En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Organizacja ds. środowiska pracy w przedsiębiorstwie

W obrębie każdego przedsiębiorstwa zatrudnieni mają obowiązek współpracy na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia. Współpraca ta ma na celu zapewnić, aby zatrudnieni wykonywali pracę w najbezpieczniejszych możliwych warunkach. Umożliwia to wykonywanie pracy w branży budowlanej przez wiele lat oraz utrzymanie dobrej jakości życia.

Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające 10 lub więcej pracowników muszą posiadać organizację ds. środowiska pracy.

Organizacja ta składa się z przedstawicieli zarówno pracowników, jak i kierownictwa zakładu.

Przedsiębiorstwa posiadające organizację ds. środowiska pracy mają obowiązek co roku odbyć naradę dotyczącą przebiegu współpracy w zakresie środowiska pracy oraz planów w zakresie bezpieczeństwa na następny rok.

Skład organizacji ds. środowiska pracy

Liczba członków i grup w organizacji ds. środowiska pracy ustalana jest we współpracy z pracownikami oraz kierownikami prac zgodnie z zasadą pomocniczości. W organizacji musi być przynajmniej taka sama liczba przedstawicieli ds. środowiska pracy jak kierowników prac.

Kierownicy prac w organizacji ds. środowiska pracy muszą posiadać konieczną wiedzę o działalności produkcyjnej zakładu oraz poszczególnych zakresach prac.
Wszystkim pracownikom należy zapewnić możliwość nawiązania kontaktu z przydzielonym im przedstawicielem ds. środowiska pracy w godzinach pracy oraz możliwość rozmowy z organizacją ds. środowiska pracy na temat warunków pracy.

W liczbę pracowników przedsiębiorstwa wlicza się wszystkich pracowników, w tym również pracowników zatrudnionych na niepełny etat, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych. Dotyczy to również wszystkich osób pracujących w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin na placach budowy lub w innych zmiennych/tymczasowych miejscach pracy znajdujących się poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Osoby zatrudnione wyłącznie do wykonywania prac na konkretnym placu budowy zazwyczaj nie są zaliczane do pracowników przedsiębiorstwa macierzystego. W momencie przedłużenia zatrudnienia na kolejny plac budowy zaliczani zostają do zespołu pracowników.

Działania na rzecz środowiska pracy w przedsiębiorstwach zatrudniających od 1 do 9 pracowników

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 osób nie mają obowiązku utworzenia organizacji ds. środowiska pracy. Pracodawca musi jednak zapewnić, że współpraca na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia opiera się na bezpośrednim kontakcie i dialogu między pracodawcą, kierownictwem i personelem.
Przedsiębiorstwa nieposiadające organizacji ds. środowiska pracy mają obowiązek co roku odbyć naradę dotyczącą przebiegu współpracy w zakresie środowiska pracy oraz planów w zakresie bezpieczeństwa na następny rok. Rozważyć należy również, czy w personel zakładu posiada odpowiednią wiedzę na tematy związane ze środowiskiem pracy.

W przedsiębiorstwach nieposiadających organizacji ds. środowiska pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do wszystkich koniecznych informacji na temat BHP. Pracownicy muszą również brać udział w planowaniu i wprowadzaniu nowych technologii oraz otrzymać informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia przy wyborze wyposażenia, środków ochrony osobistej, pomocy technicznych itp.

Na placach budowy, na których jedno przedsiębiorstwo zatrudnia więcej niż pięć osób przez okres dłuższy niż 14 dni, panuje obowiązek utworzenia organizacji ds. środowiska pracy.

Organizacja ds. środowiska pracy w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 34 osób

W przedsiębiorstwach zatrudniających 10-34 pracowników należy utworzyć organizację ds. środowiska pracy, w skład której wchodzą kierownicy prac, a przewodniczącym jest pracodawca lub dyrektor przedsiębiorstwa.

Organizacja ds. środowiska pracy ma na celu zajmowanie się zarówno strategicznymi zadaniami nadrzędnymi, jak zadaniami operacyjnymi, czyli codziennymi.

Organizacja ds. środowiska pracy w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 35 osób

Wszystkie przedsiębiorstwa z 35 lub więcej pracownikami muszą posiadać organizację ds. środowiska pracy z:

  • przynajmniej jedną grupą ds. środowiska pracy oraz
  • przynajmniej jednym komitetem ds. bezpieczeństwa i higieny.

Grupa ds. środowiska pracy składa się z jednego kierownika prac i jednego przedstawiciela ds. środowiska pracy.
W skład komitetu ds. bezpieczeństwa i higieny wchodzą kierownicy prac oraz przedstawiciele ds. środowiska pracy jednej lub więcej grup ds. środowiska pracy, a jej przewodniczącym jest pracodawca lub dyrektor przedsiębiorstwa.

Komitet ds. bezpieczeństwa i higieny w przedsiębiorstwie

W skład komitetu ds. bezpieczeństwa i higieny wchodzą członkowie grup ds. środowiska pracy. W przypadku, gdy istnieją więcej niż dwie grupy ds. środowiska pracy, członków komisji ds. środowiska pracy wybierają zarówno przedstawiciele ds. środowiska pracy w swoim gronie (dwóch członków), jak również kierownicy prac w grupach ds. środowiska pracy (dwóch członków). Przewodnictwo komisji obejmuje pracodawca lub dyrektor przedsiębiorstwa.

Członkowie komitetu ds. bezpieczeństwa i higieny oraz ich zastępcy wybierani są na okres 2 lat. Przedsiębiorstwa mogą zawrzeć umowę o wydłużeniu okresu elekcyjnego dla reprezentantów ds. środowiska do maksymalnie 4 lat.

