En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Svejsning og skæring

Svejse- og skærerøg indeholder gasser og en række tungmetaller, der tilsammen kan give kronisk bronkitis og kræft i luftvejene. Derfor skal røgen altid fjernes effektivt. Sørg for at beskytte huden mod ultraviolet lys og gnister. Svejselys kan desuden give varige skader på øjnene.

Materialer med overfladebelægninger

Fedt, maling og anden overfladebelægninger skal være fjernet, før man begynder at svejse. Rens så vidt muligt mekanisk og brug kun organiske opløsningsmidler, hvis du ikke kan få overfladen ren på andre måder. Brug altid relevante åndedrætsværn og sørg for, at rester fra opløsningsmidler er fjernet før svejsning.

Svejserøg

Fjern svejserøg og slibestøv med et egnet ventilations- og udsugningsanlæg. Brug et transportabelt anlæg, hvis det ikke er muligt at etablere en central udsugning. Er det heller ikke muligt, anvend da egnet åndedrætsværn.

Hvis det ikke er muligt at etablere effektiv procesventilation med udsugning til det fri, skal der tages stilling til, hvordan spredning til andre på byggepladsen undgås, og der skal ophænges skilte, der angiver, at arbejde og færdsel i området kun må ske med egnet åndedrætsværn.

Støj

Metalbearbejdning som skæring og slibning medfører typisk høreskadende støj, der skal imødegås ved fx indkapsling, støjdæmpning eller lignende. Det kan være nødvendigt at anvende egnet høreværn. Andre må ikke udsættes for sundhedsskadelig eller unødig støjpåvirkning. Områder, hvor der skal anvendes høreværn, skal være afgrænset, og der skal være skiltet med krav om anvendelse af høreværn.

Uddannelse

Det kræver en særlig sikkerheds- og sundhedsuddannelse at udføre svejsearbejde og termisk skæring i metal samt slibning i forbindelse hermed. Anden slibning er ikke omfattet af det særlige uddannelseskrav. Det samme krav om uddannelse gælder operatører af svejse- og skæremaskiner, der kan udvikle røg.

Uddannelsen skal være godkendt af Arbejdstilsynet og bliver udbudt mange steder.

Handsker

Brug handsker, når du skal svejse. De beskytter mod bestråling eller forbrænding fra svejseflammen.

Svejser du i en knælende stilling, skal du bruge knæbeskyttere/pude og egnede ankelmanchetter og forklæde, der beskytter mod gnister og glødende metaldråber.

Øjenværn

Svejsning og skæring 1 kap 5

Brug svejsehjelm, håndskærm eller egnede briller med sidebeskyttelse hvis du skal svejse eller er i nærheden af svejsestedet. Brug den rigtige type filterglas i svejsehjelm, hånd-skærm eller egnede briller. Endnu bedre er det at bruge fast eller flytbar skærm, hvor tæthedsgraden er den samme som i beskyttelsesglassene.

Svejselys/svejseøjne

Lysoverfølsomhed, rindende øjne, hævede øjenlåg og kraftige smerter i øjnene er typiske symptomer på „svejseøjne“. Hvis du oplever disse symptomer, skal du hurtigt søge læge. Lægen kan ordinere den receptpligtige medicin der hjælper og samtidigt fortælle om, hvordan medicinen skal bruges.

Tag stilling til spørgsmålet når virksomheden skal lave sin APV og få evt. rådgivning hos øjenlæge – inden arbejdes igangsættes.

Brandfare

Brandfarlige stoffer skal fjernes fra svejsestedet. Er der behov for at svejse tæt på brandfarlige stoffer, der ikke kan fjernes, bør der være både vagtmand og ildslukker.
Tjek tilstødende rum, der via rør er forbundet med det rum, hvor der bliver svejset. Undersøg også, om en eventuel brand vil blokere flugtmulighederne. Lav altid kontroleftersyn, når du er færdig med at svejse.

El-svejsning

Rør ikke ved elektrisk ledende genstande, der ofte findes mellem rør og bag beholdere m.v. Fugtig jord kan være ledende. Vær derfor ekstra opmærksom, hvis du er våd af regn eller sved.

