En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Młodzież poniżej 18. roku życia

Zatrudnione w przedsiębiorstwie osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, obowiązują szczególne przepisy i rozporządzenia. Przepisy te dotyczą ograniczeń wiekowych, czasu pracy, rodzajów wykonywanej pracy, pomocy technicznych itp.

Poniżej zebranych zostało kilka najistotniejszych wytycznych związanych z warunkami pracy dla młodzieży. Są one również uwzględnione w opisach poszczególnych maszyn i narzędzi zawartych w tym podręczniku.
Pracownikom, którzy nie ukończyli 18. lat, z zasady nie wolno:

 • Wykonywać prac z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji i materiałów (z etykietą ostrzegawczą) lub w pomieszczeniach, w których są one używane i młoda osoba mogłaby zostać narażona na ich oddziaływanie.
 • Podnosić ładunków, których ciężar przekracza 12 kg.
 • Wykonywać prac wymagających popychania lub ciągnięcia ze względu na ich negatywny wpływ na zdrowie młodej osoby.
 • Wykonywać jednostronnie obciążających prac przez dłuższy czas.
 • Wykonywać prac z wykorzystaniem niebezpiecznych maszyn i pomocy technicznych, np. narzędzi do cięcia, pił łańcuchowych, maszyn do przenoszenia, dźwigów i innych podnośników, urządzeń spawalniczych, narzędzi ręcznych o wysokiej emisji wibracji, koparek i ładowarek.
 • Wykonywać prac w miejscach zagrożonych osunięciem lub zawaleniem.

Ocena miejsca pracy (APV)
Jeżeli w przedsiębiorstwie zatrudnione są osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, wszystkie zagrożenia, na które mogą one być narażone, należy zebrać w oddzielnej części oceny miejsca pracy (APV). Wymogi dotyczące APV nie dotyczą przedsiębiorstw rodzinnych ani prac wykonywanych w prywatnym gospodarstwie domowym pracodawcy.

Szkolenia i instruktaż
Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodym osobom szczegółowe szkolenia i instruktaż, umożliwiające poprawne wykonywanie prac. Podczas pracy młode osoby muszą znajdować się pod nadzorem pełnoletniej osoby, posiadającej wystarczającą wiedzę na temat wykonywanych zadań.

Kontakt z rodzicami
Pracodawcy zatrudniający młode osoby poniżej 15. roku życia lub osoby objęte obowiązkiem edukacji, muszą powiadomić rodziców lub opiekunów o zatrudnieniu. Oznacza to, że opiekunowie powinni otrzymać informacje m.in. o czasie pracy i ewentualnych zagrożeniach związanych z wypadkami i chorobami.

Młodzież w trakcie kształcenia zawodowego
Wiele z wyżej wymienionych ogólnych zakazów nie obowiązuje młodzieży, która ukończyła 15 lat, jeżeli prace stanowią część edukacji zawodowej. Dotyczy to zazwyczaj tradycyjnego kształcenia zawodowego oraz praktyk w ramach wstępnego szkolenia zawodowego (uczniowie EGU). Dotyczy to również młodych osób, które zakończyły edukację zawodową przed ukończeniem 18. roku życia.

Niezależnie od tego, czy młoda osoba jest w trakcie edukacji, czy nie, obowiązuje zakaz zatrudniania jej do prac:

 • niosących ze sobą niebezpieczeństwo wybuchu,
 • wymagających posługiwania się pojemnikami pod ciśnieniem,
 • związanych z wysokim ciśnieniem powietrza, np. w komorach ciśnieniowych oraz wymagających nurkowania,
 • o zwiększonym ryzyku uduszenia z powodu braku tlenu/w ubogiej w tlen atmosferze,
 • podczas których młode osoby narażone są na obciążenia fizyczne, które w perspektywie krótko- lub długoterminowej mogą być szkodliwe dla ich zdrowia i rozwoju; prac związanych ze zbędnym obciążeniem fizycznym; prac w nieodpowiednich pozycjach lub związanych z wykonywaniem wymuszonych ruchów. Oznacza to, że:
  • Młodym osobom nie wolno wykonywać prac, których tempo nadawane jest przez maszynę.
  • Ciężar podnoszonych przedmiotów nie może z reguły przekraczać 12 kg.
  • Łączne obciążenie podczas ręcznego pchania lub ciągnięcia nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.
  • Należy ograniczyć czas wykonywania prac ręcznych związanych z ciągłym użyciem siły lub obciążeniem.