En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Elevatorer

Kun særligt uddannet personale må udføre opstilling, nedtagning og ændringer af materialehejs og byggehejs til transport af personer.

Unge under 18 år må kun betjene elevatorer, som ikke er trykknap-styrede, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt.

Ejeren af elevatoren eller den, der lejer elevatoren, skal påse, at elevatoren og dens tilbehør bliver passet og vedligeholdt forsvarligt i henhold til gældende krav.

Personførende byggeelevatorer

Opstillingskontrol

Ved nyopstilling, ombygning eller væsentlig reparation skal der udføres en opstillingskontrol på elevatoren.
Hvis elevatoren er opstillet korrekt, bliver dette noteret i servicebogen, og der bliver opsat et besigtigelsesskilt i elevatoren med dato for næste eftersyn.

Elevator 1 kap 3

Hvis opstillingskontrollen viser, at kravene ikke er opfyldt, skal ejeren eller den ansvarlige bruger have information om dette med en udførlig begrundelse. Elevatoren må ikke tages i anvendelse, før fejl og mangler er udbedret.
Et inspektionsorgan, der er akkrediteret af et anerkendt akkrediteringsorgan, skal foretage opstillingskontrollen.

Eftersyn

En sagkyndig virksomhed, som er certificeret hertil, skal foretage eftersyn, vedligeholdelse og reparation af byggeelevatorer. Personførende byggeelevatorer skal efterses mindst én gang hver måned.

Antal eftersyn om året skal fremgå af elevatorens servicebog. Eftersynsrapport skal foreligge i kopi i servicebogen. Eftersyn omfatter også adgangsveje til elevatoren og ladesteder.

Besigtigelse og afprøvning

Hvis elevatoren er opstillet mere end 12 måneder på samme sted, skal den besigtiges og afprøves hvert kalenderår med højst 14 måneders mellemrum. Ved besigtigelse og afprøvning gælder samme krav som til opstillingskontrol.

Indretning

Elevatorer skal være forsynet med skilt, der angiver anvendelsen for denne – herunder eftersynsskilt samt maks. personer/belastning.

Personførende elevatorer skal være sikret, så det kun er døren ved ladestedet, man kan åbne. Ved ladestedet på stilladset skal fabrikantens lågesystem være monteret. Når lågesystemet er åbent, må elevatoren ikke kunne køre.

Indretning skal senest den 1. januar 2012 følge de vejledende retningslinjer i DS/EN 12159 (personførende elevatorer).

Byggeelevatorer til gods

Eftersyn

En sagkyndig skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse sikre, at godselevatoren til stadighed er i forsvarlig stand.

Elevator 2 kap 3

Den sagkyndige skal foretage eftersynet før ibrugtagning og efter hver genopstilling. Hvis elevatoren er opstillet i længere tid på samme sted, skal den løbende efterses jf. leverandørens anvisninger – dog minimum mindst én gang hver 12. måned.

Resultatet af eftersynet skal kunne dokumenteres og være til rådighed for Arbejdstilsynet.

Indretning

Elevatorer skal være forsynet med skilt, der angiver anvendelsen for denne – herunder eftersynsskilt samt maks. godsmængde.

Byggeelevatorer skal være sikret mod nedstyrtningsfare fra stol og ladested. Det betyder, at alle ladesteder over terræn skal være forsynet med fuldt rækværk.
Stolen på godselevatorer skal være sikret med rækværk i 1 meters højde.

Stolen skal endvidere være indrettet, så der ikke kan opstå klemningsfare i forbindelse med kørsel.

Indretning skal senest den 1. januar 2012 følge de vejledende retningslinjer i DS/EN 12158-1 (godselevatorer).

Skråhejs

Man skal stille skråhejs op efter leverandørens anvisninger. Skråhejs skal være mærket med størst tilladte belastning.

Elevator 3 kap 3

  • øvrigt gælder:
  • Man skal fastgøre køreskinner sikkert både til terræn og tagkant.
  • Eventuelle støtteben skal stå på fast og stabilt underlag og være sikret mod udskridning.
  • Man skal afspærre området omkring hejset for uvedkommende færdsel.
  • Fra betjeningsstedet skal der være nødstop, og der skal være overblik over ladets bevægelser.
  • Man skal sikre lasten mod at falde af, og den må ikke rage mere end 20% ud over ladets sidekant.
  • Man skal med rækværk sikre standpladser ved tagkant eller muråbninger mod nedstyrtning.
  • Man skal kunne afbryde hejset ved aflåselig hovedafbryder.

Unge under 18 år må kun betjene skråhejs, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt.