En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Åndedrætsværn

Coronavirus

Har I spørgsmål til, hvordan man på arbejdspladserne forholder sig til Coronavirus, kan du se mere i vores vejledning på bfa-ba.dk/corona.

Der findes tre hovedtyper åndedrætsværn:

 • Filtrerende åndedrætsværn med åndedrætsmodstand.
 • Åndedrætsværn med turbofilter uden åndedrætsmodstand.
 • Luftforsynet åndedrætsværn.

Åndedrætsværnene af filtertyperne filtrerer indåndingsluften igennem et filter. Her findes mange forskellige typer.

Luftforsynet åndedrætsværn tilfører luft fra ikke forurenede områder eller fra flasker. Denne type skal du anvende, når:

 • du skal beskyttes mod kraftig forurening,
 • du anvender produkter med produkter med høj kodenummerering (MAL-kode),
 • du ikke kender sammensætningen af forureningen, eller
 • hvis der er fare for mangel på ilt.

For alle typer gælder det, at du skal bruge åndedrætsværnet, fra du starter, til du afslutter arbejdet.

Om du skal bruge hel- eller halvmaske afhænger af det arbejde, du skal udføre. Overvej også, om du skal bruge briller, hjelm, høreværn og lignende.

Et åndedrætsværn skal slutte tæt til ansigtet.

Holdbarheden og beskyttelsesgraden af et åndedrætsværn afhænger helt af, at man nøje følger leverandørens brugsanvisning, som skal følge med og være skrevet på dansk. Her kan du blandt andet læse om, hvordan du bruger, opbevarer, renser, vedligeholder, reparerer og desinficerer åndedrætsværnet.

Begrænsninger i arbejdstid

Arbejde med åndedrætsværn er altid belastende. Det er særligt belastende at arbejde med filtrerende åndedrætsværn, som belaster åndedrættet. Derfor er der sat begrænsninger for den tidsmæssige brug. Overhold dette, da særligt dit kredsløb (hjertet) belastes.

Bruger du et filtrerende åndedrætsværn uden torboenhed, må det højst anvendes tre timer dagligt. Skal du arbejde mere end tre timer, skal du bruge enten åndedrætsværn med turboenhed (blæser) eller luftforsynet åndedrætsværn.

Da det altid er belastende at arbejde med åndedrætsværn uanset type, skal arbejdsperioderne med åndedrætsværn begrænses ved at holde passende pauser. I disse perioder må der udføres andet arbejde, der ikke kræver anvendelse af åndedrætsværn.

Der må maksimalt arbejdes 6 timer om dagen med luftforsynet åndedrætsværn eller turboenheder inkl. passende pauser. Ved nedrivningsarbejde med asbest nedsættes dette yderligere til maksimalt 4 timer inkl. passende pauser.

Unge under 18 år må kun arbejde 3 timer om dagen med luftforsynet åndedrætsværn, og kun når det er et nødvendigt led i deres erhvervskompetencegivende uddannelse.

Filtrerende åndedrætsværn

Du kan bruge filtrerende åndedrætsværn mod støv og aerosoler.

Fordele:

 • Fri bevægelighed.
 • Let løsning ved enkeltopgaver og arbejde på skiftende arbejdspladser.

Ulemper:

 • Beskytter ikke mod alle stoffer.
 • Begrænset holdbarhed.
 • Kan kun benyttes tre timer om dagen, hvis det belaster åndedrættet.

 

Åndedrætsværn 1 kap 6

Filtrerende åndedrætsværn findes som engangsmasker eller hel- og halvmaske med partikelfilter, der kan udskiftes. Der findes forskellige typer filtre:

 • Klasse P1 beskytter i begrænset omfang mod støv. Må ikke bruges ved grænseværdier under 5 mg/m3. Beskytter ikke mod asbestfibre og kvartsstøv.
 • Klasse P2 beskytter mod de fleste typer sundhedsskadeligt støv. Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler, fx sprøjtetåger. Beskytter ikke mod bakterier og virus.
 • Klasse P3 beskytter som klasse P2, men også mod radioaktiv støv, bakterier, virus og nanopartikler.

Støvfilter beskytter ikke mod skadelige gasser eller dampe.

Åndedrætsværn med filter

Hel- eller halvmaske med gasfilter, som man kan skifte ud. Der findes forskellige typer filtre, og de er inddelt efter evnen til optage gasser, dampe og støv:

 • Filtertype A beskytter mod mineralsk terpentin, toluen, xylen og butylacetat og andre dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt på mindst 65°C.
 • Filtertype AX beskytter mod dampe fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt under 65°C. Disse filtre skal kasseres samme dag, de har været i brug.
 • Filtertype B beskytter mod chlor og cyanbrinte og lignende gasser.
 • Filtertype E beskytter mod svovldioxid og lignende gasser.
 • Filtertype K beskytter mod ammoniak og lignende gasser.
 • Filtertype Hg-P3 beskytter mod dampe fra kviksølv og partikler.
 • Filtertype NO-P3 beskytter mod nitrøse gasser og partikler.
 • Filtertype SX beskytter mod specielle stoffer.

Filtrene findes i forskellige klasser:

 • Klasse 1 er lavkapacitetsfiltre.
 • Klasse 2 er middelkapacitetsfiltre.
 • Klasse 3 er højkapacitetsfiltre.

