En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Gravearbejde

En erfaren person bør lede og overvåge gravearbejdet, herunder vurdere jordens beskaffenhed og tage stilling til skråningsanlæg og brug af afstivningsmateriel.

Før I begynder at grave, kan det være nødvendigt at undersøge følgende hos de lokale myndigheder eller forsyningsselskaberne:

 • Forurening i jorden fra tidligere produktion eller lossepladser.
 • Eventuelle tidligere opgravninger i forbindelse med forsynings-ledninger eller andet.
 • Om der er installationer i jorden, I skal tage særligt hensyn til. Det kan fx være gas, el eller kommunikationsledninger.
 • Gravetilladelse fra de kommunale myndigheder.

Det kan være nødvendigt at foretage undersøgelser af jorden før igangsætning af gravearbejdet, fx om der er forurening i jorden og i hvilket omfang.

Skriftlig vurdering – arbejdsplan

Ved gravearbejde i dybder over 5 m (særligt farligt arbejde) skal arbejdsgiveren lave en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse. Vurderingen skal om nødvendigt indeholde konkrete foranstaltninger, så en eventuel fare kan undgås.

Hvis der er mere end en arbejdsgiver skal bygherren i sådanne tilfælde også lave en Plan for Sikkerhed og Sundhed. Alle arbejds-processer skal kunne foregå forsvarligt, også med hensyn til ergonomi og gode arbejdsstillinger.

Nødberedskab

Ved planlægningen af gravearbejdet kan konkrete forhold betyde, at der skal udarbejdes en nødberedskabsplan. Her skal det nødvendige materiel være til rådighed. Det kan fx være pumper, stiger, ekstra afstivningsmateriel, åndedrætsværn og særligt arbejdstøj, hvis der er risiko for at støde på forureninger.

Sikkerhed ved gravearbejde

Sørg for at afdække jorden og brug lys i den mørke årstid. Regn, sne, frost , tøvejr og mørke kan have stor betydning for sikkerheden ved gravearbejde.

Bag en tilsyneladende stabil jord kan der være sandårer, vandførende lag (flyd) og tidligere opgravning med løsere fyld. Desuden rummer alle skrænter risiko for sammenskridning. Tag særligt hensyn til fx sand, flyd, mose, vandåre eller højtliggende grundvandsspejl.

Vær endvidere opmærksom på bygninger, konstruktioner, ledninger eller træer tæt på, hvor I skal grave.

I skal endvidere tage hensyn til fx tung trafik fra busser, lastbiler eller pæleramning og sprængning, der kan påvirke jordens stabilitet.

Gravearbejde ved vejarbejde

I skal lave en afmærkningsplan, hvis gravearbejdet foregår ved eller på veje med trafik. Den lokale vejmyndighed skal godkende planen, som skal følge reglerne for afmærkning.

Afstand mellem arbejdssted og vej er vigtig, da vibrationer fra den forbikørende trafik kan føre til skred i udgravningen.

Udgravning uden afstivning

Det er vigtigt, at siderne ikke skrider ved en udgravning uden afstivning. Det kan I bl.a. sikre:

 • ved etablering af anlæg,
 • ved at holde siderne jævne og frie for store sten, og
 • ved at fjerne opgravet jord, så det ikke ligger og belaster kanterne, eller den opgravede jord kan skride ned.

Som sikring mod farlig sammenskridning kan der laves et såkaldt skråningsanlæg, hvor siderne har form som trappetrin med en hældning på 1:2 (1 hen og 2 op). Ved gravedybder over 5 m skal anlægget have en hældning på 1:1.

Undtagelsesvis kan det være forsvarligt at arbejde i udgravninger uden anlæg i en dybde af 1,7 m – hvis det vurderes, at jorden er stabil. Dog skal der normalt foretages sikring mod sammenskridning ved arbejde i smalle udgravninger, hvor der fx skal arbejdes knæliggende.

Ved gravearbejde i forbindelse med vejarbejde skal afstanden fra udgravningens kant til vejbanen som minimum være den samme som udgravningens dybde.

