En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Vejarbejde

Ved arbejde på veje eller andre arealer med risiko for påkørsel skal der træffes foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede, f.eks. med afskærmninger og markeringer.

Alt arbejde som foregår ved og på veje, cykelstier og fortove er omfattet af vejreglerne og kræver, at det planlægges efter disse regler.

Afmærkningsplan

Hvis arbejdet foregår ved eller på veje, cykelstier og fortove skal entreprenøren udarbejde en afmærkningsplan, som skal godkendes af den lokale vejmyndighed. Hvis afmærkningsplanen indeholder ændringer i hastigheden på vejen, vejlukning, omkørsel eller prioritering skal afmærkningsplanen desuden godkendes af politiet. Afmærkningsplanen skal være tilgængelig på arbejdsstedet. Afmærkningen skal udformes i overensstemmelse med vejdirektoratets regler.
Afmærkningsplanen bør laves samtidig med, at I planlægger vejprojektet. På den måde bliver det lettere at tilpasse arbejdsmetoder og arbejdsforløb til afmærkningen, så denne bliver optimal.

Udstyr til afmærkning skal følge reglerne i afmærkningsbekendt-gørelsen.

Vær opmærksom på, at der gælder skærpede regler ved arbejde på større veje. Visse vejmyndigheder, herunder Vejdirektoratet, forlanger , at de, som udfører vejarbejdet, har gennemført kurset “Vejen som arbejdsplads”.

Beskyttelsesniveauer

I forbindelse med afmærkningsplanen skal der udarbejdes en beskrivelses af de beskyttelsesniveauer, man har valgt i forbindelse med det påtænkte vejarbejde. Der skal være et eksemplar af denne plan på arbejdsstedet.

Der skelnes mellem 8 beskyttelsesniveauer, som angiver forskellige typer af foranstaltninger. Disse er bl.a. afhængige af:

 • Hvilken type vejarbejde der er tale om
 • Hvor arbejdet udføres
 • Trafiktætheden og tilhørende hastighedsniveau
 • Varigheden af det påtænkte vejarbejde

Det forudsættes, at hastighedsniveauet langs vejarbejdet ikke overstiger hastighedsgrænsen eller den anbefalede hastighed.

Udover ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger forudsættes det:

 • at vejarbejderne er iført advarselsklæder,
 • at køretøjer i trafikområdet har tændt afmærkningslygte (gult blinklys).

De 8 beskyttelsesniveauer er yderligere forklaret og illustreret i ”Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m.”, som kan hentes på www.bfa-ba.dk

Vejarbejde 1 kap 5

Skiltning

Skilte og andet udstyr til afmærkning skal altid være i korrekt stand, ordentligt vedligeholdt og skal bruges rigtigt. Det er også vigtigt at vælge det rigtige materiel, der fx har den rette styrke og ikke vælter, så det kan opfylde sin funktion, selvom det er udsat for hård fysisk belastning.

Eksempler på afmærkningsmateriel:

Vejarbejde 2 kap 5

 

Vejarbejde 3 kap 5

Trafikværn

Trafikværn skal sikre både trafikanter mod at køre i udgravningen, og det skal sikre, de som arbejder i udgravningen mod påkørsel.

Ved placering af trafikværnet skal dette ske på grundlag af fabrikantens anvisninger, herunder udbøjningsbredden ved den fastsatte hastighed. Trafikværnet skal placeres med en absolut mindste afstand svarende til den maksimale udbøjningsbredde.

Man må ikke opholde sig i det arbejdsfri område, og man må ikke opbevare værktøj og opgravet jord , samt holdes fri fra trafikerende færdsel.

De anvendte trafikværn skal være testede og godkendte, og betonklodser (hoffmannklodser) kan derfor ikke anvendes som trafikværn. Et trafikværn er en kraftig afspærring, der kan modstå påkørsel (stålautoværn eller betonelementer, der opfylder testkravene i DS/EN 1317-2).

Rød/hvide plastbånd er ikke et godkendt afmærkningsmateriel og må ikke bruges.

Vejarbejde 4 kap 5
Lysafmærkninger

Lysafmærkninger af forskellig art er et andet meget effektivt afmærkningsmateriel og bruges ofte ved korte arbejdsopgaver (placeres på tavlevogne, længdegående lyslinjer, tværgående lys o.s.v). Hvis der er behov for kraftigt advarselslys, skal I sikre, at der er adgang til den nødvendige strømmængde og strømstyrke.