Når du skal svejse:

 • Benyt hele og tørre svejsehandsker, også til evt. hjælper. Du må kun røre elektroden med isolerende handsker.
 • Anbring ikke elektroden mellem arm og brystkasse, når du skifter ud.
 • Anbring ikke svejsekablet over nakken eller armen.
 • Hold arbejdsdragten tør og hel.
 • Udskift straks beskadiget svejseudstyr.

Er der risiko for, at kroppen kommer til at røre ledende dele (fx i kedler, beholdere), er der følgende krav til svejseaggregatet:

 • Tomgangsspændingen skal nedsættes til 12 volt vekselspænding eller omsættes til højst 100 volt jævnspænding inden 0,2 sek. efter, at lysbuen er slukket.
 • Der skal findes en overvågningsanordning, så beskyttelsen kan kontrolleres.

Gas/autogen-svejsning

Tjekliste ved gassvejsning (autogensvejsning):

 • Sørg for at sikre stålflaskerne mod stød, slag, væltning eller varme-påvirkning.
 • Opbevar dem, så de er beskyttet mod sol og regn.
 • Opbevar fyldte og tomme flasker adskilt.
 • På tomme flasker skal flaskeventilen være lukket og beskyttelses-hætten sat på.
 • Gas og iltslanger skal være hele og må ikke have samlinger.
 • Flaskeventiler må ikke smøres eller udsættes for vold.
 • Flasker med defekte ventiler må ikke bruges.

Svejsning og skæring 2 kap 5

 • Flasker transporteres med egnet transportvogn.
 • Kontrollerer om flaskerne har gennemgået periodisk undersøgelse. Dato for næste undersøgelse vil være påstemplet den enkelte flaske.

MIG-svejsning

Ved MIG-svejsning opstår der ozon, som dannes i en kugle rundt om lysbuen i op til en meters afstand.

Ozon, som er sundhedsfarligt, kan kun fanges effektivt med lavtryksudsugning, der har en meget større gribezone end højtryksudsugning.

Beskyt dig mod sprøjt og optisk stråling af en hjelm med løsthængende halsbeskyttelse samt handsker og dækkende arbejdstøj. Hjelmen skal være forsynet med selvlukkende svejseglas, der automatisk ændrer tætheden på svejseglasset, når lysbuen tændes. Selvlukkende svejseglas mindsker risikoen for svejseøjne, da man undgår den påvirkning, der kan komme, hvis hjelmen lukkes for sent, når lysbuen tændes.

Opsæt endvidere skærme for at beskytte kollegerne mod direkte og reflekteret optisk stråling.

Ved høje strømstyrker og ved svejsning i aluminium dannes ozonen så langt væk fra lysbuen, at lavtryksudsugning har svært ved at fange ozonen effektivt. Derfor skal lavtrykssugningen i denne situation kombineres med brug af egnet åndedrætsværn mod ozon.
Åndedrætsværn med turboenhed (turbomaske) accepteres kun af Arbejdstilsynet, hvis lavtryksudsugningen effektivt fanger al røgen, ellers skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn.

Oxygen (ilt)

Oxygenflasker skal have blå kendingsfarve med hvide skuldre. Flasker, ledninger og apparater må ikke komme i berøring med olie eller andre fedtstoffer, fordi det kan forårsage selvantændelse.

Svejsning og skæring 3 kap 5

Acetylen (gas)

Acetylenflasker skal have rødbrun kendingsfarve. Acetylen er meget eksplosiv. Benyt aldrig en flaske med utæt eller defekt ventil. Flasken bør stå oprejst under brug. For at forhindre tilbageslag i acetylenflasken skal man montere tilbageslagssikringsventil ved reduktionsventilen. Tilbageslag eller stærk ophedning kan medføre, at flasken eksploderer.

Lodning og flusmidler

Ved opvarmning afgiver de fleste flussmidler generende dampe (ofte syredampe), som er sundhedsfarlige. Dampene skal fjernes ved udsugning, inden de når frem til næse og mund. Flussmidler og loddemetaller må ikke indeholde over 0,1% cadmium på grund af forgiftningsfare.