En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Asbest

Asbest har været anvendt frem til 1986 til isolering og til forskellige pladematerialer. Asbest er kræftfremkaldende og kan give strubekræft, lungekræft og lungehindekræft. Personer, der ryger og samtidig er udsat for asbest, har øget risiko for at få lungekræft.
Det er forbudt at bruge asbest eller asbestholdigt materiale, men det er tilladt at nedrive, reparere og vedligeholde bygninger m.v., hvor der er brugt asbestholdigt materiale. Dog er højtryksspuling af asbestholdige materialer (bl.a. eternittage) forbudt. Man kan få dispensation til højtryksspuling af enkelte anlæg, hvor rensning sker med minimal støvafgivelse.

Asbestholdige materialer, der er taget ned, afmonteret eller på anden made fjernet fra deres oprindelige placering, må ikke sættes op igen eller på anden måder genanvendes. Det gælder også, selv om materialerne er ubeskadigede.

Ved nedrivning forstås fuldstændig fjernelse af asbestholdigt materiale inden for et begrænset område. River man asbestholdigt materiale ned indvendigt i bygninger m.v., skal man anmelde det til Arbejdstilsynet. Det samme gælder arbejde, som vurderes ikke kun at indebære kortvarige og lave udsættelser for asbest, fx nedrivning af asbestholdige skifercementplader på tag, som ikke kan nedtages hele.

Ved reparation forstås indkapsling og forsegling af hele flader af fx asbestholdige tag-, loft- og vægbeklædninger.

Ved vedligeholdelse forstås spartling eller forsegling af små områder med små huller, fx fra opslag, udsmykning og armaturer, forsegling af enkelte intakte, uperforerede asbestholdige plader samt inddækning af asbestholdige tagplader.

Unge under 18 år må ikke arbejde med asbestholdige materialer eller på anden måde udsættes for asbeststøv. Arbejde med asbestholdige materialer anses for at være særligt farligt arbejde. Personer, som arbejder med nedrivning indvendigt skal have gennemgået en særlig uddannelse. Ved andet arbejde med risiko for kontakt med asbeststøv skal de ansatte have oplæring og en særlig udvidet instruktion. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at de ansatte har gennemgået en sådan udvidet instruktion.

Oplæring og særlig udvidet instruktion skal fx foretages ved følgende arbejde:

  • Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som ikke er i god stand.
  • Arbejde med demontering af vandrør af asbestcement i jord, hvor en væsentlig del af materialet er knust.
  • Nedtagning af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest.
  • Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knust asbestholdigt materiale.
  • Hovedrengøring i forbindelse med nedrivningsarbejde.

Protokol

Hvis der i forbindelse med et bygge- anlægsarbejde/renovering sker en asbestudsættelse af de ansatte på stedet, skal arbejdsgiveren føre en protokol over dette, såfremt asbestudsættelsen ikke kun er kortvarig med lave påvirkninger fra asbest og hvor påvirkningen vurderes at klart at ligge under grænseværdien for asbest i luften.
Denne protokol skal indeholde oplysninger med angivelse af arten og varigheden af arbejdet, samt angivelse af den asbestpåvirkning der har fundet sted. Protokollen skal opbevares i mindst 40 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal protkollen sendes til Arbejdstilsynet.

Udvendig nedrivning af bygning under indækning eller totalinddænking

Planlægning og forberedelse
Den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal suppleres med en særlig vurdering, der beskriver, hvordan I kan overholde de særlige asbestregler. Den særlige vurdering kan være en del af den arbejdsplan som arbejdsgiveren skal udarbejde. Arbejdsplanen skal i detaljer beskrive hvordan I håndterer asbest sikkert og forsvarligt. Det skal desuden fremgå at byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) hvor der er asbest.

Ved alt nedrivningsarbejde hvor der forekommer asbestholde materialer – uanset om det er støvende eller ej – skal arbejdsgiveren altid udarbejde en arbejdsplan om brug af nødvendige støvsvage arbejdsmetoder, ventilation, personlige værnemidler og bortskaffelse af affald. På denne måde kan der sikres en god arbejdsgang ved nedrivningsarbejde, ved oprydning i forbindelse med brand eller ved arbejde med at fjerne asbestholdige materialer fra bygninger, apparater og installationer.

Arbejdsplanen skal fortælle, hvordan asbest og asbestholdigt materiale skal behandles. Hvis en bygning nedrives, skal asbestholdigt materiale fjernes inden nedrivningen.