Vejarbejde 5 kap 5

Vejarbejde 6 kap 5Vejarbejde 7 kap 5

Ved vejarbejde, hvor der udføres gravearbejde, og gravearbejdet udføres med anlæg, skal afstanden fra udgravningens kant til vejbanen som minimum være den samme som udgravningens dybde. Afstanden er vigtig, da vibrationer fra den forbikørende trafik kan igangsætte skred i udgravningen.

Faste og bevægelige vejarbejder

Der findes to typer vejarbejder:

 1. Ved bevægelige vejarbejdere forstås både kørende arbejde med maskiner og kortvarigt arbejde, hvor afmærkningen ikke står natten over.
 2. Stationære vejarbejder er normalt arbejder, hvor afmærkningen skal stå natten over.

Arbejdsstedet skal tydeligt inddeles i arbejdsområdet og det arbejdsfri område.
Et arbejdsområde er det egentlige arbejdssted og de nødvendige friarealer, færdselsarealer, rabatter m.v., hvor arbejdsredskaber, materialer og lignende er placeret.

Vejarbejde 8 kap 5
Et arbejdsfrit område findes mellem arbejdsområdet og afspærringen mod kørebanen og skal holdes fri for materiel og personer.

Længdeafmærkningen anvendes til adskillelse mellem færdselsareal og arbejdsområde/arbejdsfrit område.

Konkret sker det ved at etablere et friområde på mindst 1 m mellem afspærringen til kørebanen og arbejdsområdet. Her må der ikke arbejdes eller stilles materialer.

Afspærring skal bestå af en tværafspærring vendt mod trafikken og en længdeafspærring mellem trafik og arbejdsplads. Der skal være en synlig markering, så friområdet kan holdes frit.

Vejarbejde 9 kap 5

Hvis det ikke er muligt at etablere et arbejdsfrit område på én m, skal der findes andre forsvarlige løsninger.

Den situation opstår ofte ved lappearbejde, arbejde på heller og arbejde i vejkryds, hvor man så må vælge andre løsninger. De er beskrevet i Lommebog for afmærkning af vejarbejder m.m. Find den på www.bfa-ba.dk.

Reflekterende arbejdstøj

Ved arbejde på vej- og vejarealer skal der anvendes reflekterende arbejdstøj, for at de ansatte er synligge for trafikanterne. Det gælder også ved gang/transport til og fra det sikrede arbejdsområde.

Vejarbejde 10 kap 5

Reflekstøj inddeles i 3 klasser:

 • Klasse 3 – reflekstøj vælges, hvis den omgivende trafik kører over ca. 60 km/t.
 • Klasse 2 – reflekstøj eller højere klasse vælges, hvis den omgivende trafik kører mellem ca. 30 og ca. 60 km/t.
 • Klasse 1 – reflekstøj eller højere klasse vælges, hvis den omgivende trafik kører ca. 30 km/t eller derunder.

Det forudsættes, at hastighedsniveauet langs vejarbejdet ikke overstiger hastighedsgrænsen eller den anbefalede hastighed.

Vær dog opmærksom på, at trafikken alligevel kan have en højere hastighed end skiltet. Brug altid klasse 3 beklædning i tvivlstilfælde, fx ved arbejdsstillinger der mindsker refleksionens synlighed, eller hvis behovet skifter.

Ved vejarbejde bør man kun bruge enten klasse 2 eller 3. Den del af tøjet, der ikke reflektere lyset, skal være enten gul, orange eller rød. Tilsynsførende og besøgende skal som minimum benytte samme beklædning som de ansatte.

Hvis reflekstøjet samtidigt anvendes i forbindelse med svejsearbejde, skal tøjet samtidigt være brandhæmmende.

Rengøring

Dårlig eller forkert rengøring af reflekterende arbejdstøj mindsker synligheden. Det kan som regel kun ses, når tøjet bliver belyst i mørke. En nedsat effekt kan føre til alvorlige ulykker, og derfor er det vigtigt at følge producentens vejledning om rengøring og vask.

Værnefodtøj

Du bør bruge særligt beskyttende fodtøj, også kaldet værnefodtøj, ved alle typer vejarbejder, da der næsten altid er risiko for skader på fødder.
Læs mere om personlige værnemidler i kapitel 6.