Konsekwencje wizyty Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy

Jeżeli Urząd Inspekcji Pracy podczas kontroli warunków pracy w zakładzie stwierdzi nieprzestrzeganie przepisów ustawy o środowisku pracy, może wydać nakaz terminowy, nakaz ze skutkiem natychmiastowym lub zakaz. W przypadku mniejszych wykroczeń Urząd Inspekcji Pracy wydaje ustne lub pisemne pouczenie.

Nakazy terminowe, nakazy ze skutkiem natychmiastowym i zakazy wydawane są pisemnie. Pouczenie może zostać wydane ustnie lub pisemnie. Otrzymać je można w następujących przypadkach:

 • Nakaz terminowy wydawany jest w przypadku naruszenia przepisów, które nie wiąże się z koniecznością natychmiastowego wprowadzenia zmian. Nakaz przesyłany jest do przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od daty wizyty kontrolnej. Problem musi zostać rozwiązany przed upływem wyznaczonego terminu.
 • Nakaz ze skutkiem natychmiastowym jest wydawany, gdy doszło do naruszenia przepisów ustawy w następujących przypadkach:
  1. Niebezpieczeństwo jest na tyle duże, że natychmiast należy przedsięwziąć odpowiednie środki, lecz nie na tyle duże, aby wydać zakaz.
  2. Cel decyzji nie zostanie zrealizowany, jeżeli odpowiednie środki nie zostaną podjęte w trybie natychmiastowym.
  3. Ze względu na istniejące niebezpieczeństwo konieczne jest podjęcie tymczasowych środków, zanim dokonane zostaną ostateczne przedsięwzięcia.
  4. Nakaz może w praktyce zostać wykonany natychmiast lub w przeciągu krótkiego czasu.
   Decyzja o wydaniu nakazu ze skutkiem natychmiastowym zapada na miejscu.

Problem musi zostać rozwiązany w trybie natychmiastowym.

 • Zakaz wydawany jest w przypadku naruszenia przepisów ustawy, kiedy niebezpieczeństwo jest na tyle duże, że prace muszą zostać przerwane do momentu rozwiązania problemu. Decyzja o wydaniu zakazu zapada na miejscu.
 • Pouczenie wydawane jest w przypadku konieczności poinformowania przedsiębiorstwa o obowiązujących przepisach, m.in. w związku z mniejszymi naruszeniami przepisów ustawy o środowisku pracy. Nie ma ono formy wymogów stawianych bezpośrednio przedsiębiorstwu, lecz pouczenia w związku z obowiązującymi w danym zakresie przepisami.

Przedsiębiorstwo, które otrzymało nakaz terminowy, nakaz ze skutkiem natychmiastowym lub zakaz, ma obowiązek złożyć wUrzędzie Inspekcji Pracy raport z realizacji zaleceń pokontrolnych. W raporcie tym pracodawca ma obowiązek oświadczyć, że organizacja ds. środowiska pracy/przedstawiciel pracowników zostali zapoznani z jego treścią.
W ramach cyfrowego raportu przesyłanego do Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy przedsiębiorstwo ma obowiązek potwierdzić, że organizacja ds. środowiska pracy lub jeden z pracowników zostali zapoznaniu z treścią tego raportu.

Urząd Inspekcji Pracy może również wydać tzw. nakaz skorzystania z usług doradcy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo ma obowiązek skorzystać z usług autoryzowanego doradcy ds. środowiska w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów oraz wzmocnienia działań zapobiegawczych w zakresie środowiska pracy.

Urząd Inspekcji Pracy musi być w stanie uzasadnić nakazy i zakazy, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o środowisku pracy i rozporządzeń.

Przedsiębiorstwa, które chcą złożyć skargę w związku z nakazem Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy, muszą przesłać zażalenie do Komisji Odwoławczej ds. Środowiska Pracy najpóźniej 4 tygodnie po otrzymaniu decyzji urzędu.

Kontrole na podstawie ryzyka

Do końca 2019 r. Duński Urząd Inspekcji Pracy przeprowadzi tzw. kontrole na podstawie ryzyka w większości przedsiębiorstw posiadających przynajmniej 1 pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Kontrole przeprowadzane są częściej w przypadku przedsiębiorstw, które podejrzewane są o problemy w zakresie środowiska pracy.

