En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Byggepladsens indretning

Indret byggepladsen, så arbejdet kan udføres fuldt forsvarligt. Det kræver, at sikkerheden på og omkring byggeriet allerede tages med i projekteringen.

Det bør fx planlægges, hvordan man kan:

 • sikre, at tekniske hjælpemidler kan anvendes,
 • opstille midlertidige rækværker (både på etagedæk og tag),
 • sikre huller i dæk og tag mod nedstyrtning,
 • ophænge sikkerhedsnet i bygningskonstruktionen farefrit,
 • fastgøre stilladser,
 • sikre orden og ryddelighed i bygværket,
 • indrette sikre el-installationer og god belysning – især i fælles-områder for flere entreprenører,
 • sikre farefri montering af bygningselementer, fx betonelementer, tagkassetter og trapezplader,
 • etablering af faste arbejdspladser til bukning af armeringsjern, skæring af tømmer m.m.
 • etablere gode tilkørsels- og lagerforhold, fx med fast underlag på materialepladser, så tekniske hjælpemidler kan anvendes,
 • opstille kraner m.v. mest hensigtsmæssigt.

Adgang til pladsen

Hæng en oversigtsplan op ved indkørslen til byggepladsen, der hjælper den nyankomne med at finde vej. På planen skal man kunne se, hvor der er påbud om at bære hjelm, hastighedsgrænser, ensrettet kørsel og lignende, der har betydning for sikkerheden.

Byggepladsens indretning 1 kap 4

Til- og frakørsler bør adskilles og markeres tydeligt med skilte. Hold så vidt muligt den gående trafik adskilt fra den kørende.

Køre- og gangveje skal være planlagt og opbygget, så de kan klare den trafik, der til enhver tid finder sted på dem.

Der skal bl.a. tages højde for:

 • vejrliget – med nødvendig dræning og stabil opbygning af køreveje og med en overflade der giver mulighed for snerydning,
 • at der kan anvendes nødvendige tekniske hjælpemidler til transport af materialer.

Indhegning

Indhegn og aflås byggepladsen og skurbyen uden for arbejdstiden. Alle bygninger bør være låst.

Orden og ryddelighed

Rod på byggepladsen skaber større risiko for ulykker. Samtidig kan det gå ud over indtjeningen og give anledning til konflikter mellem sjakkene og firmaerne på pladsen.

Derfor skal det stå i planen for sikkerhed og sundhed (PSS), hvordan I holder orden på byggepladsen, hvornår og hvem der rydder op.

Gode råd om orden på byggepladsen:

 • Lad være med at stable materialer, så de kan vælte eller på anden måde være til fare. Placer kun materialer på de steder, som er udpeget til det.
 • Hold huller til brønde og lignende forsvarligt overdækket.
 • Fjern kasseret stilladsmateriale med det samme.
 • Oplagspladser skal være velfunderede og hævet over det øvrige terræn.
 • Følg altid kommunens affaldsregulativ, når I skal skaffe jer af med affald.
 • Placer ikke affald og materialer, så de forhindrer jer i at rydde pladsen for sne, pløre og vand.
 • El-kabler og ledninger skal være ophængt. Hvis de krydser adgangs- og køreveje, skal de ophænges, nedgraves eller beskyttes på anden måde.
 • Ledninger til el, trykluft, gas og vand til midlertidige byggeplads- installationer kan hænge på vægge eller i loft. Hvis I bliver nødt til at lægge dem på jorden eller på gulvet, skal I placere dem, så man ikke kan falde over dem eller beskadige dem.
 • Det er ikke tilladt at tørfeje. Støvsug i stedet og gør i det hele taget rent på en måde, så I ikke spreder støv og anden sundhedsskadelig forurening.
 • Fjern ikke tildækninger, rækværker og andre sikkerhedsforanstaltninger, når I rydder op.
 • Indret pladsen, så materialer og lignende ikke ligger i vejen for kørende og gående trafik.
 • Anbring affald og tom emballage på særligt indrettede pladser eller i containere og sørg for, at de jævnligt bliver tømt.

Byggepladsens indretning 2 kap 4

Afskærmning nedfaldende genstande

Beskyt både kørende og gående på pladsen og langs bygninger mod nedfaldende genstande.

Sæt skærme, sikkerhedsnet eller anden overdækning op ved stilladser og bygninger, hvis folk færdes igennem indgange og langs med bygningerne.

Hvis I ikke kan skærme eller afspærre forsvarligt, bliver I nødt til at lægge trafikken om.

Skærme skal rage mindst to meter ud og kan bestå af 25 mm tykke brædder. I stedet for skærme, kan I bruge sikkerhedsnet, hvis det består af finmasket net med maskestørrelse på højst to cm (ikke at forveksle med et støvnet). Tættere maskestørrelse kan være nødvendig, hvis der fx kan tabes gevindstænger, bolte, møtrikker m.v.

Når I anbringer materialer og værktøj på tage eller andre høje steder, skal I sørge for, at de ikke kan glide eller blive revet ned af vinden.

Vær opmærksom på, at materialer, som ikke vejer så meget i forhold til deres størrelse, kan lande langt fra bygningen når de falder ned.