En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejdsplatforme, 1- og 2- søjle

Arbejdsplatforme, 1- og 2- søjle kap 3

Arbejdsplatformen skal passe til de arbejdsopgaver, man skal udføre. Det gælder bl.a. bæreevne og størrelse. Der skal være en dansk brugsanvisning på arbejdsplatformen. Den skal bl.a. fortælle om brug, betjening og daglig vedligehold af platformen.

Arbejdsstandpladsen skal have et tydeligt skilt med en kort brugsanvisning. Her skal blandt andet fremgå den størst tilladte belastning og fordelingen af belastningen på platformen.
Energitilførslen skal kunne afbrydes, for eksempel med nøgleafbryder, for at forhindre uvedkommende i at betjene personløfteren.
Platformen må ikke anvendes som elevator.

Alle arbejdsplatforme, som er taget i brug efter 1. januar 1997, skal være CE-mærkede og opfylde maskindirektivets krav.

Journal

På eller i nærheden af arbejdsplatformen skal man i en journal kunne læse om platformens historik. Der skal blandt andet være oplysninger om belastningsprøver, reparationer og eftersyn. Det er ejeren af redskabet, der har ansvaret for at føre journalen.

Arbejdsplatforme 2, 1- og 2- søjle kap 3

Eftersyn

Mindst én gang om året skal leverandøren eller anden sagkyndig person gennemføre et hovedeftersyn.

Opstilling

Kun personer, der har fået en særlig instruktion, og herunder kendskab til leverandørbrugsanvisningen, må opstille, ændre, flytte og nedtage arbejdsplatforme. Det samme gælder for arbejdsplatforme, der er beregnet for løbende flytning.

Underlaget skal være bæredygtigt og kunne optage de trykkræfter, som leverandøren opgiver.
Opklodsninger må maks. være 0,20 m høje, de skal være stabile og kunne optage de forekommende kræfter i alle retninger.

Hvis masten bliver gjort fast til en bygningsdel, skal denne og det materiale, man bruger til fæstning, kunne optage de nødvendige kræfter.

Hvis opstilling og brug af arbejdsplatformen sker på og ved offentlig vej, er arbejdet omfattet af vejreglerne. Der skal derfor træffes passende foranstaltninger, hvor der er risiko for påkørsel.

Flytning af arbejdsplatform

Flytning må kun ske, hvis underlaget er fast og bæredygtigt. Desuden skal man sørge for, at mastehøjden ikke overstiger, hvad leverandøren har fastlagt.

Støttebenene skal være placeret umiddelbart over terræn.

Brug leverandørens anvisninger om vind- og vejrforhold.

Skiltning

Tæt ved lågen skal der være et skilt, der beskriver maksimal belastning i følgende termer:

  • Maks. belastning i kg.
  • Fordelingen af belastningen over platformen.
  • Antal personer og øvrig belastning (én person regnes til 85 kg).

Betjeningspanelet skal være forsynet med tydelige piktogrammer eller tekst på dansk.

Inddækning

Man må kun inddække arbejdsplatformen, hvis det er aftalt med opstilleren, og når leverandørens anvisninger bliver fulgt. Selv en mindre inddækning eller skilte på rækværket vil øge vindlasten på platformen. Det stiller større krav til opstillingen/fastgørelsen.

Adgang

Der skal være let adgang til platformen. Der skal være fast trappe eller stige, hvis afstanden til terræn er mere end 0,5 m. Trappe og stige skal have håndliste eller anden støttemulighed.

Lågen på platformen skal være selvlukkende og må ikke kunne åbnes udad. Lågen skal desuden have automatisk lukketøj eller elektrisk kontakt, der sikrer, at man ikke kan hæve platformen, når lågen er åben.

Rækværker/afspærring

Platformen skal normalt have rækværk på alle sider som består af en håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og et fodbræt på min. 0,15 m. Et rækværk kan også bestå af en solid plade eller et net.

Ved arbejde på facade, kan man undlade det indvendige rækværk. Men kun hvis platformens gulv følger facaden og afstanden mellem facade og platform på intet tidspunkt overstiger 0,3 m.

På en en-søjlet personløfter ved arbejde på en facadevæg må rækværket kun fjernes, såfremt arbejdsplatformen i hver ende er forsynet med en føringsrulle ind til facadevæggen, og hvis afstanden imellem arbejdsstandplads og facade er mindre end eller lig med 0,3 m.

Der skal være en holdbar markering omkring arbejdsplatformen, således at ingen kan komme i farlig nærhed af platformens arbejdsområde.

Gulv

Gulvet skal være vandret og udført i skridsikkert materiale. Der skal være afløb for regnvand, og åbninger i gulvet må maks. være 25 mm.

Arbejde på arbejdsplatforme

Belastningen af arbejdsplatformen må ikke overstige, hvad leverandøren har oplyst på belastningsskiltet, der skal være placeret tæt ved adgangslågen.

Den maksimale belastning skal være beskrevet som maks. belastning i kg, fordelingen af belastningen samt antal personer og øvrig belastning. En person regnes til 85 kg.

Det skal altid være muligt at tilkalde mindst én person fra arbejdspladsen, når der bliver arbejdet på platformen. Det kan blive aktuelt ved driftsstop eller uheld. Tilkald skal kunne ske ved råb eller mobiltelefon.

Man må ikke betjene arbejdsplatformen, før føreren har sikret sig, at der ikke er fare for, at åbne vinduer m.v. kan berøre platformen under kørslen.

Unge under 18 år må kun betjene arbejdsplatforme, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og kun hvis de blevet instrueret forsvarligt. Unge under 18 år må dog godt arbejde fra en arbejdsplatform.

Brug ikke stiger, kasser eller lignende til at hæve arbejdshøjden.

Man må normalt ikke forlade arbejdsplatformen i løftet stilling. Det kan dog være nødvendigt, og man skal i så fald aftale det med det regionale tilsynscenter. Et eksempel kan være ved altanarbejde.

I sådanne situationer skal man sikre arbejdsdæk, arbejdsplatforme og andre adgangsveje med rækværk eller anden form for effektiv sikring mod nedstyrtning. På betjeningspanelet skal der desuden være en aflåselig afbryder.

Placer platformen i nederste position til fyraften. Husk også at energitilførslen skal være slukket og aflåst.

Særlige risici

Undgå at blive klemt under kørslen – sørg for afskærmning eller lignende. Der kan være fare for at blive klemt mellem mast og platform eller mellem platform og bygningsdele samt mellem platform og terræn.

Undgå sammenstød med åbne vinduer og andre konstruktioner/materialer. Det kan overbelaste platformen med risiko for sammenbrud.

Skæv vægtfordeling på arbejdsplatformen kan få fatale konsekvenser.

Er arbejdshøjden over 30 m, er der krav om en beredskabsplan, der beskriver, hvordan personer i en nødsituation kan blive reddet eller hjulpet.