En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Varmt arbejde

Varmt arbejde omfatter alle arbejder, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende. Begrebet varmt arbejde omfatter således alle arbejder med åben ild. Men det gælder også arbejde med værktøjer der udvikler varme, hvor der er risiko for ildspåsættelse, fx vinkelslibere, rundsave, og værktøjer til tørring og lodning m.m. De nævnte regler og praksis kan derfor også anvendes i forbindelse med disse arbejder.
Varmt arbejde er ofte skyld i brande, fordi medarbejderne mangler viden om, hvordan de kan forhindre brand. Derfor er det vigtigt at udarbejde effektive sikkerhedsrutiner og sikre, at alle er klar over brandrisici og har fået god instruktion.

Forsikringsselskaberne stiller krav i forhold til varmt arbejde. Typisk vil firmaet der udfører varmt arbejde, blive medtaget i bygherrens bygningsforsikring.

Udfyld en aftaleblanket om varmt arbejde, før arbejdet går i gang. I kan få blanketten hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut på www.brandteknisk-institut.dk.

God planlægning kan forebygge risikoen for brand og eksplosioner. Hvordan det konkret skal ske, skal fremgå af udbudsmaterialet eller være beskrevet i sikkerheds- og sundhedsplanen.

I mange tilfælde vil det være nødvendigt med vagtmand i en periode, efter det varme arbejde er afsluttet. Arbejdsgiveren har pligt til at informere ansatte om brandrisiko og instruere dem i at forebygge og bekæmpe en eventuel brand.

Brandfare

Der er to kategorier for brandfare ved varmt arbejde:

 1. Fejl ved eller forkert brug af værktøj.
 2. Varme fra arbejde, som antænder brændbart materiale.

I kan i begge situationer forebygge brandfaren med enkle midler:

 • Tjek, at værktøjet er forsvarligt vedligeholdt og kun bliver anvendt som forudsat af fabrikanten.
 • Fjern alt brændbart materiale. – fx kendte selvantændelige produkter/processer (linolie og lignende klude). Hvis det ikke er muligt at fjerne materialet, skal det opbevares i dertil egnet beholder.

Undersøg bygninger for forhold, der skal tages specielt hensyn til, før arbejdet går i gang.

 • Bliver der opbevaret brandbare materialer, væsker eller gasser?
 • Er der hulrum med brandbare materialer?
 • Er der skjulte kabelføringer eller udsugningskanaler, som munder ud under eller lige over taget, hvorfra der kan blæse brandfarlige dampe eller støv?
 • Er der gammelt papir, spindelvæv m.v., som let kan antændes og starte større brande?

Andre forhold, der kræver opmærksomhed:

 • Affald og tom emballage skal løbende smides i egnede beholdere.
 • Hold altid flugtvejene fri.
 • Opbevar svejseudstyret forsvarligt efter arbejdets ophør.
 • Rygning er forbudt, hvor opløsningsmidler og blandinger med opløsningsmidler anvendes og opbevares.
 • Placer skumslukkere på hver etage.
 • Sæt skilte ved skumslukkere og pile, der viser vej til disse.
 • Oplys de ansatte om brandværn.

Ved alle telefoner opslås telefonnummer til alarmcentral samt pladsens adresse. Indtast evt. nummer til alarmcentralen på mobiltelefonen.

Ved skæring, slibning og svejsning forplanter varmen sig primært som gnister fra det materiale, som der bliver arbejdet med (”kolde” gnister findes ikke).

Slukningsmateriel

Tjek jævnligt slukningsudstyret og se efter, om ildslukkerne er uden synlige fejl og mangler, at plomberingen er intakt og manometeret viser korrekt tryk.

En slukker i dårlig stand giver falsk tryghed og kan ikke stoppe en brand, før den udvikler sig.

Slukkere skal være godkend t og mærket med ”DS”. Ifølge loven skal en DS-godkendt fyldestation stå for fyldning og trykprøvning mindst hvert 5. år.

Hvis en slukker bliver brugt udendørs, er udsat for skiftende vejr eller ofte bliver transporteret, skal den have et serviceeftersyn mindst hvert halve år af et DS certificeret servicefirma.

Arbejde med åben ild

Brug af åben ild, også kaldet varmt arbejde, er fx arbejde som tagdækning og svejsning.

Arbejdsgiveren har pligt til at informere ansatte om brandrisiko og instruere dem i at forebygge og bekæmpe en eventuel brand. Undgå åbne flammer, der kan komme i berøring med brændbare materialer eller bygningsdele. Sørg også for, at der ikke er revner eller fuger i bygningsdele og afdækninger, hvor brændende/glødende materialer kan trænge igennem.

Varmt arbejde 2 kap 5

Vær særlig opmærksom på ild i små hulrum, fx ved tagdækning og metalbearbejdning. Ilden kan krybe langt i små hulrum og antænde brændbart materiale langt fra arbejdsstedet.

Del planlægningen af arbejdet op på følgende måde:

 • Forholdsregler inden arbejdet påbegyndes.
 • Indretning af arbejdspladsen.
 • Udførelse af arbejdet.
 • Forholdsregler under arbejdet.
 • Forholdsregler ved brand.
 • Forholdsregler, når arbejdet afsluttes og herunder brandvagt.