En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Ocena miejsca pracy (APV)

Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mają obowiązek sporządzenia pisemnej oceny miejsca pracy (APV). Ocena miejsca pracy zapewnia systematyczność działań na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz zapobiega wypadkom przy pracy i innym szkodom.
Przedsiębiorstwo ma za zadanie zapewnić, aby ocena miejsca pracy zawierała pięć następujących elementów lub etapów pracy na rzecz bezpieczeństwa:

 • identyfikację i schemat wszystkich warunków pracy przedsiębiorstwa
 • opis i ocenę problemów dotyczących środowiska pracy w przedsiębiorstwie
 • uwzględnienie nieobecności z powodu choroby
 • listę rozwiązań problemów przedsiębiorstwa z zakresu środowiska pracy według ich priorytetu oraz plan działania
 • wytyczne dotyczące realizacji planu działania

ocena-miejsca-pracy-apv-img-1

Przedsiębiorstwo samo może zadecydować o metodzie opracowania oceny miejsca pracy, lecz jej zawartość zdefiniowana jest w duńskiej ustawie o środowisku pracy. Celem oceny miejsca pracy jest jako minimum oszacowanie:

 • fizycznych oddziaływań (np. hałas, zimno i przeciągi)
 • chemicznych oddziaływań (np. materiały uszczelniające)
 • biologicznych oddziaływań (np. zagrożenie zarażeniem)
 • ergonomicznych oddziaływań (np. pozycje pracy i podnoszenie ciężkich przedmiotów)
 • psychicznych oddziaływań (np. pośpiech)
 • ryzyka wypadków (np. prace na wysokościach)

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe często wykonują prace poza siedzibą zakładu macierzystego. Podczas opracowywania oceny miejsca pracy ważne jest, aby stwierdzić, czy w zmiennych lub tymczasowych miejscach pracy istnieją wymagające uwzględnienia szczególne problemy związane z bezpieczeństwem pracy. W tych przypadkach ocena miejsca pracy musi odnosić się do ogólnych prac. Jeżeli w jednym lub kilku miejscach pracy panują szczególne warunki pracy, mające znaczenie dla jej wykonywania, należy uwzględnić to w ocenie miejsca pracy (APV).

Ocena miejsca pracy może opierać się na typowych zadaniach wykonywanych przez przedsiębiorstwo. Na poszczególnych placach budowy panują niekiedy szczególne warunki pracy, które mogą być uwzględnione w dokumentacji przetargu lub planach inwestora. Przedsiębiorstwo musi dostosować do nich ocenę miejsca pracy. Istotnym jest, aby ustalić wytyczne odnośnie sposobu dostosowania oceny miejsca pracy do szczególnych warunków pracy.

Część oceny miejsca pracy, omawiająca prace na konkretnym placu budowy, musi być dostępna dla personelu na danym placu.
Jeżeli którakolwiek z osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie będzie wykonywać prace z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji i materiałów, należy sporządzić szczególną chemiczną ocenę miejsca pracy.

Jeżeli w przedsiębiorstwie zatrudnione są osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, wszystkie zagrożenia, na które mogą one być narażone, należy zebrać w oddzielnej ocenie miejsca pracy.

Ocenę miejsca pracy należy opracować pisemnie oraz udostępnić pracownikom, kierownictwu przedsiębiorstwa oraz Duńskiemu Urzędowi Inspekcji Pracy.

W przypadku zmiany środowiska pracy, np. wprowadzenia nowych metod pracy, zakupu nowych maszyn lub nieszczęśliwego wypadku przy pracy, należy dokonać weryfikacji oceny APV. Ocena miejsca pracy musi być rewidowana przynajmniej raz na trzy lata. Kierownictwo zakładu oraz pracownicy mają obowiązek współpracy podczas opracowywania oceny miejsca pracy.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za włączenie organizacji ds. środowiska pracy oraz pracowników zarówno w planowanie, tworzenie, jak i przestrzeganie oceny miejsca pracy.

Więcej o ocenie miejsca pracy dla przedsiębiorstw budowlanych można dowiedzieć się na stronie internetowej www.bar-ba.dk, u autoryzowanego doradcy ds. środowiska pracy lub w Duńskim Urzędzie Inspekcji Pracy.