En ny version af håndbogen er netop udkommet.

Den nye håndbog findes dog kun som én samlet pdf lige nu. Vi forventer at være klar med en online version i løbet af efteråret.

Se den nye version af Håndbogen

Bygherre

Bygherren er den, der betaler for at få udført et bygge- og anlægsarbejde.

I arbejdsmiljølovgivningen beskrives et bygge- og anlægsarbejde som:

 • Arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder.
 • Opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg.
 • Grave- og jordarbejde i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.
 • Rør- og kabellægning.
 • Reparations- og vedligeholdelsesarbejder af bygge- og anlægs projekter.
 • Nedbrydning og demontering af bygge- og anlægsprojekter og dele heraf.

Bygherren skal, inden igangsætningen af projekteringen af bygge- og anlægsarbejdet, afklare om der i byggefasen vil være mere end én virksomhed beskæftiget på byggepladsen samtidigt. Hvis det er tilfældet, er bygherren også forpligtet til at sørge for, at:

 • Der sker afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne, hvor ansatte fra flere virksomheder udfører arbejde eller færdes.
 • Der koordineres for sikkerhed og sundhed, både i projektfasen og udførelsesfasen.

Hvis der er mere end 1 arbejdsgiver og flere end 10 beskæftigede samtidigt på pladsen, skal bygherre også sørge for, at:

 • Der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
 • Der udarbejdes en journal over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed i forbindelse med fremtidige arbejder i den færdige bygning eller anlæg.
 • Gennemføre opstartsmøder med arbejdsgivere, der skal udføre arbejder på pladsen, og medlemmer af byggepladsens arbejdsmiljøorganisation.
 • Afholde sikkerhedsmøder med arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen, hvor det også skal sikres, at mødets beslutninger kommunikeres ud til alle på pladsen – også til de personer som ikke har dansk som hovedsprog.
 • Gennemføre sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag.

Byggepladsen skal endvidere anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis bygge­arbejdet har en vis størrelse og/eller udstrækning.

En bygherre har i øvrigt ansvar for at medvirke til, at virksomhederne og deres ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på byggepladsen.
Bygherren skal endvidere sikre, at de der arbejder på pladsen kan bidrage med oplysninger samt modtage besked om beslutninger og drøftelser på sikkerhedsmødet. Møder må om nødvendigt støttes med tolkning på relevante sprog.

Forventes det, at der skal beskæftiges mere end én virksomhed samtidigt på byggepladsen, skal bygherren udpege en koordinator for projektfasen – en arbejdsmiljøkoordinator (P) og en koordinator for udførelsesfasen – en arbejdsmiljøkoordinator (B). Det kan godt være den samme person.

Bygherrens koordinator(er) skal opfylde de kompetence- og uddannelseskrav, der gælder for koordinatorer, afhængigt af pladsens størrelse.

Hvis bygherren selv eller personer i bygherrens virksomhed ikke
ønsker eller ikke opfylder kompetencekravene til at fungere som koordinator, så kan bygherren lade andre personer eller virksomheder udføre disse arbejdsopgaver. Bygherren kan dog ikke overdrage ansvaret for sine forpligtelser.

Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder

Fællesområder er alle de steder på byggepladsen, hvor der arbejder flere virksomheder samtidigt.

Når mere end en virksomhed skal udføre arbejde på byggepladsen samtidigt, skal bygherren aftale med arbejdsgiverne, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne stilladser og arbejdsplatforme, færdsels- og adgangsveje, rækværk og overdækninger m.v. på tage og orienteringsbelysning m.v. på fællesområderne. Hertil hører også ansvaret for fx snerydning, renholdelse og forskellige eftersyn.

Hvis der på byggepladsen skal beskæftiges mere end 10 personer samtidigt, skal aftalerne fremgå af byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Hvis der under arbejdet viser sig flere eller andre fællesområder end forudsat, eller der fx sker udskiftning af virksomheder med ansvar for foranstaltninger i fællesområderne, skal der laves en ny afgrænsning, et nyt opstartsmøde og nye aftaler med de enkelte arbejdsgivere.

