En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

PCB

PCB (Polychlorerede Biphenyler) er en forkortelse for en gruppe af kemiske stoffer. Ved længerevarende udsættelse ophobes PCB i kroppen. PCB anses generelt for at være kræftfremkaldende. PCB kan desuden have fosterskadende effekter samt nedsætte forplantningsevnen.

PCB har været brugt i elastiske fugemasser i perioden 1950-1976 i alle typer bygninger og som forseglingslim i termoruder i perioden 1967-1973. PBC kan ligeledes optræde i gulvlak, maling og lignende.

PCB trænger let fra lim eller fugemasse ind i det omgivende træværk eller beton ligesom PCB let fordamper til indeklimaet. PCB fra indeklimaet kan optages af vægmaling, lakerede overflader, møbler og plastik. Derved kan PCB fx fra en fuge over tid forurene andre bygningsdele.

Anvendelsen af PCB har været meget stor. Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet nogle retningslinjer for hvor meget PCB der må være i indeklimaet i boliger. Arbejdstilsynet har udarbejdet tilsvarende retningslinjer for hvor meget PCB der må være i indeklimaet på arbejdspladser.

Planlægning og forberedelse

Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal suppleres med en særlig beskrivelse for hvordan I håndterer PCB på byggepladsen. Den særlige vurdering kan være en arbejdsplan som i detaljer beskriver hvordan I håndterer PCB sikkert og forsvarligt.
Det skal desuden fremgå af byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) hvor der er PCB.

Arbejdet skal planlægges så enhver spredning af PCB undgås. Dels skal I undgå at sprede støv, og dels skal I være opmærksomme på, at PCB fordamper, når det opvarmes, fx når I bruger hurtigtgående værktøj. Hvis arbejdet er meget støvende, eller PCB koncentrationerne er meget høje, er det nødvendigt med adgang til arbejdsområdet via sluse.

Der skal i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til håndvask med varmt og koldt vand. Ved saneringsarbejde indrettes to omklædningsrum i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Se mere i afsnit om velfærdsforanstaltninger.

Når arbejdsstedet forlades skal det sikres, at arbejdsstedet er rengjort for PCB-materialer, så resten af byggepladsen ikke forurenes med PCB. Værktøj, mobiltelefoner og lignende skal også rengøres, inden det fjernes fra arbejdsstedet. Ved særligt støvende arbejde er det nødvendigt med en løbende rengøring af arbejdsstedet.

Når der arbejdes med PCB, skal der altid bruges personlige værnemidler. Det kan være handsker af fx nitril, støvtætte overtræksdragter, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn, som mindst skal være halvmaske med P3 ved koldt arbejde eller A2/P3 filter ved arbejde, hvor fugen bearbejdes mekanisk. Husk at I ikke må være iført beskidte værnemidler, når I forlader arbejdsområdet.

Adgang til arbejdsområdet skal begrænses, og der skal skiltes for PCB.

Unge under 18 år og gravide og ammende må ikke arbejde, hvor de risikerer at blive udsat for PCB over grænseværdien. Arbejde med PCB anses for at være særligt farligt arbejde.

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Der skal altid være adgang til baderum med håndvask og brusebad med varmt og koldt vand i forbindelse med omklædningsrum. Der skal være to skabe pr. mand til opdeling af arbejdstøj og privat tøj. Der skal desuden være adgang til spiserum som ikke må anvendes til arbejdsformål. Det skal sikres, at spiserum ikke forurenes med PCB, og man må derfor ikke have beskidte værnemidler med. Det anbefales derfor altid at bruge overtræksdragt.

Ved særligt høje PCB koncentrationer og ved meget støvende arbejde (fx saneringsarbejde) skal, omklædning og bad placeres i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Omklædning og bad indrettes som to omklædningsrum, et rent og et beskidt, hvor adgang mellem dem sker via baderum med bruser. Omklædningsrum, baderum og spiserum skal løbende rengøres effektivt. Der skal gives en instruktion i sikker håndtering af PCB i forbindelse med denne rengøring.

Affald

Affald med PCB skal opsamles og opbevares sikkert på byggepladsen indtil det kan bortskaffes i lukkede beholdere eller lignende. Bortskaffelse skal ske efter kommunens anvisninger.

Saneringsprojekter

Hvis der er tale om et saneringsprojekt, hvor al PCB-forurenet materiale skal fjernes, gælder der nogle særlige regler.
Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang skærmes af, og der skal etableres undertryk i arbejdsområdet. Desuden skal I benytte specialværktøj med udsugning og støvfilter.

Når I bruger værktøj, som giver støv og udvikler varme, skal I benytte følgende personlige værnemidler:

  • Åndedrætsværn med tilførsel af frisk luft eller åndedrætsværn med visir og turboenhed med kombinationsfilter A2P3.
  • Handsker af handskemateriale, der beskytter mod PCB fx butylgummi, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL).
  • Heldækkende overtræksdragt, klasse 4/5.