Du bør ikke bruge åndedrætsværn med gasfilter, hvis luften indeholder andre gasser eller dampe end dem, filtret beskytter imod. Indholdet af gasser eller dampe i luften må heller ikke være højere end det, filtret kan klare.

Nogle filtre beskytter mod flere typer samtidig.

Skal du beskytte dig mod både partikler og gasser samtidig, skal du bruge to filtre. Yderst et egnet støvfilter og inderst et gasfilter.

Ved sprøjtemaling og lignende er det er god ide også at bruge et forfilter, der kan beskytte partikelfilteret.

Mærkning

Partikelfiltre (støvfiltre) er mærket P1, P2, P3 og har en hvid farvekode.

Gasfiltre er mærket med type og klasse og har desuden en farvekode:

 • Brun for A-filtre
 • Grå for B-filtre
 • Gul for E-filtre
 • Grøn for K-filtre

Filtre til flere forskellige gasser og kombinationer af partikler og gasser har farvekode for hver enkelt type.

Luftforsynet åndedrætsværn

 

Åndedrætsværn 2 kap 6

Brug altid et luftforsynet åndedrætsværn når:

 1. Der kan opstå iltmangel (iltkoncentrationen er under 17% ilt i indåndingsluften).
 2. Der er luftforurening i høje koncentrationer.
 3. Luftforureningen er ukendt eller for stor.
 4. Der ikke findes et egnet filter.
 5. Masken ikke kan slutte tæt.
 6. Arbejdet varer mere end tre timer i alt.
 7. Arbejdet er tungt, og det er besværligt at trække vejret.
 8. Arbejdsmiljølovgivningen kræver det, fx ved arbejde med asbest eller styren eller andet med høj kodenummering (MAL-kode).

Sørg altid for, at der bliver tilført ren luft fra et ikke forurenet område, når du bruger luftforsynet åndedrætsværn.

Turboåndedrætsværn

Turboåndedrætsværn (med blæser og batteri) trækker luften igennem et filter (filtrerende åndedrætsværn), som blæses ind i masken/hætten. Det betyder, at der ikke er åndedrætsmodstand, og åndedrætsværnet derfor kan anvendes i op til 6 timer på en arbejdsdag.

Turbofilteråndedrætsværn må kun anvendes, hvor der normalt vil kunne anvendes almindeligt filtrerende åndedrætsværn. Må derfor ikke anvendes, hvis MAL-koden udløser friskluftforsynet åndedrætsværn, som fx ved styrenarbejde.

 

Åndedrætsværn 3 kap 6

Det er lettere at trække vejret med turbomaske, og man er som regel også mere mobil end når man bruger et almindeligt luftforsynet ånde- drætsværn. Vælg typer med størst mulig luftkapacitet. Det sikrer mod, at visiret dugger, og det øger maskens/hættens faktiske beskyttelse, da der skabes overtryk i denne.

Beskyttelsesfaktor

En beskyttelsesfaktor beskriver, hvor godt et åndedrætsværn kan mindske koncentrationen af et skadeligt stof i indåndingsluften. Leverandørens angivne beskyttelsesfaktor er fastsat ved en laboratoriemåling.

Ved brug på arbejdspladsen kan man ikke regne med så god beskyttelse. Den reelle beskyttelse afhænger af flere faktorer, bl.a. i hvilken grad masken slutter tæt til ansigtet. Mange støvmasker slutter ikke tilstrækkeligt tæt til ansigtet. Derfor er de ikke egnede til brug for mange arbejdsopgaver på byggepladser. Dette gælder bl.a. mange engangsmasker.

Beskyttelsesfaktoren kan også blive mindsket, hvis du har skæg eller bruger briller. Brug evt. luftforsynet åndedrætsværn med overtrykshætte eller turboenhed.

Udskiftning af partikelfilteret (støvfilter)

Læs leverandørens brugsanvisning.

Ved køb af turbofilteråndedrætsværn følger der gerne et testsæt med som anvendes til kontrol af filteret. Filterets levetid kan øges ved anvendelse af forfilter.

Ved almindelige filtrerende åndedrætsværn (med åndedrætsmodstand) er tommelfingerreglen, at filteret skal skiftes, når der opstår en mærkbar øget åndedrætsmodstand.

Udskiftning af gasfilter

Læs leverandørens brugsanvisning.

Et gasfilter kan kun optage en vis mængde luftforurening, før det er brugt op. Derfor skal det skiftes i tide.

Begynder du at lugte gas, er det tid til at skifte filter, med mindre lugten skyldes, at masken ikke sidder tæt. Det gælder også, selv om leverandøren har opgivet brugstiden til at være længere.

Det er vigtigt, at du ved, om gassen overhovedet kan lugtes.

A1-filtre bør kun bruges som engangsfiltre til kortvarigt arbejde (1/2 time) ved lave koncentrationer (ca. 3 x grænseværdien). Hvis et filters brugstid ikke er opgivet, bør du i stedet bruge et luftforsynet åndedrætsværn.

Skiltning

Åndedrætsværn 4 kap 6

 

På arbejdsområder, hvor man skal bruge åndedrætsværn, skal det fremgå af et skilt. Skiltet kan suppleres med informationer om, hvilken type åndedrætsværn man skal bruge.

Skiltning er især vigtig på byggepladser, hvor flere virksomheder arbejder samtidigt, så andre virksomheders ansatte advares mod at gå ind i området, hvor der skal anvendes åndedrætsværn.