En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Sikring mod nedstyrtning

Sikkerhedsnet

Ved brug af sikkerhedsnet skal der anvendes net, der er egnet til den
forudsatte brug.

Afhængigt af type og montering kan sikkerhedsnet anvendes til at sikre mod tilskadekomst, fare for personnedstyrtning, fare for nedfald af materiale, værktøj m.v. Til sikring mod nedfald af materialer, værktøj m.v. skal der anvendes tæt net.
Montering og brug af sikkerhedsnet skal ske i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning. Vær opmærksom på ikke at forveksle støvnet med sikkerhedsnet.

Anvendes der sikkerhedsnet til at sikre personer mod tilskadekomst i forbindelse med nedstyrtning, skal der laves en plan for, hvordan en nedstyrtet person forsvarligt kan bringes op igen eller ned til terræn.

Nettet skal hænge helt frit, hvis det samtidig skal virke som sikkerhedsnet for personer. I må ikke anbringe materialer eller andre genstande under nettet, der skal være konstrueret og typeafprøvet efter de gældende normer og standarder og forsynet med et fabrikantskilt med oplysning om brugen.

Leverandørens forskrifter for brug og vedligeholdelse af nettet skal være på pladsen.

Ophængning af net

Fastgørelsespunkter for nettet planlægges og etableres i forbindelse med opførelse af bygningskonstruktionen.

Det er en fordel at bruge personlift, når man hænger nettet op. Hæng nettet op så tæt under arbejdsstedet som muligt. Nettet skal gøres fast til bygningsdele, der kan holde til kraften fra en person, som bliver reddet af sikkerhedsnettet.

Hæng nettet op, så det har den frihøjde, der står på fabrikantskiltet. I må ikke oplagre varer under nettet, så frihøjden bliver for lille. Det samme gælder i forbindelse med passage af personer eller køre-tøjer eller ophængning af kabler og lignende.

Hvis I binder flere net sammen, skal I sikre, at personer ikke kan ramme sammenføjningerne, hvis de styrter ned. Beskyt nettet mod svejsegløder og lignende.

Følg leverandørens anvisninger om eftersyn og vedligeholdelse.

Åbne facader

Det er praktisk at bruge rækværk, som man nemt kan tage ned igen, hvis kraner skal afsætte materialer, eller hvis I skal sætte facadeelementer op.

Hvis der opstår nedstyrtningsfare under arbejde med nedtagning af rækværker og lignende, skal der minimum anvendes faldsikringsudstyr.

Hvis et tværskillerum blokerer en færdselsvej, skal I opsætte en såkaldt „prædikestol“. Husk også at opsætte rækværk ved „stolens“ sider.

Sikring mod nedstyrtning 1 kap 4

Elementbyggeri

Ved elementbyggeri skal der altid sikres mod nedstyrtning – uanset højde. Man skal altid sætte rækværker op i følgende tilfælde:

  • Ved smalle elementer som fx gasbeton og siporex.
  • Hvis der er indhak og åbninger i dækket.
  • Hvis I skal hejse materialer op.
  • Hvis der er særlig fare for at falde ned, fx på grund af arbejdets art eller vejrforholdene.
  • Hvis underlaget gør det særlig farligt at falde ned.

Udskiftning af vinduer

Brug arbejdsplatform fx stillads, lift eller anden form for standplads, når vinduets underkant er mere end 2 m over terræn.
Hvis I monterer vinduerne indefra, skal der sikres mod at falde ud.
Der skal altid sikres en forsvarlig transport af vinduerne til indbygningsstederne. Der skal normalt anvendes egnede tekniske hjælpemidler til såvel vandret som lodret transport.

Sikring mod nedstyrtning 2 kap 4
Udskiftning af altan

Der skal være et stillads eller andet underlag højst 10 cm under altanen, når man nedbryder støbte altaner. Stilladset skal optage chokpåvirkningen ved nedstyrtning (normalt 2 gange altanens vægt).

Afskærm arbejdsområdet, så betonstumper fra nedbrydningen ikke udgør en risiko.

Døråbninger

Monter altid rækværker i døråbninger ved fx trappe– og elevatorskakte.

Sikring mod nedstyrtning 3 kap 4
Patentsceptre

Patentsceptre kan bestå af et rør sat på en fastspændingsanordning. Nogle kan også anvendes til afskærmning af facader.

