En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Imprægneret træ

Trykimprægneret træ indeholder sundhedsskadelige kobber- og borforbindelser og vil være klassificeret som farligt materiale.
Importeret trykimprægneret træ kan desuden indeholde chrom- eller phosphorforbindelser.

Borforbindelser kan påvirke mænds evne til at få børn, ligesom forbindelserne kan skade et foster under graviditet. Chromforbindelser kan give allergi og er desuden mistænkt for at kunne fremkalde kræft.

Vacuumimprægneret træ indeholder tributyltinforbindelser (importeret træ), som er giftige ved indånding og stærkt irriterende for hud og øjne. Propiconazol/triazol og IPBC kan medføre øjen- og hud-irritationer. Indtil det vacuumimprægnerede træ er afdunstet, er der risiko for dampe af organiske opløsningsmidler, især terpentin, som kan give svimmelhed, ildebefindende og hovedpine.

Ved brug og skæring af trykimprægneret træ:

  • Brug kun trykimprægneret træ, når det er nødvendigt for at forebygge svampe- og insektangreb. I mange tilfælde kan der med fordel anvendes træsorter med høj naturlig imprægnering.
  • Brug træ, der er imprægneret med de mindst farlige midler.
  • Brug kun træ, hvor imprægneringsmidlet er dampet tilstrækkeligt af. Fugtigheden i træet må højst være 25-30%.
  • Undgå, at det trykimprægnerede træ kommer i kontakt med huden.

Brug egnede handsker og forklæde, fx hvis træet bliver vådt i regn. Der skal være effektiv udsugning, hvis I skal save i det imprægnerede træ, eller hvis det på anden måde skal bearbejdes. Brug evt. et egnet åndedrætsværn (mindst halvmaske med P2-filter). Sørg for at opbevaring og arbejde med trykimprægneret træ sker, hvor der er god ventilation.