En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

El

Generelt om byggepladsinstallationer

Byggepladsinstallationer skal opfylde kravene i stærkstrøms- bekendtgørelsen.

Udbudsmaterialet skal beskrive, hvordan og i hvilket omfang den enkelte entreprenør har ansvaret for byggepladsens elinstallationer eller dele deraf, fx i hvilket tidsrum. Nyoprettede elinstallationer skal anmeldes til det lokale elforsyningsselskab af en autoriseret elinstallatør. Det gælder både midlertidige og permanente installationer.

Hvis den midlertidige installation på byggepladsen bibeholdes i mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elinstallatør. Ejeren (brugeren) af den midlertidige installation er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse.

Fremføring af byggestrøm

Elkabler, der forsyner hoved- eller undertavler, skal sikres mod beskadigelse. De kan fx hænges op, graves ned eller beskyttes på anden måde.

El 1 kap 4
For at undgå beskadigelse bør byggestrømskabler ikke anbringes på køre- eller gangveje. Kan dette ikke undgås, skal kablerne beskyttes mod mekanisk overlast. Kabler kan fx graves ned under kørebanen.

El 2 kap 4

Hvis kablerne nedgraves, skal de ligge i en dybde af mindst 35 cm, og være beskyttet med rør, U-profiler eller plastik dækplader.

El 3 kap 4El 4 kap 4
Kabler og ledninger kan også hænges op på master, bygningsdele, stilladser, bukke eller lignende. De skal i disse tilfælde fastgøres med isoleret materiel. Hvis I benytter jer af sådanne ophængte ledninger, skal I sørge for, at de er godt afmærkede og hænger uden for gang- og køreveje eller tilpas højt, så kraner, gravemaskiner, lastbiler og andre arbejdsmaskiner ikke rammer dem.

El 5 kap 4

Midlertidige installationer skal være placeret sådan, at de skal flyttes mindst muligt.

Bøjelige ledninger, bortset fra tilledninger (ledninger på elektriske apparater og forlængerledninger), skal mindst være kappeledninger i svær udførelse – type H07RN-F eller tilsvarende.

Byggestrømstavler

Byggestrømstavler skal være CE-mærket og opfylde bestemmelserne i EN 604394. Tavler, som ikke opfylder denne standard og er mærket med oplysning om dette, må ikke bruges.

Byggestrømstavler skal være sikret mod væltning og være placeret, så de er tilgængelige og let kan betjenes. Pladsen foran tavlen skal være ryddet.

Stikkontakter i byggestrømstavler skal være beskyttet mod indirekte berøring med fejlstrømsafbryder (HFI-afbryder eller HPFI). Stikkontakter, der er beregnet til forsyning af andre tavler, må ikke tilsluttes andet materiel. Disse stikkontakter vil være mærket med en advarsel, fx:

El 6 kap 4
Hvis en sikring brænder over, må man kun sætte en ny sikring i én gang. Brænder den også over, skal man tilkalde en elinstallatør. Dette gælder også ved genindkobling af automatsikringer.

Der skal mulighed for at afbryde strømforsyningen til byggepladsen. Der skal derfor være aflåselige afbrydere i alle byggepladstavler.

Brugsgenstande og værktøj

Brugsgenstande, som sluttes til byggepladsens installationer, skal være beskyttet mod indirekte berøring.

Stikkontakter skal normalt være forsynet med jordkontakt, som er forbundet til en beskyttelsesleder. Stikkontakterne kan enten være almindelige danske stikkontakter med jord, pindjordsstikkontakter eller industristikkontakter.

El 7 kap 4

Dette gælder også for kabeltromler og lignende. Her skal både stikprop og stikkontaktdelen være med jordkontakt.

Man må kun slutte brugsgenstande til den spænding og strømart, som de er beregnet til. Tilslutning kan ske med stikprop i stikkontakt eller ved fast tilslutning, hvilket fx sker ved kraner og lignende. Det er kun en autoriseret elinstallatør, der må lave en fast tilslutning.

Der skal være en aflåselig afbryder (reparationsafbryder) på fast tilsluttede brugsgenstande.

El 8 kap 4
Stikpropper, stikdåser og forlængerled skal have stor mekanisk styrke, fx to- farvet (rød/grøn). Fra en stikprop eller et forlængerled må der kun udgå én ledning.

Kabler må ikke udsættes for overtrækning og skal sikret mod klemning og gennembrydning af skarpe kanter og lignende.

Kabeltromler skal være tilstrækkelige solide, mindst kappeledninger i svær udførelse type H07RN-F, eller tilsvarende slid- og vandbestandige ledninger, og være forsynet med beskyttelsesleder og jordben/jordkontakt.

El 9 kap 4

Husk at rulle kablet helt af tromlen. I modsat fald er der risiko for, at det oprullede kabel kan smelte (brænde sammen).

Virksomhederne skal sikre, at elektrisk drevet håndværktøj efterses regelmæssigt efter fabrikantens anvisninger.

  • Almindeligt elektrisk håndværktøj (klasse I), skal efterses mindst hver 2. måned.
  • Dobbeltisolerede værktøjer (klasse II), skal normalt efterses hver 6. måned. Det meste professionelle håndvæktøj er dobbeltisoleret.

El 10 kap 4

HFI-/HPFI-afbryderen er meget følsom og kan også slå strømmen fra på grund af fugt. Derfor er det klogt, at samlingssteder så som stikkontakter, stikpropper og forlængerled kan holdes tørre. Hæng samlingerne op, afdæk dem eller pak dem ind.