Sikring mod nedstyrtning 4 kap 4
Risiko for fald til lavere niveau

Åbninger i gulve, tage, vægge, etageadskillelser og lignende, som frembyder fare for nedstyrtning eller fald, skal forsynes med rækværk, overdækning eller anden passende sikkerhedsforanstaltning.

Opsæt altid et rækværk eller en anden effektiv afspærring, hvis der er en risiko for nedstyrtning og tilskadekomst fra arbejdsdækket, arbejdsplatformen, adgangsvejen og lignende. Ved arbejde i højder fra ca. 2 meter og opefter vil højden i sig selv normalt udgøre en risiko for at komme til skade.

Selv om højden er mindre end 2 m, skal man fx i følgende tilfælde altid sætte rækværk op:

  • Hvis arbejdets art udgør en særlig fare, fx ved sandblæsning og højtryksrensning.
  • Hvis det er særlig farligt at lande på det omgivende underlag, fx på grund af armeringsjern, der rager ud, eller opstablede materialer.

Hvis I dækker åbninger til med presenning, skal der også være hånd-, knæ- og fodliste.

Planlæg byggeriet, så der allerede i projekteringsfasen er taget højde for, at der skal indstøbes inserts i betonelementer, så det er muligt at montere rækværkssceptre uden at skulle bore huller til disse.

Krav til rækværker og tagskærme

Rækværker skal bestå af en håndliste i én meters højde, en knæliste i en halv meters højde og en fodliste, der er 15 cm høj.

Hvor der er særlig fare for nedstyrtning af materialer eller værktøj, skal man sætte en tilstrækkelig høj, tættere beklædning. Det kan fx være et net eller plader.

Sikring mod nedstyrtning 5 kap 4
Krav til rækværker

Rækværker skal have den fornødne styrke, der kan hindre fald af en person.
Rækværker af træ kan anvendes med en scepterafstand på maks. 2,25 m, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Sceptrene skal kunne modstå en punktbelastning på 1,25 kN (125 kg), der påføres, hvor håndlisten er fastgjort, uden at de forskydes mere end 25 mm fra den oprindelige placering.
  • Hånd- og knælisten skal udføres i 32 x 125 mm brædder og fodliste i 32 x 150 mm brædder.

Rækværker til sikring mod nedstyrtning på skrå tage kan normalt udføres som ovenstående, hvis rækværket suppleres med tæt afdækning bestående af finérplader, kasseskærm eller stålnet.

Tagskærmens styrke kan afprøves ved to gange at lade en byrde rulle i en afstand af 5,0 m fra skærmen. Byrden skal veje mindst 75 kg, være 1,0 m lang og have en diameter på 0,3 m. Tagskærmen skal kunne modstå denne belastning.

Huller i etagedæk og niveauspring i adgangsveje m.v.

Dæk alle huller til eller afskærm dem, hvis der er risiko for, at man snubler over dem, træder igennem dem eller der kan falde materialer igennem. Det gælder uanset, hvor store hullerne er, og hvor de er placeret. Sørg for at sikre afdækningen, så den ikke kan forskubbe sig og kan klare de forventede belastninger.

Sikring mod nedstyrtning 6 kap 4
Ligeledes bør alle niveauspring, hvor der sker færdsel, afskærmes eller markeres, så man ikke falder eller snubler.

Store huller

Sæt rækværk op eller anbring en tydelig og holdbar markering mindst 2 m fra store huller.

Sikring mod nedstyrtning 7 kap 4
Mindre huller

Man kan dække mindre huller med lemme, som er forsynet med revler, så de ikke bliver skubbet væk. Sæt hængsler på lemmen, så man ikke kan fjerne den, men alligevel bruge hullet fx til at transportere materialer igennem.

Sikring mod nedstyrtning 8 kap 4

Små huller

Man skal dække selv små huller til, hvis der er risiko for at snuble, eller man benytter kørende tekniske hjælpemidler.

Sikring mod nedstyrtning 9 kap 4

Ovenlysåbninger

Huller til fremtidige ovenlysvinduer skal man overdække med et bæredygtigt og skridsikkert materiale, der ligger fast.

Alternativt kan der sikres med rækværk eller tydelig holdbar markering mindst 2 m fra kanten.

Sikring mod nedstyrtning 10 kap 4
Ikke-bæredygtigt underlag

Der må ikke arbejdes på underlag, der ikke er bæredygtigt, uden at der er sikret mod gennemstyrtning. Det kan fx være, hvor bjælkelag, tagplader og lignende ikke kan holde til, at man går på det.