En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Arbejde i lukkede rum og brønde

Sørg altid for at forebygge ulykker ved kvælning, forgiftning og lignende.

Vær særlig opmærksom ved arbejde i bl.a.:

 • brønde,
 • pumpehuse,
 • tunneler,
 • rørledninger,
 • siloer,
 • skakte og lignende steder.

Unge under 18 år må ikke arbejde i lukkede rum, brønde, ledninger m.v., hvis der er risiko for kvælning, eller hvis der er eksplosionsfare.

Meget af dette arbejde vil være særligt farligt arbejde. Det inde-bærer, at arbejdsgiveren altid skal lave en skriftlig vurdering med foranstaltninger, så arbejdet kan udføres sikkert.

Er der beskæftiget personer på arbejdsstedet fra mere end en arbejdsgiver, skal bygherren udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for arbejdet.

Brøndarbejde

Der skal altid være mindst én vagtmand ved arbejde i brønde og lignende. Han skal hele tiden være i kontakt med de personer, der arbejder i brønden. Ofte er der også brug for en hjælper, som vagtmanden hurtigt kan tilkalde.

Før arbejdet begynder:

 • Kontrollér, om brøndsider og lejdere m.v. er intakte.
 • Eventuelle skader skal straks udbedres.
 • Brønden skal være udluftet effektivt – indblæs frisk luft om nødvendigt.
 • Inden nedstigning kontrolleres om luften i brønden er ren og tilstrækkelig iltholdig. Gentag målingen, mens der arbejdes i brønden.
 • Mål for iltindhold, svovlbrinte og eksplosionsfarlige stoffer.
 • Personer, der arbejder i brønde, skal kunne reddes op. Brug altid løftesele og line. Linen skal være forbundet til et treben med spil eller lignende.
 • De ansatte skal være instrueret og oplært i brugen af rednings-udstyr m.v.

Arbejde i lukkede rum og brønde 1 kap 5

Er det er nødvendigt at gå ned i en brønd, som ikke kan udluftes forsvarligt, gælder følgende:

 • Brug egnet (luftforsynet) åndedrætsværn.
 • Værktøj, redskaber, belysning og tøj skal være sikret mod gnister.
 • Vagtmanden skal være udstyret med ekstra luftforsynet åndedrætsværn.

Hvis der er eksplosionsfare, er tobaksrygning og åben ild forbudt ved brønden.

Løftesele

En løfteline fastgjort til en løftesele er ofte den eneste mulighed for at redde en person op af en brønd. Det kan fx være, hvis vedkommende er kommet til skade eller er bevidstløs på grund af af gas eller for lidt ilt i brønden.

En bevidstløs person kan ikke trækkes op af brønden ved håndkraft. Der skal derfor monteres et egnet hejseværk over brønden.

Arbejde i lukkede rum og brønde 2 kap 5

Et køretøj med mekanisk spil kan også bruges som hejseredskab, hvis det er muligt at placere køretøjet tæt nok på brønden. Det skal ske inden, nogen kravler ned i brønden, og det skal være muligt også at betjene spillet manuelt, hvis det mekaniske træk svigter.

Vagtmanden skal være oplært i at bruge redningsudstyret korrekt og vide, hvordan han hurtigt kan tilkalde hjælp.

Kloakarbejde

Der gælder særlige regler for arbejde på kloakanlæg, der er taget i brug. Det gælder bl.a. ved arbejde i kloak- og regnvandsledninger, samt rense- og pumpebrønde. Udover de sikkerhedsforanstaltninger der er nævnt i afsnittet om arbejde i lukkede rum og brøndarbejde gælder:

Der skal altid være mindst to vagtmænd ved arbejde i brønde og lignende.
De skal hele tiden være i kontakt med de personer, der arbejder i brønden.

Ved arbejde inde i fx kloakledninger skal der placeres endnu en vagtmand i nedgangsbrønden, hvis de to vagtmænd på terræn ikke på anden måde kan holde kontakten.

Der kan anvendes én vagtmand ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn, hvis:

 1. fjernelse af sten, rørstumper, træstykker o. lign. er nødvendig for at fuldføre arbejdsopgaven og ikke kan suges op eller på anden måde fjernes fra terræn,
 2. nødvendigheden af nedstigningen ikke kan forudses,
 3. nedstigning kun foretages af 1 person, og opholdet i brønden eller det trange rum ikke vare over 5 min.,
 4. redningslinen er forbundet med et egnet hejseværk,
 5. vagtmanden uafbrudt iagttager den nedsænkede person,
 6. personen kan hejses lodret op til terræn.

Ved rutinemæssig inspektion i brønde og andre trange rum kan der ligeledes anvendes én vagtmand, hvis betingelserne 3-6, er opfyldt.

Det kræver viden og instruktion at arbejde i kloakker.

Personer, der det meste af dagen arbejder i kloakker, skal være vaccineret i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav.

Mål løbende for iltindhold, svovlbrinte og eksplosionsfarlige stoffer – og tag forholdsregler derefter.

Brug altid det bedst egnede arbejdstøj til den konkrete opgave. Hvis tøjet bliver vådt, skal det være muligt at skifte til rent og tørt arbejdstøj. Der er særligt krav til separat bad, omklædning, adskilt arbejdstøj/gangtøj og krav om bad efter arbejdets ophør.

Personlig hygiejne

Vask hænder før og efter toiletbesøg og før spisning og gå i bad straks efter arbejdets ophør. Du skal have skiftet tøj, når du spiser, så du ikke spiser med arbejdstøjet på.

Lukkede rum, ledninger m.v.

Der må ikke udføres arbejde i rørledninger under 1,2 m i diameter. Der kan dog søges om dispensation for dette hos Arbejdstilsynet. En sådan gives kun i helt særlige tilfælde, og der vil skulle træffes en lang række særlige foranstaltninger. Der skal bl.a. foreligge en detaljeret plan med foranstaltninger til på anden måde at imødegå sikkerheds- og sundhedsrisici ved arbejdet.

Arbejdet skal være kortvarigt og arbejdstiden i rørledningen begrænses.

I katastrofetilfælde kan de særlige foranstaltninger fraviges, hvor det er tvingende nødvendigt. I sådanne tilfælde bør arbejdsmiljø-organisationen have opstillet retningslinjer og procedurer, og efterfølgende bør der altid ske en evaluering i arbejdsmiljøorganisationen. Der vil i sådanne særlige tilfælde normalt skulle bruges krydssele med ankelbinding for at kunne trække personen ud.

Der skal være en mellempost, hvis vagtmanden ikke kan holde kontakt med personerne i rørledningen eller brønden. Han skal opholde sig mellem arbejdsstedet og vagtmanden og kunne kommunikere med begge.

Fjernvarmeanlæg

Ved arbejde i fjernvarmeanlæg skal man forebygge mod risikoen for skoldning samtidig med, at de almindelige regler for arbejde i brønde, ledninger og lukkede rum bliver fulgt.

De ansatte skal have adgang til koldt drikkevand, når de arbejder i områder med temperaturer over det normale.

Arbejde i trange rum er anstrengende. Arbejdstiden bør derfor være begrænset. Der skal være jævnlige pauser og skift mellem forskellige arbejdsopgaver.

Vær i øvrigt opmærksom på, at ældre fjernvarmeanlæg kan indeholde asbestisolering på eksempelvis rør/rørbøjninger.