En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Nedrivning

Nedrivning af bygninger kræver planlægning og tilrettelæggelse. Gennemgå bygningen eller konstruktionen, før arbejdet startes op.

Den, som projekterer en bygge- eller anlægsopgave, hvori der indgår nedrivning, har pligt til at udforme projektet på en sådan måde, at nedrivningen kan ske forsvarligt. Den projekterende skal rådgive bygherren om nødvendige undersøgelser fx undersøgelse for asbest og bly i bygningen.

Nedrivning 1 kap 5

I mange tilfælde vil nedrivning af bygninger eller større delnedrivninger være at betragte som særligt farligt arbejde. Det indebærer, at bygherren på byggepladser, hvor der er mere end en arbejdsgiver samtidigt, skal udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed for dette arbejde.

Arbejdsgiveren skal vurdere arbejdet med angivelse af foranstaltninger, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Vurderingen skal foreligge skriftligt.
Bygningen eller konstruktionen skal bl.a. vurderes i forhold til følgende:

 • Er der sundhedsskadelige materialer, bygningsdele eller efterladenskaber, fx:
  • asbest, PCB, klorerede paraffiner, maling med tungmetaller (bly, zink og kviksølv)?
  • Narkosprøjter/kanyler, batterier eller fækalier (afføring) fra mennesker og dyr?
  • har bygningen fx været brugt til opbevaring af kviksølvbejset korn, foderstoffer eller har været stærkt fugtskadet (biologisk aktivt støv)?
 • Kan underlaget være forurenet?
 • Kan en selektiv nedrivning svække stabiliteten?
 • Skal I ved nedrivningen tage særlige hensyn til omgivelserne, fx ved vibrationer, støj eller støv?
 • Er der el, gas, vand eller andre installationer, der kræver en særlig behandling?
 • Kan I udføre arbejdet på en anden og mindre arbejdsmiljøbelastende måde, fx sprængning eller skæring frem for hugning?
 • Skal I fjerne isoleringsgranulatet inden nedrivningen, så I undgår støvbelastning?
 • Er der forspændt beton med wirer?

Viser vurderingen, at der fx er asbest, PCB, mineraluld, maling med tungmetaller (bly, zink og kviksølv) eller afføring skal dette være fjernet, før I går i gang med det egentlige nedrivningsarbejde.

Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person, der kan vurdere, om de bygningsdele, der står tilbage, er stabile. Der skal også være erfarne folk blandt dem, der udfører selve nedrivningen.

Unge under 18 år må kun arbejde med nedrivning, hvis det sker i forbindelse med en kompetencegivende uddannelse (fx som lærling), og de er instrueret forsvarligt.

Tjekliste før nedrivning

Før nedrivningsarbejdet går i gang, skal entreprenøren sikre sig, at:

 • El-ledninger, gasledninger og lignende er afbrudt (af autoriseret
  installatør).
 • Arbejdsområdet afspærres, og at der løbende monteres midlertidige afstivnings- og sikringsforanstaltninger.
 • Der er nødvendigt afstivningsmateriel.
 • Døre og vinduer dækkes, så materialer ikke falder ud.
 • Udsætte en vagt, hvis det er nødvendigt.
 • Transport- og færdselsveje sikres med overdækning, hvis det er påkrævet.
 • Arbejdet udføres i den rækkefølge, der fremgår af udbudsmaterialet og tidsplanen.
 • De nødvendige skilte er sat op.
 • Ikke-bæredygtige konstruktioner er sikret.
 • Fornødne stilladser og andre tekniske hjælpemidler er etableret.
 • De ansatte har de nødvendige personlige værnemidler til rådighed, og at de bruger dem – fx hjelm og sikkerhedsfodtøj.
 • Affald placeres og bortskaffes, jf. udbudsmaterialet.
 • Anvendte maskiner og anlæg er ren- og klargjort sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt før og efter brug. Fx om der er taget særligt stilling til efterladte tekniske hjælpemidler, maskiner, tryk- og materialebeholdere, elevatorer, udstyr med strålingskilder og lignende.

Støv

Nedsæt mængden af støv i luften ved hjælp af udsugning, rengøring med egnet støvsuger og oversprøjtning med vand. Brug om nødvendigt støvmasker, øjenværn og støvafvisende arbejdstøj.

Som støvmaske kan du bruge halvmaske monteret med støvfilter klasse P2 eller endnu bedre en helmaske. Det er en god ide at bruge grovstøvfilter til beskyttelse af finstøvfilteret.

Nedrivning 2 kap 5

Traditionelle engangsmasker vil normalt ikke være egnede til nedrivning og lignende meget støvende arbejde.

Da nedrivningsarbejde i mange tilfælde udvikler meget støv, selvom dette forsøges begrænset, vil det i mange situationer være nødvendigt at anvende åndedrætsværn i hele arbejdstiden. Her vil et almindeligt filtrerende åndedrætsværn ikke kunne anvendes, da det maks. må anvendes 3 timer fordelt over en hel arbejdsdag. Der vil i stedet kunne anvendes egnet turbofiltermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Læs mere om brug af åndedrætsværn i kapitel 6.