En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Bly

Blyforbindelser er tidligere blevet brugt i bl.a. maling og som inddækning.

Der kan være risiko for sundhedsskadelige påvirkninger ved renovering og nedrivning af bly og blyholdige materialer fx fra fjernelse af inddækning eller nedrivningsarbejde. Det gælder især, når man skraber af, afbrænder og opskærer materialer dækket af blyholdig maling.

Hvis man udsættes for bly i længere perioder, kan man få skader på nervesystemet, hjernen, nyrerne og mave/tarmkanalen. Bly kan nedsætte evnen til at få børn for både mænd og kvinder samt give fosterskader. Visse blyforbindelser er desuden kræftfremkaldende.

Unge under 18 år, gravide og ammende må ikke arbejde, hvor de risikerer at blive udsat for bly. Arbejde med bly og blyholdige materialer anses for at være særligt farligt arbejde.

Blymålinger

Arbejdsgiveren skal føre kontrol med alle berørte ansattes blyindhold i blodet, hvis man udsættes for bly. Blodprøver skal tages ved arbejdets begyndelse eller senest 15 dage efter og igen hver 6. måned. Blodprøverne skal vise om foranstaltningerne virker og om den personlige hygiejne er tilstrækkelig. Hvis blodprøverne vise forhøjet blyniveau skal foranstaltningerne og den personlige hygiejne revurderes. Hvis blodprøven er over grænseværdien skal den pågældende medarbejder straks helbredsundersøges.

Analyser af mængden af bly i blodet skal ske på arbejdsgiveren foranledning og betaling – fx hos en privat autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller en privat klinik/hospital, som udfører denne type opgaver. De privatpraktiserende læger foretager eller henviser som udgangspunkt ikke til denne type analyser.
På byggepladser og skiftende arbejdssteder kan støvmålinger primært bruges til at sikre, at slutrengøringen har været grundig nok. Viser målingen at der ikke er bly, kan arbejdsområdet overdrages til næste led i byggesagen.

Personlig hygiejne

Ved arbejde med bly er det vigtigt at holde en god personlig hygiejne, idet bly nemt kan overføres fra hænderne til munden når man spiser eller ryger. Det er derfor meget vigtigt at I grundigt vasker hænder, underarme og ansigt inden i skal drikke, spise eller ryge. Ved meget støvende blyarbejde skal I gå i bad inden pauser og altid ved arbejdstids ophør.

Planlægning og forberedelse

Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal suppleres med en særlig beskrivelse for hvordan I håndterer bly på byggepladsen. Den særlige vurdering kan være en arbejdsplan som i detaljer beskriver hvordan I håndterer blyet sikkert og forsvarligt.

Det skal desuden fremgå af byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) hvor der er bly.

Arbejdet skal planlægges så enhver spredning af bly undgås. Hvis arbejdet er meget støvende kan det være nødvendigt med adgang til arbejdsområdet via sluse. Afhængigt af byggepladsens indretning kan det være nødvendigt, at placere vaske- og badefaciliteter så de er umiddelbart tilgængelige fra arbejdsstedet.

Når arbejdsstedet forlades er det vigtigt I sikrer, at I ikke kommer til at forurene resten af byggepladsen med bly. Det kan derfor være nødvendigt at rengøre værktøj, mobiltelefoner og lignende inden det fjernes fra arbejdsstedet. Ved særligt støvende arbejde kan det være nødvendigt med en løbende rengøring af arbejdsstedet.

Afhængigt af arbejdets karakter kan det være nødvendigt at I benytter personlige værnemidler. Det kan være handsker, støvtætte overtræksdragter, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn som mindst skal være halvmaske med P2 filter. Husk at I ikke må være iført beskidte værnemidler når I forlader arbejdsområdet. Adgang til arbejdsområdet skal begrænses og der skal skiltes for bly.

Sikkerhedsforanstaltninger

Man skal ved effektive foranstaltninger forhindre, at der bliver udviklet blystøv eller blyholdige dampe. Hvis der er blystøv, skal man fjerne det ved udsugning fra udviklingsstedet. Medarbejderne skal evt. bruge egnet åndedrætsværn og støvafvisende arbejdstøj. Hvis der er risiko for kontakt med huden, skal medarbejderne bruge personlige værnemidler som fx handsker og arbejdstøj. Dette tøj skal man opbevare adskilt fra gangtøj.

Personlige værnemidler, herunder arbejdstøj, må ikke tages med hjem. Skal det vaskes, skal dette ske på arbejdsstedet eller på vaskeri, der er specielt udstyret til formålet. Tøjet skal transporteres i lukkede beholdere.

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Der skal være adgang til baderum med håndvask og brusebad med varmt og koldt vand i forbindelse med omklædningsrum. Der skal være to skabe pr. mand til opdeling af arbejdstøj og privat tøj.

Der skal desuden være adgang til spiserum som ikke må anvendes til arbejdsformål. Det skal sikres, at spiserum ikke forurenes med bly og man må derfor ikke have beskidte værnemidler med. Det er derfor ikke tilladt at spise, drikke eller ryge på arbejdsstedet eller, at opbevare drikke- mad- og tobaksvarer på arbejdsstedet.

Arbejdssteder, omklædningsrum, baderum og spiserum skal løbende rengøres effektivt. Husk at instruere det personale der skal rengøre disse faciliteter.

Affald

Blyholdigt affald skal opsamles og opbevares sikkert på byggepladsen indtil det kan bortskaffes i lukkede beholdere eller lignende. Bortskaffelse ske efter kommunens anvisninger.