Som eksempler på fællesområder kan nævnes:

 • Arbejdsområder, hvor flere virksomheder skal udfører arbejde samtidigt.
 • Færdsels- og adgangsveje.
 • Skurbyen.
 • Materialepladser.
 • Affaldspladser.
 • Gangbroer.
 • Stilladser.
 • Indhegning og skiltning.
 • Orienteringsbelysning.
 • Byggestrøm med tavler og undertavler, samt vandforsyning til byggeplads og skurområde.

Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet

Før arbejdet går i gang, skal bygherren anmelde byggepladsen til det nærmeste Arbejdstilsynscenter. Det gælder dog kun, hvis byggepladsen forventes at være i funktion i mere end 30 dage, og mere end 20 ansatte arbejder der samtidigt. Byggepladsen skal også anmeldes, hvis den formodede arbejdsmængde på byggepladsen overstiger 500 manddage.

Bygherren skal anmelde byggepladsen på en særlig blanket i elektronisk form eller i papirform. Anmeldelsen kan fås gennem www.at.dk eller www.virk.dk. En kopi af anmeldelsen skal placeres et synligt sted på byggepladsen, så alle kan se, at byggepladsen er lovligt anmeldt.

Anmeldelse til kommunen

Bygherren skal også anmelde forskellige arbejdsopgaver og anlæg til kommunen, før arbejdet begynder.

Det gælder fx:

 • Facaderenovering, fx sandblæsning.
 • Overfladebehandling af fritstående konstruktioner.
 • Nedrivning af bygninger og andre aktiviteter, der støjer og støver.
 • Asfaltanlæg.
 • Anlæg til behandling af forurenet jord.
 • Anlæg til knusning af byggematerialer.

Koordinering under projektering

Bygherren skal sørge for, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator (P), når det forventes, at der skal være mere end 1 arbejdsgiver beskæftiget på byggepladsen samtidigt.
Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal på bygherrens vegne udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvis det forventes, at der på et givent tidspunkt i byggefasen vil være mindst to virksomheder, der samtidigt beskæftiger mere end 10 personer.

Bygherren har ansvaret for, at de projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) samarbejder om arbejdsmiljøkoordineringen af projekteringen. Koordineringen skal sikre, at projektmaterialet tager hensyn til sikkerheden og sundheden i byggefasen og ved reparation, ændring og vedligeholdelse af det færdige byggeri.
Den projekterende har dog det fulde ansvar for, at projektmaterialet er udformet på en sådan måde, at arbejdsmiljøloven kan overholdes.

Koordinatoren udarbejder på bygherrens vegne en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og journal over særlige arbejdsmiljøforhold ved fremtidige arbejder i det færdige byggeri. Koordineringen skal bl.a. medvirke til at sikre, at:

 • der i byggeprojektet er afsat tilstrækkelig tid til at udføre de forskellige arbejder eller arbejdsfaser,
 • der er foretaget en hensigtsmæssig planlægning med en rigtig rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver set i forhold til de arkitektoniske, tekniske og organisatoriske løsninger der vælges,
 • de forskellige arbejdsprocesser kan udføres med anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler og med hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og
 • der er nødvendige beskrivelser omkring køre- og gangveje på terrænet uanset vejrliget, fx afvanding og snerydning.

Et eksempel på teknisk valg kan være, hvis det er besluttet, at tagkonstruktionen skal være færdig, før vægbeklædningen monteres. Det vil kræve særlig planlægning og aftaler om, hvilke hjælpemidler og adgangsveje der skal være til stede på pladsen på et givent tidspunkt.

Et eksempel på organisatoriske valg kan være bygherrens valg af entrepriseform (total-, hoved- eller fagentreprise) eller arbejdsmiljøorganisationen i byggeprojektet.

Byggejournal for driftsforhold

Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder en journal, der er tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med fremtidige arbejder, fx reparations- eller vedligeholdelsesarbejder.

Den projekteringsansvarlige skal levere en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne materialer m.v.), hvis det har betydning for sikkerhed og sundhed ved arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den pågældende bygning eller anlæg.

Koordinator og den projekteringsansvarlige kan udarbejde en fælles liste/journal.

