En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Asfalt (bitumen)

Arbejde med asfalt omfatter udlægning af forskellige typer vejasfalt, udlægning af støbeasfalt, tagdækningsarbejde med bitumenprodukter, broisolering og fugtisolering m.v. med bitumenprodukter.

Asfaltprodukter (bitumen) vil normalt være klassificeret som farlige stoffer eller materialer.

Ved arbejde med asfaltmaterialer kan der opstå sundhedsskadelig luftforurening og visse produkter kan give eksem, hvis de kommer i kontakt med huden.

Hvis asfaltmaterialerne giver sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, skal de erstattes med andre mindre farlige materialer.

Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal foreligge en arbejdspladsbrugsanvisning, før man går i gang med at arbejde med asfalt- og bitumenmaterialer. Ved arbejde med genbrugsmaterialer er det tilstrækkeligt at udarbejde skriftlig instruktion.

Man må ikke bruge bitumenopløsninger, som indeholder organiske opløsningsmidler til at klæbe med. Hvis det imidlertid er nødvendigt, fx i forhold til afvikling af trafikken, kan de dog bruges i perioden 1. oktober til 1. april efter høring i arbejdsmiljøorganisationen.

Der findes i dag teknisk egnede produkter til klæbning og overfladebehandling til erstatning for produkter med organiske opløsningsmidler.

Temperaturen skal være så lav som muligt ved arbejde med asfaltmaterialer. Desuden skal man altid overholde den fastsatte maksimale anvendelsestemperaturer for bitumentyper.

Naturlig og mekanisk ventilation

Udendørs skal man planlægge asfaltarbejdet, så det ikke foregår direkte i røgfanen og derved udsætter de ansatte for asfaltrøg. Man må tage hensyn til vindretningen.

Der skal træffes foranstaltninger i form af fx indkapsling, brug af låg på kogekar, procesventilation, førerkabiner med overtryk og lignende for at forhindre sundhedsskadelig luftforurening i at kunne indåndes.

For at undgå udsættelse for asfaltrøg skal udendørs arbejde så vidt det er muligt plan- lægges, så det ikke foregår direkte i røgfanen. I planlægningen kan det være nødvendigt at tage højde for vindretningen.

Ved brug af maskiner kan udsættelse for asfaltrøg undgås ved at anvende førerhuse med overtryk eller filtre. Eller ved brug af andre tekniske løsninger som fx varmeskjold over strygejern.
Ved asfaltarbejde i fx baggårde og andre områder med dårlig naturlig ventilation, kan røgens fjernes mekanisk fx ved hjælp af en kornblæser.

Ved indendørs asfaltarbejde i industri- og lagerbygninger eller fx ved asfaltarbejde i tunneller kan røg og udstødningsgasser fjernes ved procesventilation.

Personlige værnemidler

Der skal altid være åndedrætsværn til rådighed, som skal bruges, når det ikke på anden måde er muligt at forhindre udvikling af sundhedsskadelig luftforurening. Normalt skal man som minimum bruge halvmaske med A2P2-filter (må maks. anvendes 3 timer fordelt på en arbejdsdag) eller turboudstyr med samme filtertype.

Hvis der er risiko for kontakt med huden, skal man bruge personlige værnemidler, fx egnede handsker, fodtøj og beskyttelsestøj, der skal hindre gennemtrængning af stænk og partikler samt eventuelle opløsningsmidler. I tilfælde af arbejde med varme asfaltmaterialer skal de personlige værnemidler kunne tåle varme. Beskyttelsestøjet skal skiftes, når det er blevet tilsmudset af asfalt eller emulsion.
Arbejdsgiveren stiller beskyttelsestøj, handsker og fodtøj til rådighed – og skal skiftes jævnligt. Arbejdsgiveren skal sørge for vask og vedligeholdelse, mens I har pligt til at anvende de personlige værnemidler. Disse værnemidler må ikke tages med hjem.

Hvis beskyttelsesstøjet bliver gennemvædet, skal det skiftes med det samme. Der skal altid være et rent sæt til rådighed.

Uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse eller, som har modtaget tilstrækkelig instruktion af en person, som har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af Arbejdstilsynet. Instruktionen skal gentages med 4 ugers mellemrum, indtil en særlig uddannelse er gennemgået.

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Der skal være adgang til omklædning, toilet og bad med koldt og varmt vand samt spiserum som holdes frit for asfalt.

Hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted med baderum skal I medbringe vand og rensemiddel og håndklæder på arbejdsstedet.

Rengøring: Omklædning, bade- og spiserum skal rengøres løbende.