En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Adgangsveje

Der skal altid etableres sikre og forsvarlige adgangsveje til bygninger, byggegruber og stilladser m.m. Adgangsvejene etableres uden huller og niveauspring samt friholdes fra affald og materialer.

Trapper

I bør indrette bygningernes blivende trapper så tidligt som muligt, så de kan bruges som adgangsveje på pladsen. Husk, at de skal have rækværk både på trappeløbet og afsatser, inden de tages i brug.

Adgangsveje 1 kap 4

På reposer skal der monteres fuldt rækværk med hånd-, knæ-, og fodliste. På trappeløb vil fodlisten normalt kunne undværes.

Opstil trappetårne, hvis det ikke kan lade sig gøre at bruge de blivende trapper.

Stiger

Stiger må I kun bruge som adgangsvej ved lave højder og kun, hvis det bliver sparsomt med trafik på dem. I må kun transportere lette materialer og let værktøj, der kan bæres i én hånd.

Stigerne skal være gjort fast foroven og have en hensigtsmæssig hældning, så de står stabilt. Der skal være et håndtag eller håndfæste cirka 1 m over øverste niveau.

Køreveje

Vejene på byggepladsen skal være så store og i så god stand, at al gående og kørende færdsel kan foregå sikkert.

 • Adskil kørende og gående trafik.
 • Hold køreveje ensrettede.
 • Undgå så vidt muligt, at tunge og lange køretøjer bliver tvunget til at bakke. Hvor dette ikke kan undgås, udarbejdes der procedurer for, hvordan bakning kan ske forsvarligt. Det kan fx være ved, at bakningen styres af en ”flagmand”, eller der monteres bakalarmer.
 • Indret vejene, så I kan bruge egnede tekniske hjælpemidler.
 • Fjern jævnligt pløre på veje og i grøfter.

Det skal være let at rydde sne og at gruse. Ved udsigt til nattefrost skal I gruse. Frostfri grusdepoter og lavtbeliggende, afvandede snedepoter bør stå klar inden vinter.

I tørre perioder kan det være nødvendigt at vande køreveje, så spredning af støv hindres.

Opbygning og underlag

Det er en fordel at bruge de kommende boligveje og parkeringsarealer som byggepladsveje.

De midlertidige veje på byggepladsen skal også bygges op, så den tunge trafik kan komme frem uanset vejret. Derfor skal I afvande dem, så de ikke bløder op.

Vejene kan fx være hævet over terræn og forsynet med grøfter, der effektivt leder vandet til en permanent kloak.

Gangveje

Gangvejene skal være hævet over det øvrige terræn eller på anden måde være bygget op, så de til enhver tid er farbare og fri for vand og pløre.

Adgangsveje 2 kap 4
Gangvejene indrettes, så det er muligt at anvende fladvogne, sækkevogne, trillebører og andre egnede tekniske hjælpemidler til at transportere materialer m.v.

Under dette arbejde må der ikke ske sammenblanding med tung kørende trafik, som lastbiler, gravemaskiner, teleskoplæssere eller lignende.

Ved transport af materialer skal minimumsbredden på gangvejene være 80 cm, men det kan være nødvendigt at anlægge dem bredere.

Ved adgangsveje, som udelukkende skal anvendes af personer, kan bredden indskrænkes til 60 cm.

Mellem P-plads og skur skal du kunne færdes i normalt fodtøj.
Mellem skur og arbejdssted skal du kunne færdes i arbejdsfodtøj. Ved jordarbejder skal du kunne færdes på vejene i gummistøvler.

Niveauspring i terrænet skal afhjælpes ved passende trapper eller ramper.

Flugtveje

Flugtvejene skal være beskrevet i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som også skal beskrive, hvem der skal etablere, vedligeholde og fjerne dem.

Overvej flugtveje i følgende tilfælde:

 • Arbejde i udgravninger eller byggegruber.
 • Arbejde på tage.
 • Ved tagpaparbejde, hvor der altid skal være to adgangs/flugtveje.
 • Ved rørlægning, kloak, vand, fjernvarme, gas m.v.
 • Arbejde med nedrivning af bygningsdele.
 • Opstilling af og arbejde på stillads.
 • Arbejde i lukkede rum, brønde m.v.
 • Arbejde i lifte, trucks, kraner, master, skorstene og lignende. Der skal være mulighed for på stedet at kunne tilkalde hjælp til fx nødsænkning.
 • Arbejde i kanaler, rør og lignende.
 • Arbejde i krybekældre, skunkrum og lignende.
 • Ophold i skure, mandskabsvogne, container o.s. v.
 • Hvor arbejdsområderne kan blive oversvømmet.
 • Hvor de ansatte kan blive udsat for sundhedsskadelige stoffer og materialer.

Der skal normalt være flugtveje i mindst to retninger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der være visuel overvågning, kontakt til en eller flere personer eller andre særlige foranstaltninger, som sikrer arbejdsstedet.

Det er den enkelte arbejdsgivers ansvar at vurdere behovet for flugt- og evakueringsveje i forbindelse med eget arbejde, inden de ansatte starter på pladsen. Kræver denne vurdering ændringer
i bygherrens planlægning, skal dette afklares med bygherren.

Skurby

Indret skurbyen så parkering og oplag af materialer mellem skurene så vidt muligt undgås.

Ledninger for el, vand, kloak og telefon skal placeres hensigtsmæssigt, så de enkelte skure nemt kan forbindes med hinanden.

Skurbyen skal have en god belysning, så man kan orientere sig sikkert. Vand og kloakledninger skal være frostsikrede.

 • bør tage hensyn til følgende, når I placerer skurbyen:
 • Der skal være en adgangsvej til en offentlig vej eller parkeringsplads.
 • Afstanden til arbejdsstederne må ikke være for stor.
 • Man skal kunne komme til skurbyen fra en offentlig vej eller par-keringsplads uden at passere gennem et område, hvor man skal bære hjelm.
 • Man skal kunne komme til skurene fra den offentlige vej i lette sko uanset vejret.
 • Placér skurene, så der er mindst 2,5 m mellem vinduessider. Det sikrer tilstrækkeligt dagslys.
 • Der skal være flugtveje i mindst to retninger fra alle skure. Vejene skal være mindst 2 m brede og må ikke være spærret af materialer eller andet.
 • Placer skurvognene på steder, hvor de er beskyttet mod nedstyrtende materialer og generet mindst muligt af støv og anden luftforurening, støj, vibrationer, stank m.v.

På arbejdsstedet skal der være en telefon, som de ansatte kan bruge.