En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

En Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) skal sikre, at alle på byggepladsen har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidig være et godt styringsredskab for byggeledelsen.

Bygherren skal altid udarbejde en PSS, hvis der arbejder mere end 10 personer samtidigt på pladsen fra mere end 1 virksomhed. Ved små byggepladser skal der kun udarbejdes en PSS, når arbejdet er særlig farligt arbejde (se side 35).

PSS skal være klar, inden byggepladsen bliver taget i brug. Bygherren har ansvaret for, at PSS løbende holdes ajour, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. Det gælder især organisationsplanen, byggepladstegninger og tidsplan. Alle på byggepladsen skal have mulighed for at se PSS, som derfor altid skal være tilgængelig på byggepladsen.

PSS skal indeholde:

 1. en organisationsplan,
 2. byggepladstegninger,
 3. en tidsplan,
 4. en angivelse af færdselsområderne,
 5. en angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte,
 6. en angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne,
 7. en afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici,
 8. en procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.,
 9. en angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner,
 10. specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde.

Organisationsplanen består af en liste over de implicerede parter med relevante informationer om den enkelte entreprenør, herunder CVR-nummer, adresse og relevante telefonnumre, navneliste over kontaktpersoner, øvrig telefonliste, diagram med byggepladsens arbejdsmiljøorganisation og et afsnit med de enkelte personers opgaver.

Byggepladstegningen skal vise, hvor og hvilke risici der er på arealet, bl.a. placering af:

 1. adgangs-, transport- og flugtveje,
 2. kran, hejs og stilladser,
 3. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,
 4. afsat plads til velfærdsforanstaltninger,
 5. tilslutning til el, vand og kloak og
 6. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

Tidsplanen skal angive:

 1. hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser,
 2. i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, (se liste over særligt farligt arbejde nederst på siden).

Fællesområder og afgrænsning
Der skal være en beskrivelse af, hvor der er fællesområder. Afgrænsningen af ansvar for sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne skal ligeledes være beskrevet.

Der skal være en angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger.
Fx kan der udformes en liste over de enkelte foranstaltninger i den periode, hvor ansvaret gælder, og hvilken virksomhed der har ansvaret.

Der skal på alle byggepladser, hvor der arbejder mere end en virksomhed samtidig – også for de byggepladser med færre end 10
beskæftigede samtidigt – udarbejdes PSS for de arbejder, der er omfattet af listen over særligt farligt arbejde.

Liste over særligt farligt arbejde:
Ulykkesrisici
Arbejde, hvor medarbejdere har en særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned.

Kemi
Arbejde, som udsætter medarbejdere for kemiske eller biologiske stoffer, der udgør en særlig sikkerheds- og sundhedsfare, eller hvor loven kræver sundhedskontrol.

Stråling
Arbejde, der udsætter medarbejdere for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i EU’s ministerråds direktiv 80/836/Euratom.

Andet

 • Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.
 • Arbejde, der indebærer fare for at drukne.
 • Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.
 • Arbejde under vand med dykkerudstyr.
 • Arbejde i trykkammer.
 • Arbejde, der indebærer anvendelse af sprængstoffer.
 • Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer.

Det kan desuden være nødvendigt at lave en PSS ved arbejde i nærheden af stærkt trafikerede områder, hvis arbejdet vurderes som særligt farligt

Hent vejledningen om PSS på www.byggeproces.dk