En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Boltepistoler med eksploderende ladning

En boltepistol er et skudværktøj, hvor en eksploderende ladning driver bolte eller søm ind i et fast materiale.

Boltepistoler skal enten være CE-mærket i henhold til det nye maskindirektiv (2006/42/EF) eller de skal være typegodkendt af Arbejdstilsynet. Typegodkendelsesnummeret skrives som DK + et nummer efterfulgt af A eller B, som angiver pistolgruppen.

Boltepistoler, som er godkendt af Arbejdstilsynet, opdeles i gruppe A og B:

A. Stempelpistoler, hvor mundingshastighed for bolten overstiger 100 m/sek., og projektilpistoler.

B. Stempelpistoler, hvor boltens mundingshastighed er 100 m/sek. og derunder.

Normalt må man kun benytte boltepistoler af type B. Kun hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at benytte pistol af type B, må man anvende pistol af type A.

Boltepistoler skal være indrettet således, at der er mindst to uafhængige sikringer mod utilsigtet affyring. Sikringerne skal virke, selv om man taber en ladt pistol, eller den bliver udsat for stød.

Fabrikanten eller hans repræsentant her i landet skal foretage alle væsentlige reparationer og det foreskrevne årlige eftersyn. De skal udstede bevis for udført eftersyn.

 • Skytten skal være fyldt 18 år.
 • Skytten skal være grundigt instrueret og opøvet i pistolens rette betjening og funktion (herunder alle enkeltheder i brugs- anvisningen og sikkerhedsbestemmelser samt eftersyn og ved- ligeholdelse, daglig rengøring og indfedtning).
 • Unge under 18 år må godt betjene boltepistoler, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling),

Inden man bruger boltepistolen, skal man sikre sig, at gennemskydning ikke kan ske. Er der risiko for det, skal man sikre sig, at der ikke befinder sig nogen bag vægge og lignende i skyderetningen.
Hold uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Før skydningen skal man på passende steder, fx i døråbninger ind til farezonen, anbringe følgende advarselsskilt med teksten:

Patronens ladning vælges ud fra brugsanvisninger i forhold til det pågældende arbejde. Korrekt splintskærm skal anvendes, og det kan evt. være nødvendigt at fremskaffe en speciel splintskærm.

Boltepistoler med eksploderende ladning kap 3

Man må ikke skyde:

 • I sprødt eller hårdt materiale (fx hærdet stål, granit og glaserede teglsten).
 • Nær kanter, så der opstår fare for, at bolten bliver kastet tilbage, eller at splinter bliver sprængt af.
 • Hvor man tidligere har forsøgt at indskyde bolt eller søm.
 • Mod bolte eller søm, som ikke er drevet helt ind ved en tidligere skydning (dobbeltskud).
 • Hvor gnistdannelse kan medføre brand eller eksplosion.
 • Ved fare for at ramme el-ledninger, gasledninger og lignende.

Arbejdsstedet skal være indrettet, så man står på et fast og sikkert underlag.
Man må ikke have patroner løst i lommen.

Man skal lægge pistolen i opbevaringskassen og låse den inde, når den ikke er i brug.

Ved brug af boltepistol skal skytte og evt. hjælper bære:

 • Hjelm.
 • Tætsluttende sikkerhedsbriller.
 • Høreværn, som dæmper for skud.

Boltepistoler skal underkastes et eftersyn mindst én gang årligt, og i øvrigt når det er nødvendigt. Eftersynet skal foretages af fabrikanten eller hans repræsentant. Når eftersynet er udført, skal der udstedes et bevis for det.

Kontroller værktøjet jævnligt for at se, om det på nogen måde er beskadiget.