Arbejdsplanen skal også omfatte rengøringsarbejde i forbindelse med nedrivningsarbejde.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

  • Brug arbejdsmetoder og værktøj, som giver mindst mulig støv-udvikling. Asbestholdige materialer, der skal rives ned, bør gøres fugtige for at modvirke støvdannelse.
  • Fjern støvet der, hvor det udvikler sig. Det kan være ved hjælp af mekanisk drevet værktøj med effektiv udsugning.
  • Brug åndedrætsværn, hvis der er risiko for asbeststøv. Åndedrætsværnet skal mindst være halvmaske med P2-filter (må maks. anvendes 3 timer fordelt over en arbejdsdag). Hvis der udvikler sig meget støv, skal åndedrætsværnet være luftforsynet. Luftforsynet åndedrætsværn må I maksimalt arbejde med 6 timer fordelt over en arbejdsdag. Ved nedrivningsarbejde må I højst arbejde 4 timer med luftforsynet åndedrætsværn pr. dag, og I skal holde hvilepauser senest efter 2 timers arbejde. Ved særligt belastende arbejde kan det være nødvendigt at nedsætte arbejdstiden yderligere.
  • Benyt støvafvisende arbejdstøj med dragt og hætte, men uden lommer. Dragten skal slutte tæt ved hals og håndled, og I skal skifte arbejdstøjet hyppigt og undlade at bære det under spisepauser.

Skiltning

For at holde uvedkommende borte skal arbejdsstedet afgrænses. Desuden skal der være synlige skilte med teksten: „Pas på. Asbestarbejde. Ingen adgang for uvedkommende“.

Asbest kap 2

 

Affald

Asbestholdigt affald, fx støv, smuld og filtre skal fugtes, og man skal derefter opbevare og fjerne det i lukket, tæt emballage. Emballagen skal være mærket med oplysning om indhold af asbest. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra kommunen.

Rengøring

Effektiv rengøring af arbejdsstedet er vigtig. Det gælder både ved udvendig og indvendig nedrivning (fjernelse) af asbestholdige bygningsdele. Efter indendørs nedrivning skal man gøre hovedrent ved at støvsuge og herefter vådrengøre. Man må ikke tørfeje. Til slut lufter man grundigt ud, gør rent igen og lufter ud igen.
Støvsugeren skal være egnet til arbejdet og skal således kunne tilbageholde asbest. Filtrene skal være dokumenteret som egnede til at tilbageholde asbest fx støvklasse H13.

Velfærds- og sundhedsforanstaltninger

Ved asbestarbejde skal der være adgang til omklædning og bad med koldt og varmt vand. Der skal være adgang til to skabe; et til rent og et til beskidt tøj. Derudover skal der være adgang til spiserum, som ikke må bruges til arbejdsformål. Rummene skal løbende rengøres grundigt.

Ved støvende asbestarbejde samt ved nedrivning af asbest skal omklædning og bad placeres i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Ved støvende asbestarbejde skal omklædning og bad indrettes som to omklædningsrum, et rent og et beskidt, hvor adgang mellem dem sker via baderum med bruser. Ved støvende asbestarbejde skal der løbende rengøres grundigt. Husk instruktion om håndtering af asbest i forbindelse med rengøring.

Ikke-støvende arbejde
Der skal være adgang til omklædning, toilet og bad med koldt og varmt vand. Der skal være adgang til spiserum som holdes fri for asbest, det vil sige I må bl.a. ikke have beskidte værnemidler med.

Støvende arbejde
Umiddelbart ved arbejdsstedet skal der være omklædning, toilet og bad med koldt og varmt vand. Der skal være to omklædningsrum, et ”beskidt” og et rent og adgang mellem de to omklædninger skal ske gennem bruserummet. Der skal være spiserum som holdes fri for asbest, det vil sige må bl.a. ikke have beskidte værnemidler med.

Rengøring

Der skal løbende gøres rent på arbejdsstedet, i omklædning, bade- og spiserum.

Personlig hygiejne

Det er vigtigt at holde en god personlig hygiejne. Vask ansigt, underarme og hænder inden I holder pauser i spiserummet og går på toilettet og altid ved arbejdstids ophør.
Ved støvende arbejde skal I tage bad inden pauser der holdes i spiserummet og altid ved arbejdstids ophør.