Koordinering på byggepladser uanset størrelse

Bygherren skal sørge for, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator (B), hvis der på et givent tidspunkt i byggefasen skal beskæftiges mere end 1 arbejdsgiver på byggepladsen samtidigt.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at der sker en samlet koordinering og planlægning af sikkerhed og sundhed i forhold til alle de
beskæftigede virksomheder på byggepladsen især vedrørende arbejdet og færdslen i fællesområderne. Koordinatoren skal også koordinere:

 • De forskellige virksomheders samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet på byggepladsen. Det gælder også virksomheder, der efterfølger hinanden på byggepladsen.
 • Virksomhedernes brug af planen for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis der er krav om PSS.
 • Virksomhedernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne, der er aftalt med bygherre.

Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal således koordinere virksomhedernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter de aftalte retningslinjer fx:

 1. Orden og renlighed på byggepladsen.
 2. God adgang til arbejdspladserne.
 3. Håndtering af forskellige byggematerialer. Fx ikke at krane over arbejdsområder, hvor der færdes personer.
 4. At ansvarlige virksomheder vedligeholder el-ledninger og andre installationer på byggepladsen og kontrollerer dem, før de bliver sat i drift og regelmæssigt derefter.
 5. At bygherren afgrænser og virksomheden indretter lagerpladser og opbevaringssteder for materialer, især hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter.
 6. Farligt affald.
 7. Hvordan affald og murbrokker bliver oplagret og fjernet.
 8. At virksomhederne får tilpasset den faktiske tid, som skal bruges på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem.
 9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige.
 10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på eller i nærheden af byggepladsen. Det kan være beboelses- eller erhvervsejendomme, som kan blive generet af støj, støv o.s.v.

Koordinering af sikkerhed og sundhed på større byggepladser
i udførelsesfasen (flere end 10 personer samtidigt)

Bygherre kap 1

Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) på byggepladser med mere end 1 arbejdsgiver og flere end 10 ansatte samtidigt:

 • Koordinerer arbejdsgivernes foranstaltninger, der fremmer de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne.
 • Gennemfører ét eller flere opstartsmøder for arbejdsgivere og medlemmer af byggepladsens arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgivere, der på et senere tidspunkt indgår aftaler om at udføre arbejder på byggepladsen, skal ligeledes informeres på et møde med arbejdsmiljøkoordinator (B). Bygherren skal sikre, at koordinator får oplysninger om underentreprenørernes virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og kontaktperson samt hvilke arbejder, som den enkelte underentreprenøren skal udføre, og hvor mange ansatte de beskæftiger på byggepladsen.
 • Holder ordinære sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. dag helst i forbindelse med byggemøderne. Koordinatoren indkalder arbejdsgiverne og arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på byggepladsen til sikkerhedsmødet. Alle underentreprenører skal også indkaldes og deltage. Arbejdsmiljøkoordinatoren kan indkalde til ekstraordinære møder efter behov fx efter alvorligere ulykker, forgiftninger eller ”nærved-ulykker”.
 • Leder sikkerhedsmøderne og har ansvaret for, at referatet sendes til mødets deltagere, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, arbejdsmiljøorganisationens medlemme samt eventuelle tillidsrepræsentanter.
 • Gennemfører sikkerhedsrundering mindst én gang hver 14. dag på pladsen. På bygherrens sikkerhedsmøder fastlægges bl.a. principperne for, hvordan sikkerhedsrunderingerne foretages, og hvem der skal deltage i runderingerne.

Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal ved personlig kontakt og tilstedeværelse på byggepladsen kontrollere, at aftalerne om sikkerhed og sundhed mellem bygherre og arbejdsgivere bliver overholdt, og at samarbejdet om sikkerheden i fællesområderne fungerer.

Koordinatoren skal også kontrollere, at arbejdsgiverne og andre overholder beslutninger fra sikkerhedsmøderne.

Arbejdsgivere på byggepladsen skal tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger. Hvis arbejdsgiveren fx benytter støjende maskiner i et fællesområde, kan koordinatoren bede ham om at bruge mindre støjende maskiner for at reducere støjen. Arbejds-
giveren kan dog vælge en anden metode at reducere støjen på.
Han behøver således ikke følge koordinatorens anviste metode. Sådanne særlige risici skal løbende behandles på sikkerhedsmøderne, så fx støjende og støvende arbejde planlægges og tilrettelægges på en sådan måde, at andre på byggepladsen ikke udsættes for sundhedsskadelig eller unødig påvirkning.

Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal sørge for og kontrollere, at kun de virksomheder og personer, der har opgaver på byggepladsen har adgang til byggepladsen.

Bygherre 2 kap 1