeden dzień nieobecności w pracy, wyłączając dzień, w którym doszło do wypadku.

Nie jest istotne, na kiedy przypadają dzień/dni nieobecności. Istotne jest ustalenie, czy nieobecność spowodowana jest skutkami wypadku przy pracy.

Wszystkie inne osoby również mają prawo zgłosić wypadek przy pracy, m.in. poszkodowany pracownik lub organizacja, do której on należy.

Duński Urząd Inspekcji Pracy wymaga zgłoszenia wypadku, aby umożliwić zbadanie jego przyczyn i zapobieganie podobnym wypadkom w przyszłości.

Duński Urząd ds. Następstw Wypadków Przy Pracy oraz towarzystwo ubezpieczeniowe pracodawcy korzystają ze zgłoszenia, aby umożliwić poszkodowanemu pracownikowi uzyskanie ewentualnego odszkodowania.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, korzystając z systemu EASY udostępnianego przez Duński Urząd Inspekcji Pracy oraz Duński Urząd ds. Następstw Wypadków Przy Pracy. Więcej na temat systemu EASY można dowiedzieć się na stronie internetowej Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy, www.at.dk.

System EASY przedsiębiorstwa mogą również wykorzystywać w celach zapobiegawczych do rejestracji niebezpiecznych sytuacji mogących prowadzić do wypadku oraz wypadków niewiążących się z nieobecnością pracownika w pracy. Wpisy te przeznaczone są jedynie do wglądu samego przedsiębiorstwa, a dostępne są jedynie na podstawie cyfrowego podpisu.

Zgłaszanie dolegliwości wywołanych wykonywaną pracą

Lekarze oraz stomatolodzy mają obowiązek zgłaszania w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy oraz Duńskim Urzędzie ds. Następstw Wypadków Przy Pracy rozpoznanych lub podejrzewanych u pracownika dolegliwości wywołanych wykonywaną pracą lub innych szkodliwych wpływów wykonywanej pracy.

Inne osoby również mają prawo do zgłaszania podejrzeń dolegliwości wywołanych wykonywaną pracą.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków przy pracy i odszkodowanie

Pracodawca ma obowiązek zawarcia wymaganego ustawą ubezpieczenia, obejmującego urazy doznane w czasie pracy, którym mogą ulec pracownicy. Ubezpieczenie to pokrywa część wydatków na leczenie, odszkodowanie za utratę zdolności do pracy, trwały uszczerbek na zdrowiu i kompensatę dla osób pozostających na utrzymaniu ofiary wypadku.

Ubezpieczenie obowiązuje niezależnie od tego, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek lub szkody.

Nie pokrywa ono jednak strat poniesionych w wyniku utraty zarobku oraz zadośćuczynienia za krzywdę i cierpienia. To świadczenie zapewnia ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które pracodawca powinien zawrzeć, aczkolwiek nie ma takiego obowiązku.

Analiza wypadków/konsekwencje wyciągane z wypadków

Przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzić systematyczne badania wypadków i dolegliwości wywołanych wykonywaną pracą, aby unikać podobnych szkód w przyszłości.

Organizacja ds. środowiska pracy musi zadbać o zbadanie przyczyn wypadków, zatruć i uszczerbków na zdrowiu oraz wzrostu ich częstotliwości, aby umożliwić podjęcie odpowiednich działań zapobiegających podobnym zdarzeniom. Komitet ds. bezpieczeństwa i higieny ma obowiązek raz do roku opracować wykaz wszystkich wypadków, zatruć i uszczerbków na zdrowiu, które miały miejsce w zakładzie.
Celem analizy wypadków nie jest znalezienie winnych czy odpowiedzialnych. Metoda ta ma na celu określenie możliwości zapobiegania podobnym szkodom w przyszłości.

Często konieczne jest dostosowanie oceny miejsca pracy (APV) do nowych informacji, zdobytych dzięki badaniom.

Jeżeli doszło do wypadku, należy jak najszybciej rozpocząć działania zapobiegawcze. Stanowi to istotny sygnał o wysokim priorytecie działań zapobiegawczych.

Procedury
Metoda składa się z trzech etapów:

  1. Stwierdzenie okoliczności
  2. Wyjaśnienie wypadku
  3. Zapewnienie zapobiegawczych rozwiązań

Stwierdzenie okoliczności
Zdobądź jak najwięcej informacji o okolicznościach wydarzenia.

Pamiętaj, że przyczyną wypadku mogą być również pośrednie czynniki, takie jak np. pośpiech lub brak odpowiednich instrukcji.

Ten etap procesu należy rozpocząć jak najszybciej, podczas gdy pamięć o zdarzeniach jest jeszcze świeża, a ewentualni świadkowie nadal przebywają na placu budowy.

Pieczołowicie zbierz fakty, opinie, przeżycia i obserwacje dotyczące wypadku, zrób ewentualnie zdjęcia lub sporządź szkic.

Porozmawiaj ze wszystkimi istotnymi osobami, np. kierownikiem budowy, który może udzielić informacji o pośrednich przyczynach wypadku.
Podczas określania okoliczności wypadku należy zachować jak najszerszy pogląd. Zwichnięcie pleców w wyniku podniesienia ciężkiego ładunku może być spowodowane wyziębieniem organizmu podczas deszczu. Wskazuje to m.in. na potrzebę zimowej osłony w ramach środków bezpieczeństwa.

Analiza wypadku
Po opisaniu wszystkich istotnych informacji dotyczących wypadku, można przejść do etapu analizy.

Analizę przeprowadzaj krok po kroku, dążąc do uzyskania odpowiedzi na pytanie, co się stało i dlaczego.

Pamiętaj, że większość wypadków ma kilka przyczyn. Ważne jest, aby wykryć je wszystkie, ponieważ zapewnia to najlepsze możliwości dla podjęcia działań zapobiegawczych.
W tej fazie korzystać należy wyłącznie z informacji zebranych podczas określania okoliczności wypadku.

Najlepsze wyniki otrzymuje się najczęściej, jeżeli analizę przeprowadza organizacja ds. środowiska pracy oraz jeżeli na ten proces przeznaczona jest odpowiednia ilość czasu.

Bezpieczne rozwiązania zapobiegawcze
W kolejnym etapie przeanalizuj poszczególne fazy badań, aby stwierdzić, jakie przedsięwzięcia mogłyby temu wypadkowi zapobiec.

Oceń wszystkie propozycje zmian przebiegu prac oraz działań zapobiegawczych i zadecyduj, które z nich mają zostać wdrożone natychmiast, a które w późniejszym terminie.

Na koniec ustal, kto ponosi odpowiedzialność za wdrożenie działań zapobiegawczych oraz w jaki sposób wykorzystać wyniki przeprowadzonych badań w ocenie miejsca pracy (APV).

Na stronie internetowej Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy, www.at.dk, umieszczono dokładny opis niniejszej metody.

Pierwsza pomoc

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić podejmowanie koniecznych działań w przypadku pożaru, akcji ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy, w tym m.in.:

  • zapewnić odpowiednie wyposażenie pożarowe i ratunkowe oraz odpowiedni sprzęt techniczny do udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku
  • zapewnić odpowiednie szkolenia osobom, które będą mogły udzielać pierwszej pomocy w związku z ewentualnymi wypadkami

Duńska Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym zaleca uwzględnienie tych warunków zarówno w związku z opracowaniem planu gotowości, jak i tworzeniem oceny pracy APV. Ponadto zaleca się, aby przedsiębiorstwo stworzyło listę osób będących w stanie udzielić pierwszej pomocy.