Komitet ds. bezpieczeństwa i higieny ma obowiązek planowania, zarządzania i koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w przedsiębiorstwie, w tym pracy grupy ds. środowiska pracy oraz zwoływania corocznych narad na temat warunków pracy.

Komitet doradza pracodawcy o sposobach integracji zagadnień z zakresu środowiska pracy w strategiczne działania kierownicze przedsiębiorstwa oraz jego codzienną pracę. Bierze on udział w ustalaniu wielkości organizacji ds. środowiska pracy oraz udziela porad odnośnie planu rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa.

Kontroluje on ponadto działania na rzecz środowiska pracy i dba o udzielanie informacji i instruktaż grup ds. środowiska pracy w tym zakresie.

Komitet bierze udział w opracowaniu oceny miejsca pracy.
Komitet ds. bezpieczeństwa i higieny ma obowiązek raz do roku opracować wykaz wszystkich wypadków, zatruć i innych uszczerbków na zdrowiu, które miały miejsce w zakładzie.

Ponadto musi on przygotować zestaw zasad związanych ze szkoleniami i instruktażem, dostosowany do warunków pracy w zakładzie oraz potrzeb pracowników.

Należy opracować plan struktury organizacji ds. środowiska pracy z podaniem danych poszczególnych jej członków oraz udostępnić go pracownikom.

W przypadku nieobecności członków organizacji ds. środowiska pracy obecni członkowie ustalają konieczne działania i środki na rzecz bezpieczeństwa pracy, o których następnie jak najszybciej informują organizację ds. środowiska pracy.

Na corocznej naradzie komitet ds. bezpieczeństwa i higieny ma obowiązek podać formę współpracy z komitetem oraz liczbę rocznych spotkań.

Zadania grupy ds. środowiska pracy

Grupa ds. środowiska pracy zajmuje się codziennymi zadaniami związanymi z warunkami pracy w zakładzie lub na placu budowy w zakresie objętym odpowiedzialnością danej grupy.

Grupa musi brać udział w planowaniu działań na rzecz BHP i opracowaniu oceny miejsca pracy.

Arbejdsmiljøorganisationen-kap1

Do zadań grupy należy również kontrola warunków pracy oraz efektywności i dopasowania szkoleń i instruktażu w zakresie bezpieczeństwa do potrzeb pracowników w języku, w którym porozumiewają się pracownicy. Można ewentualnie skorzystać z usług tłumacza.
Grupa musi również brać udział w badaniach wypadków, zatruć i innych uszczerbków na zdrowiu lub przyczyn wzrostu ich częstotliwości.

Ważne jest również, aby grupa ds. środowiska pracy na co dzień zachęcała pozostałych pracowników do zachowań wspierających dobre środowisko pracy.

Grupa ds. środowiska pracy jest ogniwem kontaktowym między pracownikami a komitetem ds. bezpieczeństwa i higieny. Dlatego też ma ona obowiązek przekazywania spraw, których nie jest w stanie rozwiązać o własnych siłach komitetowi ds. bezpieczeństwa i higieny.

W przypadku jednoczesnej nieobecności kierownika prac oraz przedstawiciela ds. środowiska pracy obowiązki grupy ds. środowiska pracy przejmuje jeden z pozostałych obecnych członków. Nieobecne strony należy jak najszybciej poinformować o podjętych działaniach.

W razie niewystarczającej ilości czasu na nawiązanie kontaktu z przewodniczącym komitetu ds. bezpieczeństwa i higieny lub kierownictwem przedsiębiorstwa grupa ds. środowiska pracy może z własnej inicjatywy wstrzymać wszystkie prace lub ich część, jeżeli wiążą się one ze znacznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

W przypadku wstrzymania prac grupa ds. środowiska pracy ma obowiązek natychmiast skontaktować się z kierownictwem przedsiębiorstwa w celu złożenia wyjaśnień.

Spotkania organizacji ds. środowiska pracy w zakładzie

Poza coroczną naradą dotyczącą środowiska pracy grupa ds. środowiska pracy odbywa w razie potrzeby spotkania z komitetem ds. bezpieczeństwa i higieny, w taki sposób, aby umożliwić rozwiązywanie zadań przydzielonych grupie i komitetowi.

Komitet ds. bezpieczeństwa i higieny odbywa narady w przypadku poważnych wypadków, uszczerbków na zdrowiu lub wzrostu częstotliwości wypadków i uszczerbków na zdrowiu.

Zadania komitetu ds. bezpieczeństwa i higieny w przedsiębiorstwie

Komitet ds. bezpieczeństwa i higieny ma obowiązek planowania, zarządzania i koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w przedsiębiorstwie, w tym prac grupy ds. środowiska pracy.

Zadaniem komitetu ds. bezpieczeństwa i higieny jest zapewnienie systematycznych działań na rzecz środowiska pracy. Może być to np.:

  • polityka środowiska pracy z jasnymi celami w zakresie bezpiecznych warunków pracy
  • przejrzyste wymogi dotyczące środowiska pracy zarówno wobec pracowników, jak i podwykonawców
  • analiza i zestawienie ewentualnych wypadków
  • coroczna narada dotycząca środowiska pracy

Pracodawca oraz zatrudnieni mogą nadać inną strukturę organizacji ds. środowiska pracy. Wiąże się to jednak z koniecznością zawarcia odpowiedniej umowy na szczeblu organizacyjnym.

Otwartość na nowych pracowników

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa należy opracować plan przyjmowania nowych pracowników, w tym uczniów, młodzieży, obcokrajowców, którzy nie znają zasad panujących na placu budowy, obowiązujących zwyczajów i procesów pracy.

Należy zapewnić, aby nie narażali siebie ani innych osób na niebezpieczeństwa poprzez niewiedzę oraz aby od początku uczyli się odpowiednich zwyczajów związanych z BHP.