Inwestor zastępczy i doradcy

Inwestorzy zastępczy prac budowlano-montażowych, podając dane projektu budowlanego, mają obowiązek zapewnić możliwość przestrzegania przepisów ustawy o środowisku pracy zarówno w związku z realizacją budowy, jak i eksploatacją i konserwacją budynku po jej zakończeniu.

Inwestor zastępczy i doradcy mają obowiązek m.in.:

 • Zapewnić możliwość przestrzegania przepisów środowiska pracy również podczas prac serwisowych i konserwacyjnych wykonywanych w gotowym budynku lub konstrukcji oraz opracować odpowiedni dziennik.
 • Dzięki odpowiednim opisom umożliwić przedsiębiorcy budowlanemu wykonywanie poszczególnych prac lub ich etapów w odpowiedniej kolejności w sposób zgodny z przepisami BHP. Należy uwzględnić czas potrzebny na wykonanie poszczególnych prac i ich etapów.
 • Podając uwagi do projektu, zapewnić, że podczas realizacji projektu oraz prac konserwacyjnych po zakończeniu budowy będzie możliwe korzystanie z odpowiednich pomocy technicznych do podnoszenia ciężkich przedmiotów.
 • Opisać szczególne ryzyka oraz inne wyjątkowe warunki związane z danym projektem budowlano-montażowym, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników budowlanych i rzemieślników zaangażowanych w projekt.
 • Zapewnić, że projekt nie przewiduje wykorzystania substancji i materiały, które można zastąpić mniej niebezpiecznymi substancjami i materiałami.
 • poinformować inwestora o jego obowiązkach zgodnie z duńską ustawą o środowisku pracy dla danego projektu, np.:
  • czy przewiduje się, że prace na placu budowy będą realizowane przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo jednocześnie,
  • czy przewiduje się, że na placu budowy znajdować się będzie więcej niż 10 pracowników jednocześnie,
  • jakie badania wstępne należy przeprowadzić np. w związku z zanieczyszczeniem gleby i azbestem.
 • zapewnić udział zatrudnionych z ramienia inwestora koordynatorów BHP w fazę opracowywania projektu budowlanego oraz ich dostęp do odpowiedniej dokumentacji związanej z projektem.