En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Anlægsarbejde ved vand

Der er særlige sikkerhedskrav til arbejde nær ved vand, fx havne, kajer, broer, vandløb, søer og diger.

Planlægning af opgaven skal forhindre farlige arbejdsprocesser. Er det ikke muligt, skal der altid være flere personer om at løse opgaven, så ingen arbejder alene.

Søfartsstyrelsen er myndigheden for arbejdsmiljø til søs. Deres retningslinjer for entreprenørarbejder til søs kan findes på www.sofartsstyrelsen.dk.
Som tommelfingerregel gælder det, at når arbejde udføres på vand (fartøj og platform), men er fortøjret til land, er det Arbejdstilsynets regler, som er gældende. Alt andet arbejde på vand er reguleret efter Søfartsstyrelsens regler.

I forbindelse med og forud for et byggeprojekt nær ved vand eller til søs skal du bl.a.:

 • Beskrive, hvordan projektet kan påvirke sejladssikkerheden (risiko for påsejling, kollision m.m.), og vurdere, hvordan en eventuel risiko kan reduceres.
 • Gennemføre en høring af farvandets brugere og myndigheder – det vil sige indhentning af udtalelser fra berørte parter i sagen. Fx havnemyndigheder, lodser, vejdirektoratet, kystdirektoratet m.fl.
 • Indhente tilladelse fra Farvandsvæsenet om afmærkning af eventuelle sømærker.
 • Sikre synlighed og god kommunikation for arbejdsfartøjerne:
  – Herunder være i stand til at kommunikere på de maritime VHF-kanaler.
  – Hvis fartøjet er under 12 m langt, skal det være udstyret med en radarreflektor.
  – Hvis der arbejdes i trafikeret farvand i et fartøj, der er over 12 m langt, skal der kunne udsendes et AIS-A signal (Automatisk Identifikations System Signal).
 • Senest 4 uger før du går i gang, skal du oplyse Efterretninger for Søfarende (EfS) om skibenes navne og kaldesignaler, hvilke VHF-kanaler der lyttes på, og øvrige relevante oplysninger vedrørende aktiviteten, sådan at de søfarende kan blive gjort bekendt med aktiviteten.
 • Senest 4 uger før du går i gang, skal du ansøge Søfartsstyrelsen, hvis projektet kræver et midlertidigt område med restriktioner for sejladsen.
 • Være opmærksom på særlige forholdsregler, hvis der er søkabler eller rørledninger i området.
 • Være opmærksom på, at der stilles forskellige krav til sikkerhedsudrustning afhængig af, hvilken type af fartøj man anvender.

Hvis der er risiko for drukning, er der specielle krav til planlægningen. Inden arbejdet starter, skal følgende gennemføres:

 • Arbejdsgiveren skal udarbejde en vurdering af arbejdet med foranstaltninger (arbejdsplan), så arbejdet kan udføres forsvarligt.
 • Arbejdet anses for særligt farligt når der er risiko for drukning, der skal derfor altid udarbejdes en plan for sikkerheds- og sundhed, og beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner skal beskrives i planen.

Det vil normalt være påkrævet, at der stilles det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed på arbejdsstedet , og det kan være nødvendigt at arbejde iført redningsvest. Hvor det er muligt, skal der etableres kollektive sikkerhedsforanstaltninger, som fx rækværk og lignende.

Planlægning af opgaven skal forhindre farlige arbejdsprocesser. Er det ikke muligt, skal der altid være flere personer om at løse opgaven, så ingen arbejder alene.

Arbejde til søs

Personer, der arbejder til søs, er afhængige af det medbragte udstyr og kan ikke regne med hjælp fra land. Vind og vejrforhold skal altid indgå i den daglige planlægning af arbejdet, så farlige situationer kan undgås. En mulighed kan være at indstille arbejdet helt eller midlertidig.

En synkefri jolle er obligatorisk på en rambuk eller en arbejdsflåde, hvor der også skal være maritime VHF-kanaler, som kan bruges ved ulykkestilfælde. Der kan eventuelt suppleres med flashsignaler og lignende.

Anlægsarbejde ved vand kap 4

Signalraketter bør være fast udstyr ved særligt udsatte arbejds-opgaver.

Der skal altid være både redningskrans med line, redningshage, samt ildslukker på alle fartøjer, flåder og rambukke. Der skal også være en stige eller lejder, så personer, der er faldet over bord, kan komme op igen.

Alle ombord skal have modtaget instruktion i brugen af rednings-udstyret.

Redningsvest og førstehjælp

Alle ombord skal bære redningsveste.

Vurdér om det er nødvendigt at anvende en overlevelsesdragt, for at undgå underafkøling af kroppen.

Ombord skal der være en førstehjælpskasse med blandt andet en slynge, der kan bruges ved risiko for større blodtab fra sår på arme og ben.

Mindst én person på arbejdsholdet skal kunne førstehjælp, d.v.s. stoppe blødning og give kunstig åndedræt.