En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Szkolenia BHP

Przedstawiciele ds. środowiska pracy oraz kierownicy prac w organizacjach ds. środowiska pracy mają obowiązek odbycia 3-dniowego szkolenia prowadzonego przez zatwierdzony w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy podmiot. Szkolenie BHP należy odbyć przed upływem okresu 3 miesięcy od momentu przejęcia funkcji przedstawiciela ds. środowiska pracy lub kierownika prac.

Dodatkowe szkolenia BHP
Pracodawca ma obowiązek zapewnić przedstawicielom ds. środowiska pracy oraz kierownikom prac, w okresie pierwszego roku po objęciu danej funkcji, możliwość wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu BHP. Oferta ta ważna jest jedynie dla osób, które przeszły obowiązkowe szkolenie BHP.
Dodatkowe szkolenia trwające w sumie 2 dni muszą być dostępne i móc zostać rozpoczęte w okresie pierwszych 9 miesięcy od momentu przejęcia funkcji i zakończone w okresie do 12 miesięcy od momentu przejęcia funkcji.

Przedstawiciele ds. środowiska pracy oraz kierownicy prac w organizacji ds. środowiska pracy muszą podczas pełnienia swych funkcji co rok mieć możliwość wzięcia udziału w dodatkowych szkoleniach trwających przynajmniej 1½ dnia. Szkolenia o łącznym czasie trwania wynoszącym przynajmniej 1½ dnia muszą być dostępne oraz móc być rozpoczęte w ciągu tego samego roku.

Dodatkowe szkolenie BHP gwarantuje przedstawicielom ds. środowiska pracy oraz kierownikom prac w organizacji ds. środowiska pracy istotną aktualizację wiedzy oraz poszerzenie kompetencji.

Przedsiębiorstwa posiadające organizację ds. środowiska pracy mają obowiązek opracować plan rozwoju kompetencji w związku z dodatkowymi szkoleniami BHP, które muszą być dostępne dla przedstawicieli ds. środowiska pracy oraz kierowników prac w organizacji ds. środowiska pracy. Plan rozwoju kompetencji musi uwzględniać potrzeby przedsiębiorstwa w związku ze środowiskiem pracy.

Duńska Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym (BFA) we współpracy z różnymi organizatorami kursów na bieżąco przygotowuje ofertę odpowiednich dodatkowych szkoleń BHP dla sektora.

Na stronie internetowej www.bfa-ba.dk umieszczono wykaz szkoleń i ich organizatorów.