Z zasady przedsiębiorstwo otrzymuje informację o planowanej kontroli na podstawie ryzyka z przynajmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Nie otrzymuje ono jednak dokładnej daty wizyty, która składana jest bez zapowiedzi.

Duński Urząd Inspekcji Pracy poddaje kontroli środowisko pracy, skupiając się przy tym na istotnych branżowych problemach związanych ze środowiskiem pracy, w tym obszary o podwyższonym priorytecie, tj. psychiczne środowisko pracy, wypadki przy pracy oraz oddziaływania na układ mięśniowo-szkieletowy. Urząd Inspekcji Pracy kontroluje formalne aspekty środowiska pracy w przedsiębiorstwie, m.in. ocenę miejsca pracy (APV) oraz organizację ds. środowiska pracy. Urząd odwiedza 1-2 place budowy, na których firma prowadzi działalność, a dodatkowo może również skontrolować warsztat, biuro, magazyn i samochody należące do firmy.

Jeżeli przedsiębiorstwo dopuści się naruszenia przepisów dotyczących materialnych warunków pracy i/lub otrzyma pouczenie odnośnie psychicznego środowiska pracy, Duński Urząd Inspekcji Pracy odbędzie ponowną kontrolę na podstawie ryzyka. Z zasady ponowna wizyta kontrolna z Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy odbywa się po upływie 1 do 2 lat.

Nakaz skorzystania z usług doradcy

Duński Urząd Inspekcji Pracy może nałożyć na pracodawcę lub inwestora nakaz skorzystania z usług autoryzowanego doradcy ds. środowiska pracy, który pomaga w rozwiązaniu problemów związanych z warunkami pracy stwierdzonych w zakładzie lub na placu budowy. Umowę między inwestorem lub przedsiębiorstwem a doradcą należy sporządzić pisemnie i sprecyzować sposób wywiązania się z warunków nakazu.

O sporządzeniu niniejszej umowy należy poinformować Urząd Inspekcji Pracy najpóźniej sześć tygodni od daty wydania nakazu.

Dokonując tego zgłoszenia, pracodawcy mają obowiązek podać przedsiębiorstwo doradcze, z którego usług korzystają i oświadczyć, że organizacja ds. środowiska pracy/przedstawiciel pracowników zostali zapoznani z treścią zgłoszenia. Na żądanie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy pracodawca ma ponadto obowiązek przedłożyć dokument potwierdzający zastosowanie się przez przedsiębiorstwo do nakazu. Dokument ten jest wydawany przez przedsiębiorstwo doradcze.

Zarówno Urząd Inspekcji Pracy, jak i kierownictwo oraz pracownicy przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość wglądu w umowę.

Pięć rodzajów nakazu o skorzystaniu z usług doradcy i analizy

Urząd Inspekcji Pracy może wydać na pracodawcę cztery rodzaje nakazu o skorzystaniu z usług doradcy:

 • W przypadku skomplikowanych i poważnych naruszeń, gdy znalezienie trwałego rozwiązania dla problemów środowiska pracy może być trudne.
 • W przypadku, gdy przedsiębiorstwo naruszyło przepisy ustawy w pięciu lub więcej przypadkach.
 • W przypadku stwierdzenia przez urząd konieczności skontrolowania psychicznych warunków pracy w przedsiębiorstwie.
 • Nakaz zbadania możliwości zastąpienia stosowanych substancji i materiałów.

W zgłoszeniu do Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy opisującym sposób wypełniania nakazów pracodawca ma obowiązek oświadczyć, że organizacja ds. środowiska pracy/przedstawiciel pracowników zostali zapoznani z jego treścią. Na żądanie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy pracodawca ma ponadto obowiązek przedłożyć dokument potwierdzający zastosowanie się przez przedsiębiorstwo do nakazu.

Na inwestora może zostać nałożony jeden rodzaj nakazu o skorzystaniu z usług doradcy:

 • W przypadku, gdy Urząd Inspekcji Pracy stwierdzi, że inwestor nie wywiązał się ze swojego obowiązku sporządzenia „Planu BHP” lub jeżeli w planie tym stwierdzone zostaną znaczące braki.

Przedsiębiorstwa, które chcą złożyć skargę w związku z nakazem skorzystania z usług doradcy wydanym przez Duński Urząd Inspekcji Pracy, muszą przesłać zażalenie do Komisji Odwoławczej ds. Środowiska Pracy najpóźniej 4 tygodnie po otrzymaniu decyzji Urzędu.