Udgravning med afstivning

I skal afstive udgravningen, når det ikke er muligt at lave et skråningsanlæg. Det kan I gøre på flere måder:

Gravearbejde 1 kap 4
Brug klemmer, hvis I højst skal grave ned til en dybde af 2,25 m. Bag klemmerne skal der være krydsfinerplader på højkant, der rager 0,15 m op over kanten.

Gravearbejde 2 kap 4

Brug strækplanker, hvis I skal grave dybere end 2,25 m.
Brug en gravekasse. Den skal rage mindst 0,15 m op over kanten, når den står i bunden af udgravningen. Gravekassen skal nå helt ned i bunden af rendegraven.

Gravearbejde 3 kap 4

Ved brug af gravekasse gælder i øvrigt, at man kun må opholde sig på det areal, der er sikret af gravekassen. Desuden skal det være muligt at komme op fra gravekassen ved hjælp af en stige.

Det samme gælder ved etablering af afstivning med klemmer eller strækplanker. Her færdiggøres mest muligt på terræn ved påbegyndelse af afstivningen. Herefter etableres afstivningen løbende fra terræn og fra den afstivede del af udgravningen.

Skal der være rækværk langs udgravningens kanter på terræn, kan dette etableres som en del af afstivningen.

Gravearbejde 4 kap 4

Ved store gravedybder kan det være nødvendigt at etablere en spunsvæg.

Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet

Er der ledninger i jorden eller luften, hvor I skal grave, skal de forhold indgå i planlægningen af gravearbejdet.

Sørg for:

 • Oplysninger om alle ledninger inden for 10 m fra opgravnings-
  stederne.
 • At installationer i jorden er godt afmærket.
 • At luftledninger, vejbane, cykelsti er tydeligt afmærket på tegninger og lignende.

Gældende sikkerhedsafstande ved arbejde i nærheden af luftledninger. De viste minimumsafstande skal overholdes.

Gravearbejde 5 kap 4

Gravearbejde 6 kap 4

Respektafstanden ved lavspændingsluftkabel er 1,5 m i en radius fra kabelophæng samt 3 m fra jordniveau og op hertil.

Brud på luftledninger eller jordkabler

Hvis en gravemaskine rammer en luftledning eller et jordkabel, skal du som fører gøre følgende:

 • Blive på maskinen, indtil spændingen er fjernet fra ledningen.
 • Holde alle borte fra maskinen – se sikkerhedsafstand.
 • Underrette det lokale elforsyningsselskab, ring evt. 112.

Adgangs- og flugtveje

Ved alle udgravninger skal der være forsvarlige adgangs- og flugtveje.

Gravearbejde 7 kap 4
I smalle udgravninger skal der være en stige tæt ved arbejdsstedet.

Byggegruber

Faren for jordskred er særlig stor, når arbejdet foregår i en byggegrube, da siderne ofte skal stå i længere tid og dermed påvirkes af vejr og vind.

Skrænterne skal derfor enten være afstivet eller have et skråningsanlæg, når arbejdet foregår mellem fundament og skrænt.

Arbejdsarealet skal være på mindst én meters bredde (målt i knæhøjde). Bunden af byggegruben skal være plan og jævn, så der kan arbejdes forsvarligt – læg evt. et lag stabilgrus. En trappe skal sikre, at man kan komme til og fra byggegruben. Den skal have gelænder på begge sider med både hånd- og knæliste. Hvis der skal transporteres værktøj på trappen, skal den være mindst 0,8 m bred

Gravearbejde 8 kap 4
Trappen skal hælde efter formlen to stigninger og en grund = 0,60 til 0,63 m, og de enkelte trin må højest stige med 0,2 m.

I byggegruber, som er spundset, opstilles et trappetårn som adgangsvej eller evt. en byggeelevator.

Der skal altid være en stige tæt på arbejdssteder, som man kan bruge som flugtvej mellem fundamentet og skrænten.

Man må ikke kunne falde ned i byggegruben. Opsæt markering 2 m fra kanten eller etablér rækværk. Rækværket må kun være åbent ud for trappen.