En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Elementmontage

Elementmontage betragtes som farligt arbejde, hvor bygherren skal lave en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvis der er mere end en arbejdsgiver i gang samtidigt på byggepladsen.
Ved særligt farligt arbejde skal arbejdsgiveren også lave en skriftlig vurdering med foranstaltninger (arbejdsplan), så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og den bør indgå i grundlaget for opstartsmødet og instruktionen af de ansatte.

Projektering

Der er mange parter involveret i et elementprojekt. Bygherrens koordinator i projektfasen bør kontrollere, at der er taget stilling til den midlertidige statik for bygningen, mens den opføres. Herunder, at der er lavet en plan for den midlertidige afstivning, og hvornår den må fjernes.
Det er vigtigt at koordinere arbejdet før montagen og samtidig gennemgå projektet i alle dets detaljer. Det bør ske på et møde, hvor Plan for Sikkerhed og Sundhed eventuelt bliver justeret. Aftalegrundlaget fastlægges efter modellerne i BIPS 113A.

Opstartsmøde

På et opstartsmøde skal montagesjakket have instruktioner om montagen. Man skal gennemgå projektmaterialet, Plan for Sikkerhed og Sundhed, leverandøroplysninger, specialelementer, kontrolpunkter, kranplacering m.m. Køreveje, oplagsplads og arbejdsområde for kran skal være beskrevet i bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Montagevejledningen skal beskrive korrekt montering og afstivning.

Transport og aflæsning af elementer

Der skal være et plant og vandret underlag med tilstrækkelig bæreevne, hvor man kan afsætte vægpaller/flats eller lignende. Aflæsning af elementerne skal ske efter leverandørens anvisninger.

Hvis vægpallen er defekt ved levering på pladsen, fx hvis elementerne ikke har indgreb i dorne, SKAL leverandøren angive en alternativ måde at aflæse elementerne på. I modsat fald skal elementerne sendes tilbage til leverandøren.

Elementmontage 1 kap 5

Midlertidig oplagring på pladsen skal så vidt muligt undgås. Hvis det er nødvendigt med omlæsning eller midlertidig oplagring, skal det altid ske efter leverandørens anvisninger. Oplagring vil normalt ske på dertil indrettede reoler/paller eller flats.

Hvis man vælger andre oplagringsmetoder, er det ansvarspådragende. Og det skal derfor sikres, at omlæsning og oplagring har mindst samme sikkerhedsniveau som den metode, der er beskrevet i leverandørens anvisning.

Kranvalg

Ved brug af kran skal løftekapaciteten være stor nok til at kunne placere elementerne rigtigt og sikkert. Elementets vægt er angivet på elementets mærkeseddel. Vær opmærksom på, at tolerancen på elementer er +/–10% af elementets vægt.

Elementmontage 2 kap 5

Dorne

Der findes en ”standard” for dornstørrelser:

  • 40 mm, maks. 4,5 tons, 100–800 mm elementbredde
  • 60 mm, maks. 10,5 tons, 200–800 mm elementbredde
  • 90 mm, maks. 25,5 tons, 200–1200 mm elementbredde

Forudsætningen er én dorn i kvaliteten 34CrNiMo6.
Strop eller kæde skal løfte så tæt på elementet som muligt, så dornen ikke bukker. Brug afstandsrør.

Elementmontage 3 kap 5
Montering

For at planlægge en sikker og forsvarlig montage er der brug for alle oplysninger, der kan have indflydelse på den midlertidige afstivning af betonelementerne. Det er montagelederens ansvar at fremskaffe disse informationer. Informationerne skal indeholde en beregning og stillingtagen for den samlede midlertidige statik og dermed også for den midlertidige afstivning.

Leverandøren skal levere de nødvendige anvisninger for montagen af det enkelte element. Rækkefølgen af elementerne og den midlertidig afstivning bliver bestemt ud fra disse oplysninger.

Under arbejdet med montering af betonelementerne må der ikke samtidigt foretages andet arbejde i nærheden. I arbejdsgiverens skriftlige vurdering af arbejdet skal der tages stilling til, hvor og hvornår der må udføres andet arbejde, herunder understopning.

Afstivning

Midlertidig afstivning af beton elementerne skal ske i overensstemmelse med afstivningsplanen, som udformes ud fra konstruktionens midlertidige statik og de enkelte betonelement-leverandørers anvisninger.

Elementmontage 4 kap 5

Det er god branchepraksis, at der skal være mindst to afstivninger under monteringen af væg- og søjleelementer. Enten to skråstivere eller en skråstiver og et forbindelsesbeslag til sammenkobling med et naboelement. Det forhindrer, at de vælter. Søjler skal også være fastgjort i bunden.

Ved fastgørelse i huldæk eller ikke fuldt afhærdet beton (inkl. elementer) kan det være nødvendigt at efterprøve, om den nødvendige udtræksværdi kan opnås. Betonskruer bør kun bruges én gang – defekt gevind nedsætter udtræksværdien.

Tilspændingsmoment for bolte afhænger af den anvendte inserts og skal udføres i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning. Spørg leverandøren, hvis du er i tvivl om tilspændingsmomentet.

Det er en forudsætning, at der anvendes momentnøgler ved tilspænding. Endefladerne på elementstøtterne skal hvile helt an mod elementet og mod dæk.

Såfremt udformningen af projektet gør det nødvendigt med særligt udformede beslag, skal den projekterende oplyse om dette.

Demontering af afstivning

Fjern ikke afstivningen, før bygningen er stabil. Det er den først, når understøbninger m.v. er tilstrækkeligt hærdet. Det skal fremgå af projektmaterialet.

Facade- og vægelementer

Ved montage af ydervægge skal rækværkerne være på plads inden montagen.

Elementmontage 5 kap 5

Fjern rækværkerne igen, enten i takt med montagen eller på et senere tidspunkt. Der skal være sikret mod nedstyrtning, når rækværkerne fjernes, fx ved hjælp af faldsikringsudstyr.

Montering af dæk/tagelementer

Ved montage af dæk skal de bærende konstruktioner forinden være understoppet eller på anden måde være sikret bæreevne.

Der skal være rækværk langs facaden, der let kan føres frem til montagefronten.

Der skal altid være rækværker bagved og langs ydersiden af montage fronten. Dækelementer skal oplægges parallelt, da det minimerer faren for nedstyrtning og tiltning.

Der skal være sikret mod nedstyrtning under montagearbejdet, minimum med faldsikringsudstyr.