Trykluftanlæg og -værktøj

Trykluftbeholdere

Trykluftbeholdere skal være forsynet med:

 • Mærkeplade.
 • Sikkerhedsventil med letteanordning.
 • Trykmåler (manometer) mærket med rød streg, der markerer det højest tilladte arbejdstryk.
 • Aftapningshane for kondensvand i beholder.

Beholdere skal stå, så de ikke bliver udsat for påkørsel eller stød og slag.

Hvert fjerde år skal en sagkyndig besigtige trykluftbeholdere ind- og udvendigt, hvor trykket i bar (ato) gange volumen i liter er større end 200.

Trykluftværktøj

Maskiner og værktøjer, der er drevet med trykluft, er underlagt de almindelige bestemmelser for maskinbeskyttelse.

Man bør anvende trykluftdrevne værktøjer/apparater i stedet for lavspændingsapparatur i tanke, våde rum, i våd beton og andre steder med stærk afledning til jorden.

Trykluftværktøj frembringer ofte megen støj og støv. Anskaf derfor det værktøj, der støjer mindst muligt. Og anvend det ved lavest mulige tryk. Anbring særlige dyser på værktøjet til at mindske støj- og støvspredningen, fx med kåbe eller bælg og eventuelt filter. Hvis det ikke er muligt at nedbringe støj- eller støvbelastningen tilstrækkeligt, skal der anvendes personlige værnemidler.

Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke arbejde med roterende lufttryksværktøj, tryklyfthamre og mejsler og sandblæsning, med mindre det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling). Dog kun hvis de blevet instrueret forsvarligt.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder værktøjet

Roterende trykluftværktøj

Slibeskiveværktøj skal sikres mod, at omdrejningshastigheden bliver for stor for skiven. Også selvom man tilslutter luft med et højere tryk end foreskrevet.

Tryklufthamre

Ved brug af tryklufthamre skal man sikre, at vibrationer i bygning ikke medfører fare.

Mejselhamre

Når man mejsler i beton og murværk, kan der udvikles farlige koncentrationer af støv fx kvartsstøv. Her skal man begrænse støvspredningen til omgivelserne ved at suge ud eller ved at vande i det omfang, man ikke kan suge støvet bort. Man skal fjerne støv på en måde, der ikke støver – fx ved at støvsuge.

Mejselhamre har et højt vibrationsniveau. Planlæg så vidt muligt arbejdet, så du bruger fjernbetjent værktøj, eller sådan, at det håndholdte værktøj kan blive understøttet mekanisk. Når man skal anskaffe værktøj, bør man vælge det vibrationsdæmpede.
Man kan dæmpe eksisterende værktøj med håndtag af stødabsorberende materiale.

Du skal altid bruge øjenværn og normalt også høreværn og åndedrætsværn, når du arbejder med tryklufthamre, og det kan også være nødvendigt med sikkerhedsfodtøj.

Sandblæsning

Ved sandblæsning forstås, at man blæser med natursand, stålsand, støbejernssand, bagepulver, stålkugler, korund, glas og lignende.

Man bør undgå sandblæsning med natursand, der indeholder kvarts. Kvarts er særlig sundhedsskadelig og indebærer fare for silikose og kræft.

Begræns så vidt muligt støvspredning ved udendørs sandblæsning med presenning og lignende. Opstil advarselsskilte og sørg for kun at sandblæse, hvor det ikke er til gene for andre.
Betjeningsanordningen skal have holdegreb (dødmandsfunktion). Ved lange slanger (over 40 m) tilrådes elektrisk styring af åbningsfunktionen. Enstrenget luftstyring er ikke tilladt.

Når man arbejder i lave temperaturer, skal strålelansens holdegreb være sikret mod fejlfunktion pga. frost i kondensvand. Det kan man gøre med antifrostvæske og doseringsudstyr.

Personlige værnemidler

 • Sandblæseren skal bruge luftforsynet åndedrætsværn enten som hætte, der dækker hoved, hals og skuldre, eller som helmaske plus hætte. Lufttilførsel til åndedrætsværn skal ske fra et anlæg med olieudskiller og evt. opvarmnings- eller køleaggregat.
 • Sandblæseren og alle andre, som opholder sig – også kortvarigt – i sandblæsningsområdet, skal bære særligt støvafvisende arbejdstøj, som tætsluttende overtræksdragt, langskaftede støvler og arbejdshandsker med lange manchetter.
 • Høreværn er normalt nødvendigt.
 • Arbejdstøj og personlige værnemidler skal være adskilt fra gangtøj og må ikke medtages i spiserum.

Fjern brugt sand hurtigst muligt. Rengøring med trykluft er ikke tilladt. Man kan feje og skovle, efter at sandet er fugtet. Man må kun genanvende sandet efter særlig rensning. Man skal benytte åndedrætsværn ved rengøring.

Inden man påbegynder arbejdet med renovering af facader, skal de kommunale myndigheder give tilladelse til arbejdet.

Affald skal man skaffe af vejen i henhold til Miljø- og Energiministeriets regler.

Våd sandblæsning
Man kan øge rensevirkningen ved at tilsætte vand. Våd sandblæsning er ikke så sundhedsfarlig som tør sandblæsning, da støvmængden i luften her kun er 1/10. Man skal fjerne sandet, mens det er vådt.

Højtryksrensning

Højtryksanlæg med et maksimalt tryk over 800 bar rummer særlig fare, og man må aldrig anvende dem håndholdte på grund af strålens skære-evne og kraftige tilbageslagsvirkning.

Når man arbejder med højtryksrensere med tryk over 25 bar, eller hvor produkttallet (største tryk i bar gange antal liter pr. minut) overstiger 10.000, skal man være opmærksom på, at:

 • Ingen andre opholder sig i arbejdsområdet.
 • Man ikke sprøjter på elektriske installationer.
 • Man har skridsikkert fodfæste.
 • Man har frit og uhindret arbejdsfelt omkring sig. (Der må ikke arbejdes på stiger.)

Hvis man arbejder i mere end 1/2 time, skal man have en skulderbøjle eller lignende, som kan aflaste hændernes greb om strålerøret.

Faren ved brugen:

 • Strålen virker som et skærende værktøj både på emne og personer (beskadigelser er dybtgående og alvorlige, selv om læsionerne ikke syner af meget).
 • Strålen kan tilbagekastes fra hulheder og krumme flader.
 • Sundhedsfarlige eller giftige stoffer kan blive spredt i tågeform.
 • Slanger og dyser kan vibrere som trykluftværktøj (giver hvide fingre).

Udnyt vindretningen på stedet til at fjerne urenhederne. Det er som regel nødvendigt at bruge personlige værnemidler.
Unge under 18 år må som udgangspunkt ikke udføre højtryksrensning med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa), med mindre det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de er instrueret forsvarligt.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder.

Højtryksskæring

Brug aldrig højtryksskærere håndholdt, hvis trykket er over 800 bar. Det er farligt pga. strålens skæreevne og kraftige tilbageslagsvirkning. Dyser skal fastholdes i særlige værktøjer.

Skæreområdet skal være utilgængeligt på grund af gennemslagskraften. Strålens arbejdsfelt skal være skærmet efter reglerne for maskinbeskyttelse.

Der kan forekomme tåge og støj som ved højtryksrensning, så åndedræts- og høreværn kan blive nødvendigt.

Unge under 18 år må ikke udføre højtryksskæring, med mindre det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de er instrueret forsvarligt.

I forbindelse med arbejdet skal der være en brugsanvisning på dansk, der fortæller, hvordan man opstiller, betjener og vedligeholder.