En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Personløftere/teleskoplæssere med kurv

En personløfter skal passe til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder blandt andet bæreevne, udlæg m.m. På redskabet skal der være en dansk brugsanvisning, der blandt andet beskriver, hvad liften må bruges til, betjening, nødsænkning og daglig vedligehold.

Arbejdsstandpladsen skal have et tydeligt skilt, der beskriver størst tilladte belastning. Betjeningspanelet skal have tydelige piktogrammer eller dansk tekst.

Ved mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejder kan man med fordel bruge en teleskoplæsser eller lift med kurv.
Maskine og kurv skal være CE-mærket og godkendt samlet. Denne godkendelse vil fremgå af leverandørens brugsanvisning.

Personløfter el. telekoplæsser 1 kap 3

Når man arbejder fra kurv skal man bl.a.:

  • blive inde i kurven, under hele arbejdet,
  • bruge faldsikring bestående af sikkerhedssele og –line, fastgjort i kurven.

Arbejde fra kurv med åben front, må kun ske, hvis kurv og maskine er godkendt til denne type opgave. Spørg leverandøren.

Journal

På redskabet skal man i en journal kunne læse om platformens historik. Der skal blandt andet være oplysninger om belastnings-prøver, reparationer og eftersyn. Det er ejeren af redskabet, der har ansvaret for at føre journalen.

Eftersyn

Mindst én gang om året skal leverandøren eller anden sagkyndig person gennemføre et hovedeftersyn.

Indretning

Arbejdsstandpladsen skal på alle sider have en 1,1 m høj indhegning. Indhegningen skal enten være lavet af et egnet plademateriale eller være et solidt rækværk.

Personløfter el. telekoplæsser 2 kap 3

Et rækværk skal mindst have en håndliste, en knæliste og en 0,15 m høj fodliste, der slutter tæt til gulvet.

Lågen i indhegningen skal være selvlukkende og må ikke åbne udad.

For at undgå at hænder kommer i klemme, skal der være en håndliste 10 cm inden for og 10 cm over indhegningens overkant.

Betjeningstrykknapperne i kurven skal have dødmandsknapfunktion og være anbragt eller markeret, så man undgår fejlbetjening. Knapper, håndtag m.v. til betjening af personløfteren skal være markeret med let forståelige symboler (piktogrammer) eller dansk tekst.

Brug af personløfter

Personer på arbejdsstandpladsen skal bruge sikkerhedssele og sikkerhedsline. Det gælder dog ikke, hvis personløfteren kun kan løfte lodret, fx sakslift.

Opstillingsstedet skal være fast og bæredygtigt. Leverandørens oplysninger vedr. brug af støtteben og maks. hældning på terræn skal altid følges.

Hvis opstilling og brug af personløfteren sker på og ved offentlig vej, er arbejdet omfattet af vejreglerne. Der skal derfor træffes passende foranstaltninger, hvor der er risiko for påkørsel.
Inden arbejdet igangsættes skal der udarbejdes en afmærkningsplan, som skal godkendes af vejmyndigheden. Medfører afmærkningsplanen en begrænsning af hastigheden, kræves også politiets godkendelse.

Ud over den person som arbejder i liften, skal der være mindst en person i umiddelbar nærhed, som kan tilkaldes ved driftsstop eller uheld, når der bliver arbejdet på liften. Denne person skal kunne tilkaldes ved råb eller mobiltelefon og være instrueret i nødsænkningsproceduren.

De ansatte, der skal bruge personløfteren, skal være forsvarligt oplærte og instrueret i brugen. Unge under 18 år må kun betjene personløftere, når det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling).

Unge under 18 år må dog godt arbejde fra en personløfter.