En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Krybekældre, loft- og skunkrum

Arbejde i trange rum kan deles op i to grupper:

 1. Installationsarbejde i nybyggeri (herunder også større ombygninger og renoveringer.
 2. Reparation og vedligeholdelse af installationer i eksisterende bebyggelse.

Både ved installationsarbejde og ved reparation bliver de ansatte udsat for meget store ergonomiske belastninger af hele kroppen.

Det er ofte nødvendigt at krybe eller kravle i dårlige stillinger og i mange tilfælde over forskellige forhindringer som installationer, forskellig højde.

Derfor er faren for arbejdsulykker ofte større, der sker nedslidning, bl.a. er knæ meget udsatte, og arbejdet kan være psykisk belastende.

Ved arbejde i snævre rum kan det være nødvendigt at supplere arbejdspladsvurderingen med en beskrivelse af forholdene på arbejdsstedet og herunder adgangsforhold.

Det kan også være nødvendigt at lave en beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan. Den skal beskrive, hvordan tilskadekomne kan evakueres, og skal godkendes af det lokale redningskorps.

Nybyggeri

Ved nybyggeri er problemet i princippet løst. Her siger Bygnings-reglementet, at der skal være en passagehøjde på mindst 1,9 m og en fri bredde på mindst 0,7 m i krybekældre med installationer, der kræver betjening, eftersyn eller vedligeholdelse.
Hvis installationerne kan betjenes via et aftageligt dæk, er det i orden at etablere en krybekælder.

Eksisterende bygninger

I eksisterende bygninger er det ofte umuligt at ændre på de trange rum. Her er det nødvendigt at planlægge arbejdet, så perioden med belastende arbejdsstillinger bliver kortest mulig.

Det kan ske ved, at:

 • Den daglige arbejdstid begrænses.
 • De ansatte får mulighed for ekstra pauser ud over de normale spise- og drikkepauser.
 • Man ikke arbejder alene (jævnlig kontakt til personen).
 • De ansatte får særligt arbejdstøj, om nødvendigt egnet åndedræts-værn og andre personlige værnemidler (bl.a. knæbeskyttere, hjelm og bløde isolerende plader til at ligge/sidde på under arbejdet).
 • Orienterings- og arbejdsbelysningen er i orden og koblet på to forskellige grupper i el-tavlen.
 • Der anvendes små vogne til transport af værktøj og materialer de steder, hvor dette er muligt.
 • Der er udstyr til rådighed, som gør det muligt at få eventuelle tilskadekomne ud.
 • Afstanden imellem adgangsstederne højst er ca. 15 m (kan være nødvendigt at lave flere huller i de eksisterende bygninger eller til det fri).
 • Adgangshullerne har en størrelse på mindst 60 x 80 cm.
 • Der er bekvem adgangsvej til adgangshullet de steder, hvor det ligger over eller under det øvrige terræn.
 • Foretage en grundig rengøring af arbejdsstedet, inden arbejdet igangsættes.

Afstanden mellem arbejdssted og udgangene bør være endnu kortere end maksimumgrænsen, hvis der er risiko for brand, dampe og lignende, hvis der ligger rør og lignende, der hæmmer flugtvejene, eller hvis udsynet er begrænset.

Brug vurderingsskemaet (se nedenfor), når I skal fastsætte den maksimale daglige arbejdstid i en krybekælder.

Krybekældre, loft- og skunkrum kap 5

Nødbelysning er obligatorisk under arbejde i en krybekælder. Det kan fx være en batterilygte, der kan bruges som orienteringslys ved strømsvigt.

Støv, asbest m.v.

At arbejde i kælder eller skunk øger risikoen for sundhedsfarligt støv, isoleringsmaterialer og rester af byggematerialer, som kan være sundhedsskadelige. I bygninger fra før 1975 er der risiko for kontakt med isoleringsmaterialer, som indeholder asbest. Der kan også forekomme asbest i andre materialer, som har været anvendt til midt i 1980’erne.

Hvis der er asbest, skal arbejdsområdet være rengjort, før arbejdet kan begynde. Rengøringen skal foretages af personer med uddannelse i at fjerne asbest.

I fugtskadede bygninger skal man være opmærksom på biologisk aktivt støv – skimmelsvamp og lignende.

I andre situationer kan der være behov for at rydde op, før arbejdet kan begynde. Fx hvis der er for meget støv, dyreekskrementer eller for meget byggeaffald. Kravl ikke rundt i murbrokker og andet byggeaffald, da det kan give skader på hænder og knæ.

Arbejde på loft, i skunke og i krybekældre kræver stor opmærksomhed og skal altid planlægges. De nødvendige hjælpemidler, værnemidler og tekniske hjælpemidler skal være til stede, før arbejdet begynder.